Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

ATIFLAR


 • Kızılcık, H. Ş. (2004). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  Aldığı Atıflar:
  1. Yeter, K., Sayğı, B., Kandil İngeç, Ş. & Ünlü, P. (2007). Evaluating The Concept Maps of Physics Teacher Candidates In Impulse Momentum And Comparing The Achievement Of Tests. Oral Presentation ESERA 2007, Malmö-Sweden.
  2. Kandil İngeç, Ş. (2008). Using Concept Maps as an Assessment Tool in Physics Education, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 35, 195-206.
  3. Mert, V. (2008). Enerji konusunda alternatif ölçme araçlarının geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Kandil İngeç, Ş. (2009). Analysing Concept Maps as an Assessment Tool in Teaching Physics and Comparison with The Achievement Tests, International Journal Of Science Education, Vol: 31, Issue: 14, 1897-1915.
  5. Aytar, A. (2016). Disiplinlerarası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Kocakülah, M. S. & Özer, T. (2019). Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin manyetik kuvvet kavramına ilişkin kavramsal anlamalarının değerlendirilmesinde farklı ölçme araçlarının etkililiği. 3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), 313-327.


 • Kızılcık, H. Ş., & Güneş, B. (2006, Eylül). Düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının üç aşamalı test ile tespit edilmesi. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, 7-9 Eylül, Ankara.
  Aldığı Atıflar:
  1. Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  2. Demirezen, S. (2010). Elektrik devreleri konusunda 7E modelinin öğrencilerin başarı, bilimsel süreç becerilerinin gelişimi, kavramsal başarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Öden Acar, A. (2010). Öğretmen adaylarının elektromanyetik indüksiyon konusunda kavramsal anlamalarının ontolojik yaklaşıma göre tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2011). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde ve Giderilmesinde Analojilerin Kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 5, Sayı 2, Aralık 2011, 221-250.
  5. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Çekiç Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  7. Göksu, V. (2011). Sorgulayıcı araştırmaya dayalı laboratuar ile doğrulayıcı laboratuar yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarı, kavram yanılgısı ve epistemolojik inançları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  8. Pehlivan, H. & Köseoglu, P. (2011). The reflections of certain social factors concerning science high school students into their attitudes towards physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 605–608.
  9. Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2011). The reliability and validity study of the attitude scale for physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3338–3341.
  10. Sarı, A. (2014). Kavram haritası ve bilgisayar destekli öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin madde konusundaki kavram yanılgılarına etkisinin ontolojik açıdan incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.


 • Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2006, Eylül). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, 7-9 Eylül, Ankara.
  Aldığı Atıflar:
  1. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


 • Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. ve İngeç, Ş. K. (2007). Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması. Eğitim ve Bilim, 32(146), 80-88.
  Aldığı Atıflar:
  1. Çavuş, S. (2010). İlköğretim fen bilgisi ve matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  2. Güç, E. (2011). Geleneksel Türk sanatlarından Ebru’nun fen eğitiminde kullanılması (Muğla Üniversitesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Çakır, N. Ç. (2012). Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bilimsel tutum ile fen öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  4. Karaa, F. N. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  5. Aliyazıcıoğlu, S. (2012). Bilimin doğası öğretiminde bütüncül bir yaklaşım: farklı branşlardan öğretmenlerin bilimin doğası algıları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  6. Aydın, F. & Karaa, F. N. (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 10, Sayı 4, 103-118.
  7. Karaa, F. N., Aydın, F., Bahar, M. & Yılmaz, Ş. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 118-139.
  8. Besler, H. (2015). Dijital ve medya etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerinin medya ve bilim okuryazarlıklarına etkisinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  9. Türer, B. & Kunt, H. (2015). A Review of Relationship between Prospective Science Teachers' Attitudes towards Science Education and Their Self-Efficacy. Journal of Education and Training Studies, Vol. 3, No. 6, November 2015, 166-178.
  10. Türer, B. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  11. Çibir, A. & Özden, M. (2017). Elementary School Students' Attitudes Towards Science: Kutahya Sample. Journal of Educational Sciences Research, 7(2), 45-61.
  12. Oğuz Namdar, A., Sarıkaya, M. & Sarıkaya, R. (2017). Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons. Turkish Journal of Teacher Education, Volume 6, Issue 1, 33-46.
  13. Erdem, A. & Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. International Journal of Human Sciences, Volume 15 Issue 1, 509-526.
  14. Türk, C., Yıldırım, B., Bolat, M. & Ocak İskeleli, N. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18) Özel Sayı, 115-121.
  15. Carino-Bolanos, M. & Bueno, D. C. (2019). Teachers’ Outlooks towards Science in a Central Elementary School. Institutional Multidisciplinary Research and Development Journal, Vol. 2, June.
  16. Elverişli, T. N. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  17. Efe Kendüzler, S. & Ünüvar, P. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimsel tutum ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı. 676-691.
  18. Kıran, R. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğasına yönelik inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  19. Işıkdağ, Ü., Cansız, S. & Şahin, K. (2020). Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 662-672. doi: 10.24106/kefdergi. 697099
  20. Süzük, E., Derin, G. & Aydın, E. (2020). Bir matematik öğretmeninin bilimin doğası hakkındaki görüşleri: bir tekli durum çalışması, Turkish Studies - Education, 15(2), 1189-1212. doi: 10.29228/TurkishStudies.39635


 • Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2007). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, s.109-122.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. (2008). Use of concept cartoons as an assessment tool in physics education. US-China Education Review, Nov. 2008, Volume 5, No.11, 47-54.
  2. Sarıay, M. (2008). Ortaöğretim fizik dersi itme ve momentum konusu öğretim programını geliştirme üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  3. Karaçam, S. (2009). Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavramsal Anlamalarının ve Soru Çözümünde Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Soru Tipleri Dikkate Alınarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Sarıay, M. & Kavçar, N. (2009). İtme ve Momentum Ünitesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkililiğinin Araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 9-24.
  5. Akdal, P. (2010). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi prizmalar ve ölçme ünitesinin aktif öğrenme yaklaşımına uygun olarak öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Cömert, R. (2010.) Farklı soru sunum biçimlerinin öğrencilerin fizik başarılarını ölçmede oluşturduğu farklılıklar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  7. Kanalmaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf matematik dersi ölçme öğrenme alanında analoji yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  8. Yener, D. (2010). Fizik Laboratuvarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  9. Kurtuldu, M. K. (2011). Piyano Eğitiminde Başarısızlık Nedenleri Anketi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, Aralık 2011, 159-173.
  10. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. E-International Journal of Educational Research, Summer 2012, Vol. 3 Issue 3, 33-49.
  11. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Coulomb Kanunu Konusu İle İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 39-50.
  12. Temel, S., Dinçol Özgür, S & Yılmaz A. (2012). The Effect of Different Types of Test on Preservice Chemistry Teachers’ Achievement Related to “Chemical Bonding”. Problems of Education in the 21st Century, 41, 123-129.
  13. Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6. Sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  14. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  15. Çakır, K. (2015). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlara not vermelerini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  16. Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde Geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  17. Turan Oluk, N. & Ekmekci, G. (2017). Alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel değerlendirme tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 172-199.
  18. Cengiz, M. (2017). Fizik dersi ölçme değerlendirme araçlarının öğrencilerin performanslarına uygunluğunun öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  19. Şen, A. Z. & Nakiboğlu, C. (2018). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 12, Sayı 2, 698-726.
  20. Ilıcan, Ö. (2019). Işık ve gölge konusundaki öğrenci başarısının farklı ölçme teknikleri ile ölçülmesinin öğrenme stili, okul türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2008, Ağustos). Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması. Sözlü Bildiri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Aytekin, Ü. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusundaki bilgilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerini günlük hayata uyarlama düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Özsoy-Güneş, Z., Derelioğlu, Y. & Kırbaşlar, F.G. (2011). İşlemsel fizik ve kimya problemlerinde matematik kullanım ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16 (2011-2), 23-38.
  3. Özsoy-Güneş, Z., Kırbaşlar, F. G., Çağırgan Gülten, D. & Derelioğlu, Y. (2012). Pre-service primary school teacher practice of mathematics in operational physics and chemistry problems and mathematics self-efficacy perception. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) Special Issue: 18-24.
  4. Sözen, M. (2016). 8. Sınıf Ses Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Uygulamaların ve Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Zihinsel Modellerinin Değişimine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  5. Öner, Y. E. (2017). Simülasyon ve Animasyon Destekli 5E Modelinin Öğretmen Adaylarının Fen Başarısı ve Motivasyonlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Öner, Y. E. & Yaman, S. (2020). The effect of simulation and animation supported 5E model on science achievement and motivation of prospective classroom teachers. Turkish Journal of Primary Education (TUJPED), 2020, 5(2), 183-193.


 • Ünsal, Y., Ergin, İ. & Kızılcık, H.Ş. (2009, May). Ortaöğretim fizik ders kitaplarının bilimsel model ve modellemeler bakımından analizi: Türkiye’de okutulan fizik ders kitapları örneği. Poster Presentation, The 1st International Congress Of Educational Research, Çanakkale-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2011). Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Model ve Modellemeler Hakkındaki Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0441, 6, (3), 2281-2300.
  2. Yüksel, M. (2011). Eğitim ve Öğretim Kazanımları Temelinde 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Sayfa 29-48.
  3. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2012). Farklı Akademik Unvanlara Sahip Fen Öğretmenlerinin Branşlara Göre Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri. Dünya'daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, February 2012, Volume 2 Issue 1 Article 21, 142-159.
  4. Karadağ, M., Dülgeroğlu, İ. & Ünsal, Y. (2013). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 549-568.
  5. Aydemir, E. (2015). 2013 yılı öğretim programına göre hazırlanan ortaöğretim 9. Sınıf fizik ders kitabı hakkındaki öğretmen görüşleri: Konya ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Gökmen, Z. E. & Köksal, E. A. (2015). 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi için Soluk Alma Verme Modelinin Geliştirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 91-99.
  7. Yetim, H. (2015). Farklı eğitim düzeylerindeki öğrencilerin ve öğretmen adaylarının modellerle ilgili görüşlerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  8. Köksal, E. A. & Yıldırım, H. (2016). Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Bilimsel Model Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 13-3, Sayı: 26, 2016-3, s.113-130.
  9. Harman, G. (2016). 5. Sınıf “Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik” Ünitesinde Kullanılan Analojinin Öğrenci Başarısı, Tutum, Zihinsel Modelleme ve Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


 • Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011). Düzgün dairesel hareket konusunda üç aşamalı kavram testi geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 278-292.
  Aldığı Atıflar:
  1. Erduran Avcı, D., Kara, İ. & Karaca, D. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), 27-39.
  2. Kaltakçı, D. (2012). Development and Application Of A Four-Tier Test To Assess Pre-Service Physics Teachers' Misconceptions About Geometrical Optics. Unpublished PhD Disseration, Ankara: Middle East Technical University.
  3. Özbayrak, Ö. & Kartal, M. (2012). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi "Bileşikler" Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Kavramsal Anlama Testi ile Tayini. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 144-156.
  4. Viridi, S., Suhandono, S. & Halid, J. (2013). Merancang Media Pembelajaran dan Alat Praktikum Fisika dengan Alat dan Bahan Rumah Tangga Sehari-hari. Capacity Building for Teacher: Creative Science Teachers, Dili, Timor Leste, 1113 August 2013.
  5. Bulunuz, N., Bulunuz, M. & Peker, H. (2014). Effects of Formative Assessment Probes Integrated in Extracurricular Hands-on ScienCe: Middle School Students’ Understanding. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 243-258.
  6. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  7. Öztuna Kaplan, A., Yılmazlar, M. & Çorapçıgil, A. (2014). Fizik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Odaklı Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. Turkish Studies, Volume 9/5, Spring 2014, p. 627-642.
  8. Yılmaz, H. (2014). Bilgisayar İç Donanım Birimleri ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Video ve 3B Animasyonların Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  9. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  10. Çevik Cerak, D. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma ile İlgili Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. International Journal of Language Academy, Volume 3/3 Autumn, 149-166.
  11. Kaltakçı Gürel, D., Eryılmaz, A. & McDermott, L. C. (2015). A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students' Misconceptions in Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 989-1008.
  12. Suswati, L., Yuliati, L. & Mufti, N. (2015). Pengaruh Integrative Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Fisika Siswa. Jurnal Pendidikan Sains, Vol. 3 No. 2, Juni 2015, Hal 49–57.
  13. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  14. Milenković, D. D., Hrin, T. N., Segedinac, M. D. & Horvat S. (2016). Development of a Three-Tier Test as a Valid Diagnostic Tool for Identification of Misconceptions Related to Carbohydrates. Journal of Chemical Education. doi:10.1021/acs.jchemed.6b00261
  15. Taşlıdere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students’ misconceptions about the photoelectric effect. Research in Science & Technological Education, January 2016, 1-23.
  16. Taşlıdere, E. (2016). Lise Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgıları: Öğrenciler Bildikleri ve Bilmediklerinin Farkındalar mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86. doi: 10.7822/omuefd.35.1.7
  17. Çakıroğlu, Ü. & Yılmaz, H. (2017). Using Videos and 3D Animations for Conceptual Learning in Basic Computer Units. Contemporary Educational Technology, 8(4), 390-405.
  18. Ecevit, T. & Özdemir Şimşek, P. (2017). Öğretmenlerin Fen Kavram Öğretimleri, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 129-150, 2017. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.47449
  19. Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A. & McDermott, L. C. (2017). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers’ misconceptions about geometrical optics. Research in Science & Technological Education, Volume 35, Issue 2, 238-260.
  20. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  21. Görecek Baybars, M. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin iş konusundaki alternatif kavramlarının ve kökenlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1474-1493.
  22. Suprapto N., Abidah A., Dwiningsih K., Jauhariyah M. N. R. & Saputra A. (2018). Minimizing misconception of ionization energy through three-tier diagnostic test. Periodico Tche Quimica, 15(30), pp. 387-396.
  23. Altıntaş, G. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlari ve kavram yanılgılarına etkisi: Küresel ısınma konusu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
  24. Çalışkan, K. N. (2018). 5. Sınıf ortaokul öğrencilerinin hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili kavram yanılgılarında anne-babanın rolü. Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
  25. Çepni, E. & Sağlam Arslan, A. (2019). Fizik öğretmen adaylarının iş güç ve enerji kavramlarını algılama durumlarının analizi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (12-14 Nisan 2019) Tam Metin Kitabı, 522-525.
  26. Önder Çelikkanlı, N. (2019). Elektriklenme konusunda dört aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  27. Çepni, E. (2019). Fizik öğretmenlerinin iş kavramını algılamaları ve bu kavramın öğretimine ilişkin deneyimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Trabzon Üniversitesi.
  28. Özkan, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 7. sınıf sosyal bilgiler dersi tarih kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
  29. Türk, F. Z. (2020). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kavramsal değişimine ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi.
  30. Fenditasari K., Jumadi, Istiyono E., Hendra (2020). Identification of misconceptions on heat and temperature among physics education students using four-tier diagnostic test. Journal of Physics: Conference Series, 1470(1), 012055. doi:10.1088/1742-6596/1470/1/012055
  31. Suprapto, N. & Abidah, A. (2020). Using online three-tier diagnostic test to assess conceptions of ionization energy. Periodico Tche Quimica, 17(36), 196-212.
  32. Karslı Baydere, F. & Yiğit, M. (2020). Hidrokarbonlar Konusuna Yönelik Bir Kavram Tanı Testi Geliştirilmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 8, 366-379.
  33. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  34. Karakaya, F., Yılmaz, M., Çimen, O. & Adıgüzel, M. (2020). Identifying and Correcting Pre-Service Teachers' Misconceptions about the Alternation of Generations. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(4), 1047-1063. doi: 10.30703/cije.654967
  35. Güneş, H. (2020). Farklı kavramsal değişim yaklaşımlarına dayalı öğretim yöntemlerinin bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin elektrik devreleri konusundaki alternatif kavramlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  36. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  37. Widjaja, B. R. (2020). Promoting mathematical thinking in physics: Some theoretical explorations in mechanics and their use in conceptual learning. PhD Dissertation, Singapore: Nanyang Technological University.
  38. Tünkler, V. (2021). Web 2.0 Araçlarıyla Grafik Materyalleri Deneyimlemek: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 234-260. doi: 10.9779/pauefd.795619
  39. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  40. Onder-Celikkanli, N. & Tan, M. (2022). Determining Turkish high school students’ misconceptions about electric charge imbalance by using a four-tier misconception test. Physics Education, 57(5), 055010, pp.14. doi: 10.1088/1361-6552/ac68c1


 • Kızılcık, H.Ş., Tan, M. (2011). İtme ve momentum konusunda çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 185-198.
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergül, N. R. (2013). Momentum Concept in the Process of Knowledge Construction. Educational Sciences: Theory & Practice. Vol.13 No.3, Summer 2013, 1897-1901. doi: 10.12738/estp.2013.3.1146
  2. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Demir, N. & Akarsu, B. (2014). Modern Fizik Konuları ile İlgili Kavram Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, Volume 4, Issue 2, 39-51.
  4. Demir, N, Güven, E. & Bektaş, O. (2014, Eylül). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Sözlü Bildiri, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  5. Kayak, S. (2014). Tablet bilgisayar için geliştirilen etkileşimli e-kitabın öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  7. Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
  8. Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2016, sayfa 209-237.
  9. Büyükdede, M., Tanel, R. (2018). İtme-momentum konularına yönelik FeTeMM etkinliklerinin akademik başarı üzerine etkisi. Turkish Studies - Educational Sciences, Volume 13/27, Fall 2018, p. 327-340. doi: 10.7827/TurkishStudies.14283
  10. Özgan Sucu, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Başarıları ile İngilizce Dersine Yönelik Tutumları, Bilişüstü Farkındalık ve Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  11. Büyükdede, M. (2018). İş-Enerji ve İtme-Momentum Konularına Yönelik FeTeMM Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Kavramsal Anlama Düzeyi Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  12. Güneş Yazar, O. & Nakiboğlu, C. (2019). 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 13, Sayı 1, 76-104.
  13. Timur, S., Doğan, F., Çetin İmer, N., Timur, B. & Işık, R. (2019). Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
  14. Özcan, H., Boz, C. & Özkaya, A. (2020). 7. sınıf öğrencilerinin hücre konusuyla ilgili anlayışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 203-233.
  15. Zor, B. N. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları, tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  16. Sevim, S., Uysal, İ., & Demirci, E. (2021). Fen bilimleri dersi 5. sınıf “Işığın Yayılması” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Caucasian Journal of Science, 8(2), 224-246. doi: 10.48138/cjo.644364
  17. Dalyan, O., Dalyan, H., Ünal, E., & Pişkin, M. (2022). Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde klasik ve alternatif ölçme-değerlendirme sistemlerinin karşılaştırılması. Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 1, Özel Sayı, 114-129.


 • Kızılcık, H.Ş., Tan, M. (2011, April). Bir PDÖ sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Oral Presentation, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey.
  Aldığı Atıflar:
  1. Baran, M. (2013). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim yönteminin termodinamik konusunun öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen Adaylarıyla Etkinlik Tasarımıyla Bütünleştirilmiş Probleme Dayalı Fen Öğrenme Uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398


 • Kızılcık, H.Ş. (2012). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Gelişimi Üzerine Bir Durum Çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  Aldığı Atıflar:
  1. İnce Aka, E. (2012). Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretiminde Kullanılan Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Farklı Değişkenler Üzerine Etkisi ve Yönteme İlişkin Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Kuzey, B. (2013). ‘Kimyasal kinetik’ konusunun öğretiminde probleme dayalı öğretim (PDÖ) modelinin etkinliğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Merhametli, R. (2013). Probleme dayalı öğretim modelinin “yüzey gerilimi” konusunun öğretimine uygulanması: Deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Uyar, G. (2014). 6. sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarına ve matematiğe ilişkin tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  5. Elagöz, E. (2014). Probleme dayalı öğretim yaklaşımı ile entalpi kavramının öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi
  6. Dursun, C., Durkan, N. & Erökten, S. (2015). The Effect of Problem Based Learning Method on the Environment Awarness of 7th Graders (“Human and Environment” Unit Example). International Journal of Education and Research, Vol. 3 No. 5, May 2015, 275-288.
  7. Dursun, C. (2015). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Çevre Tutumlarına ve Farkındalıklarına Etkisi (7.Sınıf “İnsan ve Çevre’’ Ünitesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  8. Tamkavas, Ç. H., Kıray, S. A., Koçak, A. & Koçak, N. (2016). Studies Conducted on Misconceptions about Heat And Temperature in Turkey between 2005-2015: A Content Analysis. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2016, sayfa 426-446.
  9. Solak, E. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusunda kavramsal anlamalarının incelenmesi ve argümantasyon tabanlı etkinlik önerisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
  10. Karataş, T. (2017). Dokuzuncu Sınıf Fizik Dersinde Isı ve Sıcaklık Ünitesinin Günlük Yaşamla İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  11. Çelik, E. (2017). Cebir Öğrenme Alanında Probleme Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  12. Onur, A. (2018). Problem Tabanlı Öğrenme Yöntemine Göre Tasarlanan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Uludağ Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  13. Ergin, S.; Oktay, Ö. & Şen, A. İ. (2019). Isı ve Sıcaklık Ünitesinde Bir Akran Öğrenme Uygulaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1197-1208. doi: 10.24106/kefdergi.2915
  14. Akben, N. (2019). Suitability of Problem Scenarios Developed by Pre-service Teacher Candidates to Problem-Based Learning Approach. Eurasian Journal of Educational Research, 83, 231-252.
  15. Tamkavas, Ç. H. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık kavramlarına yönelik algıları: Fenomenografik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
  16. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen Adaylarıyla Etkinlik Tasarımıyla Bütünleştirilmiş Probleme Dayalı Fen Öğrenme Uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398
  17. Ertuğrul Akyol, B. (2020). STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi işlemsel, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 28(3), 266-278.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kıryak, Z. & Çepni, S. (2015). Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan Fizik Dilinin 7. Sınıf Öğrencileri Tarafından Algılanma Biçimleri. Milli Eğitim, Sayı 207, 145-168.
  2. Özay Köse, E. &. Gül, Ş. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2016, 1-10. doi: 10.19160/e-ijer.71682
  3. Ültay, N. (2019). Pre-service teachers’ understanding and usage of scientific and daily life language. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 8(1), 1-16.
  4. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  5. Kıryak, Z., Candaş, B., Çalık, M. & Zeybek, Ö. (2020). Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Zihinsel İmajlarının Belirlenmesi: Bir Sınıflar Arası Karşılaştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education), 50, 468-490. doi: 10.9779/pauefd.536358
  6. Çoramık, M. & Özdemir, E. (2021). İlkokul öğrencilerinin kuvvet kavramına ilişkin algılarının çizim yardımı ile belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(42). DOI: 10.26466/opus.937992


 • Kandil İngeç, Ş., Küçüközer, H., Özcan Tatar, A., Özsevgeç, T., Ünlü Yavaş, P., Ünsal, Y., Temiz, B.K., Yavuz, A., Kızılcık, H.Ş. (2014). Genel Fizik III, (Ed. Y. Ünsal ve Ş. Kandil İngeç), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  Aldığı Atıflar:
  1. Temiz, B. K. & Yavuz, A. (2015). A simple wave driver. Physics Education, 50(5), 560-563.
  2. Kurnaz, M. A. & Kurnaz, A. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin Modern Fiziğe Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-318-632-8. doi: 10.14527/9786053186328
  3. Ayvacı, H. Ş. (Ed.) (2019). Fizik 3. Ankara: Pegem Akademi Yayınları: ISBN: 978-605-241-829-1. doi: 10.14527/9786052418291


 • Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014). Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 681-690.
  Aldığı Atıflar:
  1. Aygün, M. & Durukan, Ü. G. (2015, Eylül). Fizik Öğretmenlerinin Öğretimde Kullanabilecekleri Film ve Film-Konu İlişkisi Tercihleri. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  2. McBride, K. K. (2016). Linking Science Fiction and Physics Courses. The Physics Teacher, 54, 280-284. doi: 10.1119/1.4947155
  3. Vu, P. (2020). The impact of interpersonal relations between teachers and principals on organizational change and cynicism in public elementary schools through the lens of the leader-member exchange theory. Unpublished Ph.D. dissertation, Nampa, ID, USA: Northwest Nazarene University.
  4. Nesbitt, N. E. (2021). The Use of Films in a High School Leadership Class: A Qualitative Study. PhD Dissertation, Phoenix, Arizona, USA: Grand Canyon University.
  5. Güven Yildirim, E., Önder, A. N., & Önder, İ. (2022). Examining the Fringe Series in terms of science concepts and topics: A teaching material suggestion. Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS), 2(2), 44-54. doi: 10.5281/zenodo.6657821


 • Kızılcık, H. Ş., Önder, N. & Güneş, B. (2015). Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Çembersel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED). Cilt 9, Sayı 1, Haziran, 205-223.
  Aldığı Atıflar:
  1. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  2. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  3. Muega–Geronimo, V. (2016). Probing the Graduate Students’ Conceptual understanding in Mechanics. Research Journal of Educational Sciences, 4(8), 1-9.
  4. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  5. Hasyim, W., Suwono, H. & Susilo, H. (2018). Three-tier Test to Identify Students’ Misconception of Human Reproduction System. Jurnal Pendidikan Sains, 6(2), 48–54.
  6. Alneyadi, S. S. (2019). Assessing Student Misconceptions of the Electrical Potential of Spherical Conductors. International Journal for Research in Education, 43(2), 233-252.
  7. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  8. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  9. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  10. Maison, Hidayat, M., Kurniawan, D. A., Yolviansyah, F., Sandra, R. O., & Iqbal, M. (2022). How critical thinking skills influence misconception in electric field. International Journal of Educational Methodology, 8(2), 377-390. DOI: 10.12973/ijem.8.2.377
  11. Yolviansyah, F. (2022). Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hubungannya Dengan Miskonsepsi Pada Materi Gaya dan Medan. Undergraduate Thesis, Jambi, Indonesia: FKIP Universitas
  12. Sandra, R. O. (2022). Pengembangan Instrumen Miskonsepsi Berformat Five-Tier pada Topik Tekanan Menggunakan Dreamweaver Berbasis FKIP. Undergraduate Thesis, Jambi, Indonesia: FKIP Universitas
  13. Wahyuni, S. (2022). Pengembangan instrumen five-tier diagnostic test untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tentang energi dan hukum kekekalan energi. Thesis, Jambi, Indonesia: Universitas Jambi.
  14. Yüzbaşıoğlu, M. K. & Kurnaz, M. A. (2022). Ortaokul öğrencilerinin kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesine yönelik alternatif fikirlerinin incelenmesi: Skor analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61, 01-22.


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kuloğlu, A. & Akpınar, B. (2020). Kuantum paradigmasının fizik dersi öğretim programına yansımasına dair öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1708-1719. DOI:10.17755/esosder.720044


 • Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Pre-Service Physics Teachers' Difficulties in Understanding Special Relativity Topics. European Journal of Physics Education, Volume 7, Issue 1, 13-24.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kaur, T., Blair, D., Burman, R., Stannard, W., Treagust, D., Venville, G., Zadnik, M., Mathews, W. & Perks, D. (2017). Evaluation of 14 to 15 Year Old Students' Understanding and Attitude towards Learning Einsteinian Physics. arXiv preprint arXiv:1712.02063 - https://arxiv.org/abs/1712.02063
  2. Kaur, T. (2018). Einstenian Physics: Challenging the Paradigm for Teachin Highscool Science. Unpublished PhD Dissertation. Australia: The University of Western Australia School of Physics.
  3. Yasser Sayed Hassan, Walid Nabil Hussein, Y J Y Magdy (2019). The Scientific Difficulties Encountered by Secondary School Physics Teachers and Their Relationship to the Students' Cognitive Conflict and Abstract Thinking. Journal of the Faculty of Education - Ain Shams University, 43(4), 1235-1309. doi: 10.21608/jfees.2019.79153
  4. Boz, A. (2019). Lise öğretmenlerinin fizik dersinin öğretiminde zorluk olarak tanımladıkları durumlar ve öğrencilerin fizik dersine karşı tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
  5. Dua, Y. S., Blair, D. G., Kaur, T. & Choudhary, R. K. (2020). Can Einstein’s theory of general relativity be taught to Indonesian high school students? Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 9(1), 50-58. doi: 10.15294/jpii.v9i1.22468
  6. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  7. de Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  8. Lim, J. H., Jung, D. W., Kim, U., Cho, S. & Lee, J. (2020). Relativistic Analogue Hidden in Projectile Motion. Journal of the Korean Physical Society, 77, 624–629. DOI: 10.3938/jkps.77.624
  9. Prado, X., Domínguez, J. M., Area, I., Edelstein, J., Mira, J., & Paredes, Á. (2020). Learning and teaching Einstein's Theory of Special Relativity: state of the art. arXiv:2012.15149 [physics.ed-ph]. https://arxiv.org/abs/2012.15149v1
  10. Miani, L. (2021). Highlighting Interdisciplinarity between Physics and Mathematics in Historical Papers on Special Relativity: Design of Blended Activities for Pre-Service Teacher Education. Master thesis, Bologna, Italy: University of Bologna, School of Science.
  11. De Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. Master Thesis, Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.


 • Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin öğrenci düşünceleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 15-30.
  Aldığı Atıflar:
  1. Emir, M. İ. (2019). Ortaokul öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: “Fiziksel olaylar” örneği. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Trabzon Üniversitesi.
  2. Durkaya, F. (2021). Matematik Öğretmen Adaylarının Serbest Cisim Diyagramı Gösterimine İlişkin Performans Değerlendirmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(1), 60-80.


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Pre-Service Physics Teachers’ Opinions about the Difficulties in Understanding Introductory Quantum Physics Topics. Journal of Education and Training Studies, Vol. 5, No. 1, January, 101-109.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kunnath, B. J. (2017). The effect of Computer Simulations on Grade 12 Learners' understanding of concepts in the Photoelectric Effect. Master thesis, Pretoria, South Africa: University of South Africa.
  2. Çoban, A. (2018). Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Yönteminin Kuantum Fiziği “Klasik Fiziğin Yetersizlikleri” Konusunun Öğretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Beltran, Y. J. C. (2020). Cambios didácticos en un profesor universitario de física apoyados en la integración de estudios epistemológicos e históricos de la física cuántica y de la ciencia como sistema cultural. Ph.D. Disstertation, Bogotá: Universidad Distrital.
  4. Markus, L., Sungkim, S., & Bin Ishak, M. Z. (2021). Issues and challenges in teaching secondary school quantum physics with integrated STEM education in Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(5), 190-202. DOI: 10.47405/mjssh.v6i5.774
  5. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  6. Migue, M. A. R. (2021). Metaphorical views of physics teachers in teaching physics: a qualitative phenomenological study. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 9(3), 52-63.
  7. Migue, M. A. R. (2021). Choosing physics as a specialization in graduate studies: views and factors affecting it. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 5(12), 656-663.


 • Kızılcık, H. Ş., & Tan, M. (2017). Probleme dayalı öğrenme sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-16.
  Aldığı Atıflar:
  1. Çakır, O.; Baysal, Z. N. & İnan Yıldız, F. (2019). Drama Temelli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1044-1066. doi: 10.30831/akukeg.441204
  2. Can, İ. & İnel Ekici, D. (2019). Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin probleme dayalı fen etkinliklerine İlişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-21.
  3. Deniz Özgök, A. (2019). 60-75 aylık çocukların STEM etkinliklerinde problem çözme ve bilişsel düşünme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
  4. Kaya, S. (2021). Mitoz ve Mayoz Hücre Bölünmeleri Konusunun Öğretiminde ASSURE Öğretim Tasarımı Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.
  5. Türkoğuz, S. & Çiyancı, A. (2021). Öğretmen adaylarının “TÜBİTAK Bilim Genç” videolarına ve senaryolara yönelik deney tasarımlarının yenilikçi fen kriterleriyle değerlendirilmesi: Bir korelasyonel inceleme. International Journal of Active Learning (IJAL), 6(2), 154-182. DOI: ijal.1003308


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 399-426.
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389
  2. Kartal, T. (2019). Fizik 3. Karamustafaoğlu, O. & Yılmazlar, M. (Eds.) içinde "Fizik-3 konuları kapsamında karşılaşılan kavram yanılgıları". Ankara: Nobel Yayınları.
  3. Eren, E. (2019). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilişsel ve bazı duyuşsal öğrenim çıktılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  4. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). Aprendizaje de la Teoría de la Relatividad Restringida de Einstein: Estado de la Cuestión. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 17(1), 1103. doi: 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2020.v17.i1.1103
  5. de Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  6. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  7. Özdemir, E. & Kocakülah, M. S. (2021). Üstbiliş destekli tartışma tabanlı öğrenme yaklaşımının fizik eğitiminde kavramsal değişim ve üstbiliş üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 15(1), 144-185. doi: 10.17522/balikesirnef.902038
  8. De Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. Master Thesis, Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.


 • Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2017, Eylül). Bir durum çalışması: Isı, sıcaklık ve ısıl enerji kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sözlü Bildiri, III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 • Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2018). A qualitative research of the conceptual learning process of the heat concept. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 19(1), Article 14.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 • Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2018). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 35-73.
  Aldığı Atıflar:
  1. Bezen, S., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). What Does Black-body Radiation Mean for Pre-Service Physics Teachers? Journal of Turkish Science Education, 18(4), 691-706. doi: 10.36681/tused.2021.98


 • Gülçiçek, Ç., Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates' wave concepts. Physics Education, 53(5), 055018, 1-12.
  Aldığı Atıflar:
  1. Santosa, I. E. & Ritasari, N. S. (2019). Tanggapan siswa terhadap eksperimen terbimbing pada pembelajaran materi elastisitas. Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0, 274-278.
  2. Monteiro Correia, M. S. & Mendes Baptista, M. L. (2021). The Effects of a STEM Approach on Preservice Elementary Teachers’ Subject Matter Knowledge about Sound. Acta Scientiae (Canoas), 23(6), 179-208. doi: 10.17648/acta.scientiae.6246
  3. Siu, L. Y. & Leung, H. T. A. (2022). Hands-on activity using the amplitude and frequency of electromagnetic waves to demonstrate the principle of information transfer. Physics Education, 57(6), 065019 (10pp). https://doi.org/10.1088/1361-6552/ac8dd8


 • Ünsal, Y., Kızılcık, H. Ş., Yarımkaya, D. (2018). Fizik eğitimi kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi: Türkiye örneği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 6(2), 173-196.
  Aldığı Atıflar:
  1. Bahçeci, V. & Yılmaz, Ö. D. (2020). Ulusal deniz turizmi sempozyumlarında sunulan bildirilerin bibliyometrik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, ULK 2019 - UDTS 2020 Özel Sayısı, 85-102. DOI: 10.18613/deudfd.803409
  2. Töman, U. & Gökburun, Ö. (2022). What Was and Is Algebraic Thinking Skills at Different Education Levels? World Journal of Education, 12(4), 8-20. doi:10.5430/wje.v12n4p8
  3. Töman, U. & Yildirim, T. G. (2022). The Effect of Gaining the Unit of Systems in our Body by using Virtual Reality Technology on Student Success. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 17(3), 1-10. doi: 10.26634/jsch.17.3.18622


 • Kızılcık, H., Çağan, S., ve Ünlü Yavaş, P. (2018). TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 7(2), 287-310.
  Aldığı Atıflar:
  1. Keskin, D. (2019). Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Fen Dersine Karşı Motivasyonları ve Kaygı Düzeyleri Üzerinde Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Çelik, A. (2019). Bilim şenliklerinin ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi, motivasyon, fen bilimleri dersi ve bilime yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  3. Sağlamyürek, B. (2019). Fen mühendislik ve girişimcilik uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve çevresel tutum düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
  4. Gülgün, C. (2020). TÜBİTAK 4004 – doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı projelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve paydaş görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.
  5. Kural, N. & Nakiboğlu, C. (2020). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programlarına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 5(1), 71-94. doi: 10.37995/jotcsc.697564
  6. Çetinkaya, E. & Ayartepe, S. (2020). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları hakkında öğretmen görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2), 159-198.
  7. Erdal, C. (2020). TÜBİTAK bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
  8. Koç, A., Çalık, Ş., Şenel Zor, T., Aslan, O., & Zor, E. (2020). Tübitak proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 7(2), 466-490.
  9. Karakoç Topal, Ö. (2022). Ortaokul öğrencilerinin gözünden bir Tübitak 4004 Projesi: Bilimleri Birleştir, Doğayı Güzelleştir! Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 638-666.
  10. Yılmaz İnce, E., Kabul, A. & Diler, İ. (2022). The effect of science festival on participants' attitudes towards science. Journal of STEAM Education Journal of Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art Education, 5(1), 88-99.
  11. Keskin, D. & Özel, M. (2022). 4006 kodlu Tübitak bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3), 870-886. DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-560153


 • Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2019). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri. İlköğretim-Online, 18(1), 190-206.
  Aldığı Atıflar:
  1. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  2. Gül, Ş. & Özay Köse E. (2019). Biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kullanım bilgilerinin belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(3), 136-150.
  3. Soğukpınar, R. & Gündoğdu, K. (2020). Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 275-294. doi: 10.21733/ibad.733953
  4. Çetin, A. & Cengiz, M. (2021). Laboratuvar uygulamalarının dokular konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 37-45.
  5. Gökmen, A., Gürkan, B., & Katırcıoğlu, H. (2021). Preservice biology teachers’ knowledge and usage level regarding lab equipment and materials. Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(3). DOI: 10.11591/edulearn.v15i3.20018
  6. Yurttaş Kumlu, G. D. (2021). Fen laboratuvarını düzenleme sürecine ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 658-702. DOI: 10.19171/uefad.820218


 • Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2019). Fizik Eğitiminde “Öz Kütle”, “Yoğunluk” ve “Bağıl Yoğunluk” Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Avrasya Terim Dergisi, 7(2), 14-20.
  Aldığı Atıflar:
  1. Yüksel, İ. (Ed.) (2019). Uzamsal Becerilerin Gelişimine Yönelik Geometrik-Mekanik Oyunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-037-048-5. DOI: 10.14527/9786050370485


 • Çağan, S., Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2020). Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarındaki değişimin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 168-184.
  Aldığı Atıflar:
  1. Başar, M., Gürkan, H., Avcı, A., Sökmen Bedel, N., Aktaş, A., Gündüz, M., & Soylu, A. (2021). Özel/minik mucitler 4007 TÜBİTAK bilim şenliği programının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Araştırma ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 6(2), 122-138.
  2. Bostan, L. Öz Yıldız, R., Avcı, A., Eren, Y., Çalışkan, C., Şanlıbayrak, M., Gündüz, M., Sökmen Bedel, N., Gürkan, H., & Urfalıoğlu, M. (2022). İstanbul bilimle şenleniyor projesinin katılımcı memnuniyetinin incelenmesi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6(1), 48-59.


 • Kızılcık, H. Ş. (2021). Superman vs Momentum. Physics Education, 56(4), 045006, 1-12. doi: 10.1088/1361-6552/abf46f
  Aldığı Atıflar:
  1. Güven Yildirim, E., Önder, A. N., & Önder, İ. (2022). Examining the Fringe Series in terms of science concepts and topics: A teaching material suggestion. Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS), 2(2), 44-54. doi: 10.5281/zenodo.6657821


 • Kızılcık, H. Ş. (2021). An analogy on the difference between boiling and evaporation: A strange prison. The Physics Teacher, 59(8), 648-649. https://doi.org/10.1119/10.0006919
  Aldığı Atıflar:
  1. Yanarateş, E. (2022). Content analysis of postgraduate theses related to misconceptions in chemistry education between 2000-2020. International Online Journal of Educational Sciences, 14(2), 341-358.


 • Kızılcık, H. Ş., Aygün, M., Şahin, E., Önder-Çelikkanlı, N., Türk, O., Taşkın, T., & Güneş B. (2021). Possible misconceptions about solid friction. Physical Review Physics Education Research, 17(2), 023107, pp.20. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023107
  Aldığı Atıflar:
  1. Alaci, S., Ciornei, F. C., & Romanu, I. C. (2022). Validation of Nonlinear Dependence of Rolling Friction Moment on the Normal Force for Elastic Materials. Materials, 15, 2518. DOI: 10.3390/ma15072518
  2. Tirelli, G. (2022). Determinação do coeficiente de atrito cinético com o uso de Arduino e do sensor ultrassônico HC-SR04. Licenciatura Em Física, Florianópolis: Universidade Federal De Santa Catarina.
  3. Ürek, H., & Çoramık, M. (2022). A suggestion and evaluation of a STEM activity about friction coefficient for pre-service science teachers. Journal of Computer and Education Research, 10 (19), 202-235. https://doi.org/10.18009/jcer.1063301


Toplam Atıf Sayısı: 244

( Web of Science Veritabanından 23 + Uluslararası Alan Dizinlerinden 11 + Diğer Uluslararası Dizinlerden 57 + TR-Dizin’den 32 + Diğer Ulusal Dergilerden 10 + Ulusal Kitaplardan 6 + Uluslararası Bildirilerden 9 + Ulusal Bildirilerden 2 + Yurtdışı Lisansüstü Tezlerden 13 + Yurtiçi Lisansüstü Tezlerden 81 )

  h-indeksi i10-indeksi g-indeksi
Gerçek: 9 9 14
Publons/WoS: 2 - -
Scopus: 2 - -
Semantic Scholar: 3 - -
TR Dizin: 3 - -
ResearchGate: 5 - -
Google Akademik: 8 5 -
SOBİAD: 6 4 - 
Özlü Söz:
Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin. - (Var Dyke)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Bugünekadar ekonomik alandaarzu ettiğimiz derecede büyük başarılargörülmüyorsa, bunu doğalkarşılamak lazımdır. Bu, Türk Milleti ekonomikalanda kabiliyetsizdirdemek değildir. Bunu belki diyenler vardır.Fakat bunlar TürkMilleti'nin gerçek tarihini bilmeyenler ve onu gerçekdeğeriyletanımamış olanlardır.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü