Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

ATIFLAR


 • Kızılcık, H. Ş. (2004). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  Aldığı Atıflar:
  1. Yeter, K., Sayğı, B., Kandil İngeç, Ş. & Ünlü, P. (2007). Evaluating The Concept Maps of Physics Teacher Candidates In Impulse Momentum And Comparing The Achievement Of Tests. Oral Presentation ESERA 2007, Malmö-Sweden.
  2. Kandil İngeç, Ş. (2008). Using Concept Maps as an Assessment Tool in Physics Education, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 35, 195-206.
  3. Mert, V. (2008). Enerji konusunda alternatif ölçme araçlarının geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Aydın, H. (2008). Öğrencilerin lise kimya dersleri ile OKS sınavlarındaki başarıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  5. Kandil İngeç, Ş. (2009). Analysing Concept Maps as an Assessment Tool in Teaching Physics and Comparison with The Achievement Tests, International Journal Of Science Education, Vol: 31, Issue: 14, 1897-1915.
  6. Aytar, A. (2016). Disiplinlerarası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi. [Doktora Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  7. Kocakülah, M. S. & Özer, T. (2019). Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin manyetik kuvvet kavramına ilişkin kavramsal anlamalarının değerlendirilmesinde farklı ölçme araçlarının etkililiği. 3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), 313-327.


 • Kızılcık, H. Ş., & Güneş, B. (2006, Eylül). Düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının üç aşamalı test ile tespit edilmesi. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, 7-9 Eylül, Ankara.
  Aldığı Atıflar:
  1. Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması.[Yüksek Lisans Tezi], Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
  2. Demirezen, S. (2010). Elektrik devreleri konusunda 7E modelinin öğrencilerin başarı, bilimsel süreç becerilerinin gelişimi, kavramsal başarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. [Doktora Tezi], Gazi üniversitesi.
  3. Öden Acar, A. (2010). Öğretmen adaylarının elektromanyetik indüksiyon konusunda kavramsal anlamalarının ontolojik yaklaşıma göre tespiti. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2011). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde ve Giderilmesinde Analojilerin Kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 5, Sayı 2, Aralık 2011, 221-250.
  5. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. [Doktora Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  6. Çekiç Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  7. Göksu, V. (2011). Sorgulayıcı araştırmaya dayalı laboratuar ile doğrulayıcı laboratuar yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarı, kavram yanılgısı ve epistemolojik inançları üzerine etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  8. Pehlivan, H. & Köseoglu, P. (2011). The reflections of certain social factors concerning science high school students into their attitudes towards physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 605–608.
  9. Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2011). The reliability and validity study of the attitude scale for physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3338–3341.
  10. Sarı, A. (2014). Kavram haritası ve bilgisayar destekli öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin madde konusundaki kavram yanılgılarına etkisinin ontolojik açıdan incelenmesi. [Doktora Tezi], Marmara Üniversitesi.


 • Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2006, Eylül). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EğitimiKongresi, 7-9 Eylül, Ankara.
  Aldığı Atıflar:
  1. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. [Doktora Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. ve İngeç, Ş. K. (2007). Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması. Eğitim ve Bilim, 32(146), 80-88.
  Aldığı Atıflar:
  1. Çavuş, S. (2010). İlköğretim fen bilgisi ve matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  2. Güç, E. (2011). Geleneksel Türk sanatlarından Ebru’nun fen eğitiminde kullanılması (Muğla Üniversitesi örneği). [Yüksek Lisans Tezi], Muğla Üniversitesi.
  3. Çakır, N. Ç. (2012). Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bilimsel tutum ile fen öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Uşak Üniversitesi.
  4. Karaa, F. N. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşleri. [Yüksek Lisans Tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  5. Aliyazıcıoğlu, S. (2012). Bilimin doğası öğretiminde bütüncül bir yaklaşım: farklı branşlardan öğretmenlerin bilimin doğası algıları. [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.
  6. Aydın, F. & Karaa, F. N. (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 10, Sayı 4, 103-118.
  7. Karaa, F. N., Aydın, F., Bahar, M. & Yılmaz, Ş. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 118-139.
  8. Besler, H. (2015). Dijital ve medya etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerinin medya ve bilim okuryazarlıklarına etkisinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Pamukkale Üniversitesi.
  9. Türer, B. & Kunt, H. (2015). A Review of Relationship between Prospective Science Teachers' Attitudes towards Science Education and Their Self-Efficacy. Journal of Education and Training Studies, Vol. 3, No. 6, November 2015, 166-178.
  10. Türer, B. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Dumlupınar Üniversitesi.
  11. Çibir, A. & Özden, M. (2017). Elementary School Students' Attitudes Towards Science: Kutahya Sample. Journal of Educational Sciences Research, 7(2), 45-61.
  12. Oğuz Namdar, A., Sarıkaya, M. & Sarıkaya, R. (2017). Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons. Turkish Journal of Teacher Education, Volume 6, Issue 1, 33-46.
  13. Erdem, A. & Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. International Journal of Human Sciences, Volume 15 Issue 1, 509-526.
  14. Türk, C., Yıldırım, B., Bolat, M. & Ocak İskeleli, N. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18) Özel Sayı, 115-121.
  15. Carino-Bolanos, M. & Bueno, D. C. (2019). Teachers’ Outlooks towards Science in a Central Elementary School. Institutional Multidisciplinary Research and Development Journal, Vol. 2, June.
  16. Elverişli, T. N. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  17. Efe Kendüzler, S. & Ünüvar, P. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimsel tutum ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı. 676-691.
  18. Kıran, R. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğasına yönelik inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  19. Işıkdağ, Ü., Cansız, S. & Şahin, K. (2020). Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 662-672. doi: 10.24106/kefdergi. 697099
  20. Süzük, E., Derin, G. & Aydın, E. (2020). Bir matematik öğretmeninin bilimin doğası hakkındaki görüşleri: bir tekli durum çalışması, Turkish Studies - Education, 15(2), 1189-1212. doi: 10.29228/TurkishStudies.39635
  21. Karataş, F. Ö., Cengiz, C. & Çelik, S. (2022). Enriching Pre-service Teacher Education with Keeping Learning Journals. Journal of Science Learning, 5(2), 291-300. DOI: 10.17509/jsl.v5i2.37622
  22. Koçak, M. (2023). Matematiksel formüllerin öğretimine ilişkin zenginleştirilmiş öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. [Doktora Tezi], Atatürk Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2007). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, s.109-122.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. (2008). Use of concept cartoons as an assessment tool in physics education. US-China Education Review, Nov. 2008, Volume 5, No.11, 47-54.
  2. Sarıay, M. (2008). Ortaöğretim fizik dersi itme ve momentum konusu öğretim programını geliştirme üzerine bir çalışma. [Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi
  3. Karaçam, S. (2009). Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavramsal Anlamalarının ve Soru Çözümünde Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Soru Tipleri Dikkate Alınarak İncelenmesi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Sarıay, M. & Kavçar, N. (2009). İtme ve Momentum Ünitesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkililiğinin Araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 9-24.
  5. Akdal, P. (2010). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi prizmalar ve ölçme ünitesinin aktif öğrenme yaklaşımına uygun olarak öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  6. Cömert, R. (2010.) Farklı soru sunum biçimlerinin öğrencilerin fizik başarılarını ölçmede oluşturduğu farklılıklar. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  7. Kanalmaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf matematik dersi ölçme öğrenme alanında analoji yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  8. Yener, D. (2010). Fizik Laboratuvarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. [Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi.
  9. Kurtuldu, M. K. (2011). Piyano Eğitiminde Başarısızlık Nedenleri Anketi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, Aralık 2011, 159-173.
  10. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. E-International Journal of Educational Research, Summer 2012, Vol. 3 Issue 3, 33-49.
  11. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Coulomb Kanunu Konusu İle İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 39-50.
  12. Temel, S., Dinçol Özgür, S & Yılmaz A. (2012). The Effect of Different Types of Test on Preservice Chemistry Teachers’ Achievement Related to “Chemical Bonding”. Problems of Education in the 21st Century, 41, 123-129.
  13. Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6. Sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  14. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. [Doktora Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  15. Çakır, K. (2015). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlara not vermelerini etkileyen faktörler. [Yüksek Lisans Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  16. Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde Geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  17. Turan Oluk, N. & Ekmekci, G. (2017). Alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel değerlendirme tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 172-199.
  18. Cengiz, M. (2017). Fizik dersi ölçme değerlendirme araçlarının öğrencilerin performanslarına uygunluğunun öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.
  19. Şen, A. Z. & Nakiboğlu, C. (2018). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 12, Sayı 2, 698-726.
  20. Ilıcan, Ö. (2019). Işık ve gölge konusundaki öğrenci başarısının farklı ölçme teknikleri ile ölçülmesinin öğrenme stili, okul türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  21. Kaya Eker, S. (2023). İtme ve momentum konusunun öğretiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin kavramsal anlama, motivasyon ve tutumlarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Balıkesir Üniversitesi.
  22. Uğur-Göçmez, A., & Ünal, E. (2024). Speaking skills knowledge levels of elementary school teachers. International e-Journal of Educational Studies, 8(16), 107-119. https://doi.org/10.31458/iejes.1420547


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2008, Ağustos). Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması. Sözlü Bildiri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Aytekin, Ü. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusundaki bilgilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerini günlük hayata uyarlama düzeyleri üzerine bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  2. Özsoy-Güneş, Z., Derelioğlu, Y. & Kırbaşlar, F.G. (2011). İşlemsel fizik ve kimya problemlerinde matematik kullanım ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16 (2011-2), 23-38.
  3. Özsoy-Güneş, Z., Kırbaşlar, F. G., Çağırgan Gülten, D. & Derelioğlu, Y. (2012). Pre-service primary school teacher practice of mathematics in operational physics and chemistry problems and mathematics self-efficacy perception. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) Special Issue: 18-24.
  4. Sözen, M. (2016). 8. Sınıf Ses Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Uygulamaların ve Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Zihinsel Modellerinin Değişimine Etkisi. [Doktora Tezi], Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
  5. Öner, Y. E. (2017). Simülasyon ve Animasyon Destekli 5E Modelinin Öğretmen Adaylarının Fen Başarısı ve Motivasyonlarına Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
  6. Öner, Y. E. & Yaman, S. (2020). The effect of simulation and animation supported 5E model on science achievement and motivation of prospective classroom teachers. Turkish Journal of Primary Education (TUJPED), 2020, 5(2), 183-193.


 • Ünsal, Y., Ergin, İ. & Kızılcık, H.Ş. (2009, May). Ortaöğretim fizik ders kitaplarının bilimsel model ve modellemeler bakımından analizi: Türkiye’de okutulan fizik ders kitapları örneği. Poster Presentation, The 1st International Congress Of Educational Research, Çanakkale-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2011). Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Model ve Modellemeler Hakkındaki Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0441, 6, (3), 2281-2300.
  2. Yüksel, M. (2011). Eğitim ve Öğretim Kazanımları Temelinde 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Sayfa 29-48.
  3. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2012). Farklı Akademik Unvanlara Sahip Fen Öğretmenlerinin Branşlara Göre Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri. Dünya'daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, February 2012, Volume 2 Issue 1 Article 21, 142-159.
  4. Karadağ, M., Dülgeroğlu, İ. & Ünsal, Y. (2013). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 549-568.
  5. Aydemir, E. (2015). 2013 yılı öğretim programına göre hazırlanan ortaöğretim 9. Sınıf fizik ders kitabı hakkındaki öğretmen görüşleri: Konya ili örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  6. Gökmen, Z. E. & Köksal, E. A. (2015). 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi için Soluk Alma Verme Modelinin Geliştirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 91-99.
  7. Yetim, H. (2015). Farklı eğitim düzeylerindeki öğrencilerin ve öğretmen adaylarının modellerle ilgili görüşlerinin karşılaştırılması. [Yüksek Lisans Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  8. Köksal, E. A. & Yıldırım, H. (2016). Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Bilimsel Model Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 13-3, Sayı: 26, 2016-3, s.113-130.
  9. Harman, G. (2016). 5. Sınıf “Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik” Ünitesinde Kullanılan Analojinin Öğrenci Başarısı, Tutum, Zihinsel Modelleme ve Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. [Doktora Tezi], Ondokuz Mayıs Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011). Düzgün dairesel hareket konusunda üç aşamalı kavram testi geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 278-292.
  Aldığı Atıflar:
  1. Erduran Avcı, D., Kara, İ. & Karaca, D. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), 27-39.
  2. Kaltakçı, D. (2012). Development and Application Of A Four-Tier Test To Assess Pre-Service Physics Teachers' Misconceptions About Geometrical Optics. [PhD Disseration], Middle East Technical University.
  3. Özbayrak, Ö. & Kartal, M. (2012). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi "Bileşikler" Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Kavramsal Anlama Testi ile Tayini. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 144-156.
  4. Viridi, S., Suhandono, S. & Halid, J. (2013). Merancang Media Pembelajaran dan Alat Praktikum Fisika dengan Alat dan Bahan Rumah Tangga Sehari-hari. Capacity Building for Teacher: Creative Science Teachers, Dili, Timor Leste, 1113 August 2013.
  5. Bulunuz, N., Bulunuz, M. & Peker, H. (2014). Effects of Formative Assessment Probes Integrated in Extracurricular Hands-on ScienCe: Middle School Students’ Understanding. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 243-258.
  6. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). [Yüksek Lisans Tezi], Erciyes Üniversitesi.
  7. Öztuna Kaplan, A., Yılmazlar, M. & Çorapçıgil, A. (2014). Fizik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Odaklı Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. Turkish Studies, Volume 9/5, Spring 2014, p. 627-642.
  8. Yılmaz, H. (2014). Bilgisayar İç Donanım Birimleri ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Video ve 3B Animasyonların Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  9. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  10. Çevik Cerak, D. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma ile İlgili Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. International Journal of Language Academy, Volume 3/3 Autumn, 149-166.
  11. Kaltakçı Gürel, D., Eryılmaz, A. & McDermott, L. C. (2015). A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students' Misconceptions in Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 989-1008.
  12. Suswati, L., Yuliati, L. & Mufti, N. (2015). Pengaruh Integrative Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Fisika Siswa. Jurnal Pendidikan Sains, Vol. 3 No. 2, Juni 2015, Hal 49–57.
  13. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  14. Milenković, D. D., Hrin, T. N., Segedinac, M. D. & Horvat S. (2016). Development of a Three-Tier Test as a Valid Diagnostic Tool for Identification of Misconceptions Related to Carbohydrates. Journal of Chemical Education. doi:10.1021/acs.jchemed.6b00261
  15. Taşlıdere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students’ misconceptions about the photoelectric effect. Research in Science & Technological Education, January 2016, 1-23.
  16. Taşlıdere, E. (2016). Lise Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgıları: Öğrenciler Bildikleri ve Bilmediklerinin Farkındalar mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86. doi: 10.7822/omuefd.35.1.7
  17. Çakıroğlu, Ü. & Yılmaz, H. (2017). Using Videos and 3D Animations for Conceptual Learning in Basic Computer Units. Contemporary Educational Technology, 8(4), 390-405.
  18. Ecevit, T. & Özdemir Şimşek, P. (2017). Öğretmenlerin Fen Kavram Öğretimleri, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 129-150, 2017. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.47449
  19. Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A. & McDermott, L. C. (2017). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers’ misconceptions about geometrical optics. Research in Science & Technological Education, Volume 35, Issue 2, 238-260.
  20. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  21. Görecek Baybars, M. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin iş konusundaki alternatif kavramlarının ve kökenlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1474-1493.
  22. Suprapto N., Abidah A., Dwiningsih K., Jauhariyah M. N. R. & Saputra A. (2018). Minimizing misconception of ionization energy through three-tier diagnostic test. Periodico Tche Quimica, 15(30), pp. 387-396.
  23. Altıntaş, G. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlari ve kavram yanılgılarına etkisi: Küresel ısınma konusu. [Doktora Tezi], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
  24. Çalışkan, K. N. (2018). 5. Sınıf ortaokul öğrencilerinin hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili kavram yanılgılarında anne-babanın rolü. [Yüksek Lisans Tezi], Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
  25. Çepni, E. & Sağlam Arslan, A. (2019). Fizik öğretmen adaylarının iş güç ve enerji kavramlarını algılama durumlarının analizi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (12-14 Nisan 2019) Tam Metin Kitabı, 522-525.
  26. Önder Çelikkanlı, N. (2019). Elektriklenme konusunda dört aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirme. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  27. Çepni, E. (2019). Fizik öğretmenlerinin iş kavramını algılamaları ve bu kavramın öğretimine ilişkin deneyimlerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Trabzon Üniversitesi.
  28. Özkan, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 7. sınıf sosyal bilgiler dersi tarih kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının tespiti. [Yüksek Lisans Tezi], Adnan Menderes Üniversitesi.
  29. Türk, F. Z. (2020). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kavramsal değişimine ve kalıcılığına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Adıyaman Üniversitesi.
  30. Fenditasari K., Jumadi, Istiyono E., Hendra (2020). Identification of misconceptions on heat and temperature among physics education students using four-tier diagnostic test. Journal of Physics: Conference Series, 1470(1), 012055. doi:10.1088/1742-6596/1470/1/012055
  31. Suprapto, N. & Abidah, A. (2020). Using online three-tier diagnostic test to assess conceptions of ionization energy. Periodico Tche Quimica, 17(36), 196-212.
  32. Karslı Baydere, F. & Yiğit, M. (2020). Hidrokarbonlar Konusuna Yönelik Bir Kavram Tanı Testi Geliştirilmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 8, 366-379.
  33. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  34. Karakaya, F., Yılmaz, M., Çimen, O. & Adıgüzel, M. (2020). Identifying and Correcting Pre-Service Teachers' Misconceptions about the Alternation of Generations. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(4), 1047-1063. doi: 10.30703/cije.654967
  35. Güneş, H. (2020). Farklı kavramsal değişim yaklaşımlarına dayalı öğretim yöntemlerinin bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin elektrik devreleri konusundaki alternatif kavramlarına etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  36. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. [Doktora Tezi], Marmara Üniversitesi.
  37. Widjaja, B. R. (2020). Promoting mathematical thinking in physics: Some theoretical explorations in mechanics and their use in conceptual learning. [PhD Dissertation], Singapore: Nanyang Technological University.
  38. Tünkler, V. (2021). Web 2.0 Araçlarıyla Grafik Materyalleri Deneyimlemek: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 234-260. doi: 10.9779/pauefd.795619
  39. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  40. Yılmaz, Z. A., Şimşek, Ö., & Gürel, Z. (2021). Chapter 12: Investigation Of Pre-Service Science Teachers’ Misconceptions About Light And Geometrical Optics Through A Diagnostic Test (pp.263-284). In New Trends And Scientific Researches In Education (Ed. Veli Batdı), Ankara: Anı Yayıncılık. ISBN: 978-605-170-638-2
  41. Kural, D. (2021). Kimyasal türler arası zayıf etkileşimler konusunda dört aşamalı kavram testi geliştirme. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  42. Onder-Celikkanli, N. & Tan, M. (2022). Determining Turkish high school students’ misconceptions about electric charge imbalance by using a four-tier misconception test. Physics Education, 57(5), 055010, pp.14. doi: 10.1088/1361-6552/ac68c1
  43. Türk, O. & Karadağ, M. (2022). Fen Lisesi 12. Sınıf fizik ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3),417-431. https://doi.org/10.17556/erziefd.1005144
  44. Canlas, I. P. (2023). The use of case analysis in teaching circular motion. International Journal of Science Arts and Commerce, 8(1), 1-7.
  45. Kaltakci-Gurel, D. (2023). Exploring pre-service teachers’ conceptual understanding and confidence in geometrical optics: a focus on gender and prior course achievement. Education Sciences, 13, 452. pp.11. https://doi.org/10.3390/educsci13050452
  46. Karaca, A., Kılıçoğlu, G., & Erbaş S. (2023). Bibliometric analysis of scientific research on misconception conducted in the field of education. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 13(2), 545-563. https://doi.org/10.18039/ajesi.1292388
  47. Kaltakci-Gurel, D. (2023). "Assessment of conceptual understanding in physics" in The International Handbook of Physics Education Research: Teaching Physics, (Eds. by M. F. Taşar and P. R. L. Heron) AIP Publishing, Melville, New York, pp. 19-1–19-20.
  48. Koç, Ö. A. (2023). Senaryo destekli oyun tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve derse yönelik görüşlerine etkisi: vücudumuzdaki sitemler. [Yüksek Lisans Tezi], Giresun Üniversitesi.
  49. Ertam, F. (2023). Uzay araştırmaları konusu kapsamında FeTeMM eğitim yaklaşımına göre geliştirilen rehber materyallerin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve yaratıcılık becerilerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Giresun Üniversitesi.
  50. Kotvytska, K. & Ješková, Z. (2024). Study of circular and rotational motion with the help of experimentation and mathematical modeling enhanced by digital technologies. New approaches in physics education for generation Z, Journal of Physics: Conference Series, 2715 (2024) 012018 doi:10.1088/1742-6596/2715/1/012018
  51. Istiyono, E., Fenditasari, K., Ayub, M. R: S., Saepuzaman, D., & Dwandaru, W. S. B. (2024). An eight-category partial credit model as very appropriate for four-tier diagnostic test scoring in physics learning. AIP Conference Proceedings, 2622(1), 2622, 020013 https://doi.org/10.1063/5.0133862


 • Kızılcık, H.Ş., Tan, M. (2011). İtme ve momentum konusunda çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 185-198.
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergül, N. R. (2013). Momentum Concept in the Process of Knowledge Construction. Educational Sciences: Theory & Practice. 13(3), Summer 2013, 1897-1901. doi: 10.12738/estp.2013.3.1146
  2. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). [Yüksek Lisans Tezi], Erciyes Üniversitesi.
  3. Demir, N. & Akarsu, B. (2014). Modern Fizik Konuları ile İlgili Kavram Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, Volume 4, Issue 2, 39-51.
  4. Demir, N, Güven, E. & Bektaş, O. (2014, Eylül). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Sözlü Bildiri, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  5. Kayak, S. (2014). Tablet bilgisayar için geliştirilen etkileşimli e-kitabın öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  6. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. [Doktora Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  7. Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
  8. Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), Haziran 2016, sayfa 209-237.
  9. Büyükdede, M., Tanel, R. (2018). İtme-momentum konularına yönelik FeTeMM etkinliklerinin akademik başarı üzerine etkisi. Turkish Studies - Educational Sciences, Volume 13/27, Fall 2018, p. 327-340. doi: 10.7827/TurkishStudies.14283
  10. Özgan Sucu, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Başarıları ile İngilizce Dersine Yönelik Tutumları, Bilişüstü Farkındalık ve Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. [Doktora Tezi], İnönü Üniversitesi.
  11. Büyükdede, M. (2018). İş-Enerji ve İtme-Momentum Konularına Yönelik FeTeMM Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Kavramsal Anlama Düzeyi Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.
  12. Güneş Yazar, O. & Nakiboğlu, C. (2019). 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 13, Sayı 1, 76-104.
  13. Timur, S., Doğan, F., Çetin İmer, N., Timur, B. & Işık, R. (2019). Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
  14. Özcan, H., Boz, C. & Özkaya, A. (2020). 7. sınıf öğrencilerinin hücre konusuyla ilgili anlayışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Dergisi, 17(46), 203-233.
  15. Zor, B. N. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları, tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.
  16. Sevim, S., Uysal, İ., & Demirci, E. (2021). Fen bilimleri dersi 5. sınıf “Işığın Yayılması” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Caucasian Journal of Science, 8(2), 224-246. doi: 10.48138/cjo.644364
  17. Dalyan, O., Dalyan, H., Ünal, E., & Pişkin, M. (2022). Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde klasik ve alternatif ölçme-değerlendirme sistemlerinin karşılaştırılması. Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 1, Özel Sayı, 114-129.
  18. Kurbanoğlu, N. İ. & Olcaytürk, M. (2023). Investigation of the exam question types attitude scale for secondary school students: Development, validity, and reliability. Sakarya University Journal of Education, 13(2), 191-206. https://doi.org/10.19126/suje.1187470
  19. Topay, N., & Yılmaz, M. (2023). Biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlerine yönelik tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri başarı testi geliştirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 214-240. https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2023.09.02.005
  20. Olcaytürk, M. (2023). Sınav soru türleri tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi ve öğrencilerin sınav soru türlerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.


 • Kızılcık, H.Ş., Tan, M. (2011, April). Bir PDÖ sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Oral Presentation, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey.
  Aldığı Atıflar:
  1. Baran, M. (2013). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim yönteminin termodinamik konusunun öğretimine etkisi. [Doktora Tezi], Atatürk üniversitesi.
  2. Kanar, A. (2017). Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi] Uşak Üniversitesi.
  3. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen Adaylarıyla Etkinlik Tasarımıyla Bütünleştirilmiş Probleme Dayalı Fen Öğrenme Uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398


 • Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2011, May). İnformal eğitime bir örnek: Beyaz perdedeki fizik. Oral Presentation, The 3rd International Congress Of Educational Research, Girne-TRNC.
  Aldığı Atıflar:
  1. Tayşi Tafracı, S. & Aydın, A. (2023). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi ve Bu Ortamlar Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 925-953. DOI: 10.19171/uefad.1343908
  2. Tayşi Tafracı, S. (2023). Okul dışı öğrenme ortamlarının fen bilimleri dersi 6. sınıf vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı ünitesinin öğretimine etkisinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Kastamonu Üniversitesi.


 • Kızılcık, H.Ş. (2012). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Gelişimi Üzerine Bir Durum Çalışması. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  Aldığı Atıflar:
  1. İnce Aka, E. (2012). Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretiminde Kullanılan Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Farklı Değişkenler Üzerine Etkisi ve Yönteme İlişkin Öğrenci Görüşleri. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  2. Kuzey, B. (2013). ‘Kimyasal kinetik’ konusunun öğretiminde probleme dayalı öğretim (PDÖ) modelinin etkinliğinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  3. Merhametli, R. (2013). Probleme dayalı öğretim modelinin “yüzey gerilimi” konusunun öğretimine uygulanması: Deneysel bir çalışma. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  4. Uyar, G. (2014). 6. sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarına ve matematiğe ilişkin tutumuna etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi.
  5. Elagöz, E. (2014). Probleme dayalı öğretim yaklaşımı ile entalpi kavramının öğretimi. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi
  6. Dursun, C., Durkan, N. & Erökten, S. (2015). The Effect of Problem Based Learning Method on the Environment Awarness of 7th Graders (“Human and Environment” Unit Example). International Journal of Education and Research, Vol. 3 No. 5, May 2015, 275-288.
  7. Dursun, C. (2015). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Çevre Tutumlarına ve Farkındalıklarına Etkisi (7.Sınıf “İnsan ve Çevre’’ Ünitesi Örneği). [Yüksek Lisans Tezi], Pamukkale Üniversitesi.
  8. Tamkavas, Ç. H., Kıray, S. A., Koçak, A. & Koçak, N. (2016). Studies Conducted on Misconceptions about Heat And Temperature in Turkey between 2005-2015: A Content Analysis. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2016, sayfa 426-446.
  9. Solak, E. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusunda kavramsal anlamalarının incelenmesi ve argümantasyon tabanlı etkinlik önerisi. [Yüksek Lisans Tezi], Balıkesir Üniversitesi,.
  10. Karataş, T. (2017). Dokuzuncu Sınıf Fizik Dersinde Isı ve Sıcaklık Ünitesinin Günlük Yaşamla İlişkilendirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması. [Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi,.
  11. Çelik, E. (2017). Cebir Öğrenme Alanında Probleme Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi. [Doktora Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  12. Kanar, A. (2017). Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi] Uşak Üniversitesi.
  13. Onur, A. (2018). Problem Tabanlı Öğrenme Yöntemine Göre Tasarlanan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Uludağ Üniversitesi Örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Uludağ Üniversitesi.
  14. Ergin, S.; Oktay, Ö. & Şen, A. İ. (2019). Isı ve Sıcaklık Ünitesinde Bir Akran Öğrenme Uygulaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1197-1208. doi: 10.24106/kefdergi.2915
  15. Akben, N. (2019). Suitability of Problem Scenarios Developed by Pre-service Teacher Candidates to Problem-Based Learning Approach. Eurasian Journal of Educational Research, 83, 231-252.
  16. Tamkavas, Ç. H. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık kavramlarına yönelik algıları: Fenomenografik bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi], Necmettin Erbakan Üniversitesi.
  17. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen Adaylarıyla Etkinlik Tasarımıyla Bütünleştirilmiş Probleme Dayalı Fen Öğrenme Uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398
  18. Ertuğrul Akyol, B. (2020). STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi işlemsel, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. [Doktora Tezi], Erciyes Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 28(3), 266-278.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kıryak, Z. & Çepni, S. (2015). Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan Fizik Dilinin 7. Sınıf Öğrencileri Tarafından Algılanma Biçimleri. Milli Eğitim, Sayı 207, 145-168.
  2. Özay Köse, E. &. Gül, Ş. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2016, 1-10. doi: 10.19160/e-ijer.71682
  3. Ültay, N. (2019). Pre-service teachers’ understanding and usage of scientific and daily life language. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 8(1), 1-16.
  4. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  5. Kıryak, Z., Candaş, B., Çalık, M. & Zeybek, Ö. (2020). Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Zihinsel İmajlarının Belirlenmesi: Bir Sınıflar Arası Karşılaştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education), 50, 468-490. doi: 10.9779/pauefd.536358
  6. Çoramık, M. & Özdemir, E. (2021). İlkokul öğrencilerinin kuvvet kavramına ilişkin algılarının çizim yardımı ile belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(42). DOI: 10.26466/opus.937992


 • Kandil İngeç, Ş., Küçüközer, H., Özcan Tatar, A., Özsevgeç, T., Ünlü Yavaş, P., Ünsal, Y., Temiz, B.K., Yavuz, A., Kızılcık, H.Ş. (2014). Genel Fizik III, (Ed. Y. Ünsal ve Ş. Kandil İngeç), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  Aldığı Atıflar:
  1. Temiz, B. K. & Yavuz, A. (2015). A simple wave driver. Physics Education, 50(5), 560-563.
  2. Kurnaz, M. A. & Kurnaz, A. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin Modern Fiziğe Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-318-632-8. doi: 10.14527/9786053186328
  3. Ayvacı, H. Ş. (Ed.) (2019). Fizik 3. Ankara: Pegem Akademi Yayınları: ISBN: 978-605-241-829-1. doi: 10.14527/9786052418291


 • Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014). Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 681-690.
  Aldığı Atıflar:
  1. Aygün, M. & Durukan, Ü. G. (2015, Eylül). Fizik Öğretmenlerinin Öğretimde Kullanabilecekleri Film ve Film-Konu İlişkisi Tercihleri. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  2. McBride, K. K. (2016). Linking Science Fiction and Physics Courses. The Physics Teacher, 54, 280-284. doi: 10.1119/1.4947155
  3. Vu, P. (2020). The impact of interpersonal relations between teachers and principals on organizational change and cynicism in public elementary schools through the lens of the leader-member exchange theory. [Ph.D. dissertation], Nampa, ID, USA: Northwest Nazarene University.
  4. Nesbitt, N. E. (2021). The Use of Films in a High School Leadership Class: A Qualitative Study. [PhD Dissertation], Phoenix, Arizona, USA: Grand Canyon University.
  5. Güven Yildirim, E., Önder, A. N., & Önder, İ. (2022). Examining the Fringe Series in terms of science concepts and topics: A teaching material suggestion. Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS), 2(2), 44-54. doi: 10.5281/zenodo.6657821
  6. Guvenir, E. & Guven-Yildirim, E. (2023). The effect of educational film supported augmented reality applications on academic achievement and motivation for science learning. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 9(2), 119-130. https://doi.org/10.55549/jeseh.1279771


 • Kızılcık, H. Ş., Önder, N. & Güneş, B. (2015). Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Çembersel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED). Cilt 9, Sayı 1, Haziran, 205-223.
  Aldığı Atıflar:
  1. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  2. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  3. Muega–Geronimo, V. (2016). Probing the Graduate Students’ Conceptual understanding in Mechanics. Research Journal of Educational Sciences, 4(8), 1-9.
  4. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  5. Hasyim, W., Suwono, H. & Susilo, H. (2018). Three-tier Test to Identify Students’ Misconception of Human Reproduction System. Jurnal Pendidikan Sains, 6(2), 48–54.
  6. Karapıçak, S. (2018). 10. sınıf öğrencilerinin analitik geometride hata ve kavram yanılgılarının analizi. [Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi.
  7. Alneyadi, S. S. (2019). Assessing Student Misconceptions of the Electrical Potential of Spherical Conductors. International Journal for Research in Education, 43(2), 233-252.
  8. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  9. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. [Doktora Tezi], Marmara Üniversitesi.
  10. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  11. Maison, Hidayat, M., Kurniawan, D. A., Yolviansyah, F., Sandra, R. O., & Iqbal, M. (2022). How critical thinking skills influence misconception in electric field. International Journal of Educational Methodology, 8(2), 377-390. DOI: 10.12973/ijem.8.2.377
  12. Yolviansyah, F. (2022). Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hubungannya Dengan Miskonsepsi Pada Materi Gaya dan Medan. [Undergraduate Thesis], Jambi, Indonesia: FKIP Universitas
  13. Sandra, R. O. (2022). Pengembangan Instrumen Miskonsepsi Berformat Five-Tier pada Topik Tekanan Menggunakan Dreamweaver Berbasis FKIP. [Undergraduate Thesis], Jambi, Indonesia: FKIP Universitas
  14. Wahyuni, S. (2022). Pengembangan instrumen five-tier diagnostic test untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tentang energi dan hukum kekekalan energi. [Thesis], Jambi, Indonesia: Universitas Jambi.
  15. Yüzbaşıoğlu, M. K. & Kurnaz, M. A. (2022). Ortaokul öğrencilerinin kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesine yönelik alternatif fikirlerinin incelenmesi: Skor analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61, 01-22.
  16. Oktavia, W. D. (2022). Pengembangan instrumen berformat five-tier untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tentang gaya sentripetal dan sentrifugal. [Thesis], Jambi, Indonesia: Universitas Jambi.
  17. Maison, Hidayat, Kurniawan, D. A., Yolviansyah, F., Sandra, R. O., & Iqbal, M. (2022). Students' misconceptions: Viewed from students' perceptions on magnetic field learning. Jurnal Pendidikan Indonesia, 11(3), 492-500. doi: 10.23887/jpiundiksha.v11i3.43752
  18. Canlas, I. P. (2023). The use of case analysis in teaching circular motion. International Journal of Science Arts and Commerce, 8(1), 1-7.
  19. Martawijaya, M. A., Rahmadhanningsih, S., Swandi, A., Hasyim, M., & Sujiono, E. H. (2023). The Effect of Applying the Ethno-STEM-Project-based Learning Model on Students' Higher-order Thinking Skill and Misconception of Physics Topics Related to Lake Tempe, Indonesia. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 12(1). https://doi.org/10.15294/jpii.v12i1.38703
  20. Pricilia, W. (2023) Hubungan miskonsepsi siswa sma negeri 8 muaro jambi pada topik elastisitas & hukum hooke dan keterampilan berpikir kritis. Thesis, Universitas Jambi.
  21. Algı İgneci, S. (2023). Öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi için üç aşamalı test geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Siirt Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kuloğlu, A. & Akpınar, B. (2020). Kuantum paradigmasının fizik dersi öğretim programına yansımasına dair öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1708-1719. DOI:10.17755/esosder.720044


 • Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Pre-Service Physics Teachers' Difficulties in Understanding Special Relativity Topics. European Journal of Physics Education, Volume 7, Issue 1, 13-24.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kaur, T., Blair, D., Burman, R., Stannard, W., Treagust, D., Venville, G., Zadnik, M., Mathews, W. & Perks, D. (2017). Evaluation of 14 to 15 Year Old Students' Understanding and Attitude towards Learning Einsteinian Physics. arXiv preprint arXiv:1712.02063 - https://arxiv.org/abs/1712.02063
  2. Kaur, T. (2018). Einstenian Physics: Challenging the Paradigm for Teachin Highscool Science. [PhD Dissertation]. Australia: The University of Western Australia School of Physics.
  3. Yasser Sayed Hassan, Walid Nabil Hussein, Y J Y Magdy (2019). The Scientific Difficulties Encountered by Secondary School Physics Teachers and Their Relationship to the Students' Cognitive Conflict and Abstract Thinking. Journal of the Faculty of Education - Ain Shams University, 43(4), 1235-1309. doi: 10.21608/jfees.2019.79153
  4. Boz, A. (2019). Lise öğretmenlerinin fizik dersinin öğretiminde zorluk olarak tanımladıkları durumlar ve öğrencilerin fizik dersine karşı tutumları. [Yüksek Lisans Tezi], Trabzon Üniversitesi,.
  5. Dua, Y. S., Blair, D. G., Kaur, T. & Choudhary, R. K. (2020). Can Einstein’s theory of general relativity be taught to Indonesian high school students? Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 9(1), 50-58. doi: 10.15294/jpii.v9i1.22468
  6. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  7. Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  8. Lim, J. H., Jung, D. W., Kim, U., Cho, S. & Lee, J. (2020). Relativistic Analogue Hidden in Projectile Motion. Journal of the Korean Physical Society, 77, 624–629. DOI: 10.3938/jkps.77.624
  9. Prado, X., Domínguez, J. M., Area, I., Edelstein, J., Mira, J., & Paredes, Á. (2020). Learning and teaching Einstein's Theory of Special Relativity: state of the art. arXiv:2012.15149 [physics.ed-ph]. https://arxiv.org/abs/2012.15149v1
  10. Miani, L. (2021). Highlighting Interdisciplinarity between Physics and Mathematics in Historical Papers on Special Relativity: Design of Blended Activities for Pre-Service Teacher Education. [Master's thesis], Bologna, Italy: University of Bologna, School of Science.
  11. Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. [Master's Thesis], Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.
  12. Souza, M. G. & Andrade Neto, A. S. (2021, September). Using different mediations to foster the development of relativistic zone in conceptual profile of reference frame. 14th ESERA Conference, 30 August-3 September, Braga, Portugal.
  13. Souza, M. G., Serrano, A., & Dos Anjos, J. R. (2022, October). Representações mentais de relatividade especial: uma análise sob a ótica da teoria da codificação dual. VIII Congresso Nacional de Educação (CONEDU), 13-15 October, Maceió, Brasil.
  14. Heine, E. (2022). Wissenscha?liche Kontroversen im Physikunterricht: Explorationsstudie zum Umgang von Physiklehrkrä?en und Physiklehramtsstudierenden mit einer wissenscha?lichen Kontroverse am Beispiel der Masse in der Speziellen Relativitätstheorie. Logos Verlag Berlin. https://doi.org/10.30819/5478
  15. Cashata, Z. A., Seyoum, D. G., & Gashaw, F. E. (2023). The effect of using blended jigsaw-4 problemsolving instruction on preservice physics teachers’ problem solving skill. Anatolian Journal of Education, 8(2), 35-52. https://doi.org/10.29333/aje.2023.823a
  16. Souza, M. G., Won, M., Treagust, D., & Serrano, A. (2024). Visualising relativity: assessing high school students’ understanding of complex physics concepts through AI-generated images. Physics Education, 59(2), 025018 (11pp) https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad1e71


 • Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin öğrenci düşünceleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 15-30.
  Aldığı Atıflar:
  1. Emir, M. İ. (2019). Ortaokul öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: “Fiziksel olaylar” örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Trabzon Üniversitesi.
  2. Durkaya, F. (2021). Matematik Öğretmen Adaylarının Serbest Cisim Diyagramı Gösterimine İlişkin Performans Değerlendirmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(1), 60-80.
  3. Gürleroğlu, L., Öğünmez, C. E., Uyanık, S., Yıldız, K., Güven, İ. (2024). The Impact of Reconstructing Historical Scientific Experiments with Secondary School Students on Their Academic Success and Word Association Levels. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 17(2), 1055-1083. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1335492


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Pre-Service Physics Teachers’ Opinions about the Difficulties in Understanding Introductory Quantum Physics Topics. Journal of Education and Training Studies, Vol. 5, No. 1, January, 101-109.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kunnath, B. J. (2017). The effect of Computer Simulations on Grade 12 Learners' understanding of concepts in the Photoelectric Effect. Master thesis, Pretoria, South Africa: University of South Africa.
  2. Çoban, A. (2018). Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Yönteminin Kuantum Fiziği “Klasik Fiziğin Yetersizlikleri” Konusunun Öğretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.
  3. Beltran, Y. J. C. (2020). Cambios didácticos en un profesor universitario de física apoyados en la integración de estudios epistemológicos e históricos de la física cuántica y de la ciencia como sistema cultural. [Ph.D. Disstertation], Bogotá: Universidad Distrital.
  4. Markus, L., Sungkim, S., & Bin Ishak, M. Z. (2021). Issues and challenges in teaching secondary school quantum physics with integrated STEM education in Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(5), 190-202. DOI: 10.47405/mjssh.v6i5.774
  5. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  6. Migue, M. A. R. (2021). Metaphorical views of physics teachers in teaching physics: a qualitative phenomenological study. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 9(3), 52-63.
  7. Migue, M. A. R. (2021). Choosing physics as a specialization in graduate studies: views and factors affecting it. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 5(12), 656-663.
  8. Migue, M. A. R. (2022). Metaphorical views of physics teachers in teaching physics: a qualitative phenomenological study. Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU), 4(2), 33-39. http://dx.doi.org/10.33846/aijmu40202
  9. Migue, M. A. R. (2022). Choosing physics as a specialization in graduate studies: views and factors affecting it. Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU), 4(3), 54-60.
  10. Markus, L. & Ishak, M. Z. (2022). Development of the secondary school quantum physics-stem (SSQP-Stem) instructional module for physics teachers: A Fuzzy Delphi Method (FDM) approach. International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), 6(2), 16-29.
  11. Ensari, Ö. & Bayrak, C. (2023). Kuantum fiziği kavramsal anlama testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 520-541. https://dx.doi.org/ 10.17240/aibuefd.2023..1177413
  12. Nyirahabimana, P., Minani, E., Nduwingoma, M. & Kemeza, I. (2023). Assessing the impact of multimedia application on student conceptual understanding in quantum physics at the Rwanda College of Education. Education and Information Technologies, https://doi.org/10.1007/s10639-023-11970-8
  13. Haron, S. & Halim, L. (2023). Teaching Quantum Physics at Secondary Schools: A Systematic Literature Review. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 12(3), 1976-1995. DOI:10.6007/IJARPED/v12-i3/19308
  14. Ensari, Ö. (2023). Ortaöğretim öğrencilerinin kuantum fiziğine giriş konularında kavramsal anlama güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesi. [Doktora Tezi], Hacettepe Üniversitesi.
  15. Karataş, N. (2023). Öğretmen adaylarının kuantum fiziği bilgi seviyelerinin oyunlaştırma tekniğiyle belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  16. Bugarso, J. M. S., Arcenas, G. L., Galigao, J. M., & Camarao, M. K. G. (2024). Difficulty of Science Pre-Service Teachers in their Major Courses (Physics, Biology, Chemistry, Earth Science). Indonesian Journal of Multidisciplinary Research, 4(1), 145-154.


 • Kızılcık, H. Ş., & Tan, M. (2017). Probleme dayalı öğrenme sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-16.
  Aldığı Atıflar:
  1. Çakır, O.; Baysal, Z. N. & İnan Yıldız, F. (2019). Drama Temelli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1044-1066. doi: 10.30831/akukeg.441204
  2. Can, İ. & İnel Ekici, D. (2019). Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin probleme dayalı fen etkinliklerine İlişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-21.
  3. Deniz Özgök, A. (2019). 60-75 aylık çocukların STEM etkinliklerinde problem çözme ve bilişsel düşünme becerilerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
  4. Kaya, S. (2021). Mitoz ve Mayoz Hücre Bölünmeleri Konusunun Öğretiminde ASSURE Öğretim Tasarımı Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Kırıkkale Üniversitesi.
  5. Türkoğuz, S. & Çiyancı, A. (2021). Öğretmen adaylarının “TÜBİTAK Bilim Genç” videolarına ve senaryolara yönelik deney tasarımlarının yenilikçi fen kriterleriyle değerlendirilmesi: Bir korelasyonel inceleme. International Journal of Active Learning (IJAL), 6(2), 154-182. DOI: ijal.1003308


 • Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 399-426.
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389
  2. Kartal, T. (2019). Fizik 3. Karamustafaoğlu, O. & Yılmazlar, M. (Eds.) içinde "Fizik-3 konuları kapsamında karşılaşılan kavram yanılgıları". Ankara: Nobel Yayınları.
  3. Eren, E. (2019). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilişsel ve bazı duyuşsal öğrenim çıktılarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). Aprendizaje de la Teoría de la Relatividad Restringida de Einstein: Estado de la Cuestión. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 17(1), 1103. doi: 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2020.v17.i1.1103
  5. Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  6. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  7. Özdemir, E. & Kocakülah, M. S. (2021). Üstbiliş destekli tartışma tabanlı öğrenme yaklaşımının fizik eğitiminde kavramsal değişim ve üstbiliş üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 15(1), 144-185. doi: 10.17522/balikesirnef.902038
  8. Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. [Master's Thesis], Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.
  9. Kuzzu, M. İ. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının özel görelilikle ilgili kavramsal öğrenmelerinin kit ile tespiti. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  10. Souza, M. G., Serrano, A., & Dos Anjos, J. R. (2022, October). Representações mentais de relatividade especial: uma análise sob a ótica da teoria da codificação dual. VIII Congresso Nacional de Educação (CONEDU), 13-15 October, Maceió, Brasil.
  11. Alstein, P., Krijtenburg-Lewerissa, K. & van Joolingen, W.R. (2023). Designing and evaluating relativity lab: A simulation environment for special relativity education at the secondary level. Journal of Science Education and Technology. https://doi.org/10.1007/s10956-023-10059-8


 • Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2017, Eylül). Bir durum çalışması: Isı, sıcaklık ve ısıl enerji kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sözlü Bildiri, III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 • Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2018). A qualitative research of the conceptual learning process of the heat concept. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 19(1), Article 14.
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 • Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2018). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 35-73.
  Aldığı Atıflar:
  1. Bezen, S., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). What Does Black-body Radiation Mean for Pre-Service Physics Teachers? Journal of Turkish Science Education, 18(4), 691-706. doi: 10.36681/tused.2021.98
  2. Ensari, Ö. & Bayrak, C. (2023). Kuantum fiziği kavramsal anlama testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 520-541. https://dx.doi.org/ 10.17240/aibuefd.2023..1177413
  3. Genç, S., Yaşar, C., Türker, H., Dargut Güler, T. (2023). Developing a program for teaching quantum programming to high school students in Turkey. Journal of Advancements in Education, 1(1), 68-95.
  4. Ensari, Ö. (2023). Ortaöğretim öğrencilerinin kuantum fiziğine giriş konularında kavramsal anlama güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesi. [Doktora Tezi], Hacettepe Üniversitesi.
  5. Karataş, N. (2023). Öğretmen adaylarının kuantum fiziği bilgi seviyelerinin oyunlaştırma tekniğiyle belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.


 • Gülçiçek, Ç., Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates' wave concepts. Physics Education, 53(5), 055018, 1-12.
  Aldığı Atıflar:
  1. Santosa, I. E. & Ritasari, N. S. (2019). Tanggapan siswa terhadap eksperimen terbimbing pada pembelajaran materi elastisitas. Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0, 274-278.
  2. Monteiro Correia, M. S. & Mendes Baptista, M. L. (2021). The Effects of a STEM Approach on Preservice Elementary Teachers’ Subject Matter Knowledge about Sound. Acta Scientiae (Canoas), 23(6), 179-208. doi: 10.17648/acta.scientiae.6246
  3. Siu, L. Y. & Leung, H. T. A. (2022). Hands-on activity using the amplitude and frequency of electromagnetic waves to demonstrate the principle of information transfer. Physics Education, 57(6), 065019 (10pp). https://doi.org/10.1088/1361-6552/ac8dd8
  4. Çalış, S., & Ergül, N. R. (2022). Case study on science teacher candidates' understanding of the wave concept. Education Quarterly Reviews, 5, Special Issue 2, 361-372. https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.04.629
  5. Joswick, C., Hulings, M. (2023). A Systematic Review of BSCS 5E Instructional Model Evidence. International Journal of Science and Mathematics Education, https://doi.org/10.1007/s10763-023-10357-y


 • Ünsal, Y., Kızılcık, H. Ş., Yarımkaya, D. (2018). Fizik eğitimi kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi: Türkiye örneği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 6(2), 173-196.
  Aldığı Atıflar:
  1. Bahçeci, V. & Yılmaz, Ö. D. (2020). Ulusal deniz turizmi sempozyumlarında sunulan bildirilerin bibliyometrik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, ULK 2019 - UDTS 2020 Özel Sayısı, 85-102. DOI: 10.18613/deudfd.803409
  2. Töman, U. & Gökburun, Ö. (2022). What Was and Is Algebraic Thinking Skills at Different Education Levels? World Journal of Education, 12(4), 8-20. doi:10.5430/wje.v12n4p8
  3. Töman, U. & Yildirim, T. G. (2022). The Effect of Gaining the Unit of Systems in our Body by using Virtual Reality Technology on Student Success. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 17(3), 1-10. doi: 10.26634/jsch.17.3.18622


 • Kızılcık, H., Çağan, S., ve Ünlü Yavaş, P. (2018). TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 7(2), 287-310.
  Aldığı Atıflar:
  1. Keskin, D. (2019). Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Fen Dersine Karşı Motivasyonları ve Kaygı Düzeyleri Üzerinde Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Pamukkale Üniversitesi.
  2. Çelik, A. (2019). Bilim şenliklerinin ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi, motivasyon, fen bilimleri dersi ve bilime yönelik tutumlarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  3. Sağlamyürek, B. (2019). Fen mühendislik ve girişimcilik uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve çevresel tutum düzeylerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
  4. Soysal, E. (2019). Okul dışı öğrenme ortamlarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ilgi, tutum ve motivasyonlarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi, Ankara.
  5. Gülgün, C. (2020). TÜBİTAK 4004 – doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı projelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve paydaş görüşlerinin belirlenmesi. [Doktora Tezi], Kastamonu Üniversitesi.
  6. Kural, N. & Nakiboğlu, C. (2020). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programlarına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 5(1), 71-94. doi: 10.37995/jotcsc.697564
  7. Çetinkaya, E. & Ayartepe, S. (2020). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları hakkında öğretmen görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2), 159-198.
  8. Erdal, C. (2020). TÜBİTAK bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Kırıkkale Üniversitesi,.
  9. Koç, A., Çalık, Ş., Şenel Zor, T., Aslan, O., & Zor, E. (2020). Tübitak proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 7(2), 466-490.
  10. Bayram, D. (2021). Özel okullarda yürütülen ab eğitim projelerinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
  11. Karakoç Topal, Ö. (2022). Ortaokul öğrencilerinin gözünden bir Tübitak 4004 Projesi: Bilimleri Birleştir, Doğayı Güzelleştir! Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 638-666.
  12. Yılmaz İnce, E., Kabul, A. & Diler, İ. (2022). The effect of science festival on participants' attitudes towards science. Journal of STEAM Education Journal of Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art Education, 5(1), 88-99.
  13. Keskin, D. & Özel, M. (2022). 4006 kodlu Tübitak bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3), 870-886. DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-560153
  14. Baldemir, B., Nayıroğlu, B. & Tutak, T. (2022). Tübitak 4006 bilim fuarında yer alan matematik projelerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 1325-1340. http://dx.doi.org/10.18506/anemon. 1169387
  15. Usta, A. (2023). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ve okul dışı öğrenmeyi düzenleme düzeylerinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). A simple Lissajous curves experimental setup. Physics Education, 53(3), 033003, 1-3. http://doi.org/10.1088/1361-6552/aaab9e
  Aldığı Atıflar:
  1. Radu, A., Grigore, I., Miron, C., & Barna, V. (2023). Excel spreadsheets for the study of Lissajous figures. Romanian Reports in Physics, 75, 911, pp.16. https://doi.org/10.59277/RomRepPhys.2023.75.911


 • Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2019). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri. İlköğretim-Online, 18(1), 190-206.
  Aldığı Atıflar:
  1. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  2. Gül, Ş. & Özay Köse E. (2019). Biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kullanım bilgilerinin belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(3), 136-150.
  3. Soğukpınar, R. & Gündoğdu, K. (2020). Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 275-294. doi: 10.21733/ibad.733953
  4. Çetin, A. & Cengiz, M. (2021). Laboratuvar uygulamalarının dokular konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 37-45.
  5. Gökmen, A., Gürkan, B., & Katırcıoğlu, H. (2021). Preservice biology teachers’ knowledge and usage level regarding lab equipment and materials. Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(3). DOI: 10.11591/edulearn.v15i3.20018
  6. Yurttaş Kumlu, G. D. (2021). Fen laboratuvarını düzenleme sürecine ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 658-702. DOI: 10.19171/uefad.820218
  7. Bozkurt, M. (2022). Ortaokul fen bilimleri dersinde sanal müze kullanımının öğrencilerin laboratuvar malzemelerini öğrenmeleri üzerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Necmettin Erbakan Üniversitesi.
  8. Bozkurt, M. & Zor, E. (2024). Using virtual museum for secondary school students' learning of laboratory materials, In Caner, M. (Ed) International Research in Education Sciences X, Konya: Eğitim Yayinevi. s.115-139.


 • Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2019). Fizik Eğitiminde “Öz Kütle”, “Yoğunluk” ve “Bağıl Yoğunluk” Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Avrasya Terim Dergisi, 7(2), 14-20.
  Aldığı Atıflar:
  1. Yüksel, İ. (Ed.) (2019). Uzamsal Becerilerin Gelişimine Yönelik Geometrik-Mekanik Oyunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-037-048-5. DOI: 10.14527/9786050370485
  2. Yılmazlar, M. & Öztuna Kaplan, A. (Eds) (2023). Fizik 1. Ankara: Nobel.
  3. Zeytin, M. (2023). Pas payı yüksekliğinin kirişli betonarme döşeme hesaplarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.


 • Kızılcık, H. Ş. (2019). Fizik öğretmeni adaylarının temel matematiksel işlem yeterliklerinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim Özel Sayısı, 643-658.
  Aldığı Atıflar:
  1. Aksan Kılıçaslan, E. & Eryılmaz Toksoy, S. (2022). Analysis of conducted post-graduate theses about problem-solving in physics and mathematics education: Turkey sample. International Online Journal of Educational Sciences, 14(4), 1043-1057. https://doi.org/10.15345/iojes.2022.04.010


 • Çağan, S., Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2020). Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarındaki değişimin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 168-184.
  Aldığı Atıflar:
  1. Başar, M., Gürkan, H., Avcı, A., Sökmen Bedel, N., Aktaş, A., Gündüz, M., & Soylu, A. (2021). Özel/minik mucitler 4007 TÜBİTAK bilim şenliği programının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Araştırma ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 6(2), 122-138.
  2. Bostan, L. Öz Yıldız, R., Avcı, A., Eren, Y., Çalışkan, C., Şanlıbayrak, M., Gündüz, M., Sökmen Bedel, N., Gürkan, H., & Urfalıoğlu, M. (2022). İstanbul bilimle şenleniyor projesinin katılımcı memnuniyetinin incelenmesi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6(1), 48-59.
  3. Durukan, Ü. G. (2022). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fizik İle İlgili Düşünce, Görüş ve Algılarının İncelenmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 6(2), 212-247. DOI: 10.35346/aod.1181673
  4. Bağçeci, Z. & Korkmaz, Ö. (2022). The Effect of The Enriched Book (E-Book) Supported Instructions on The Students' Academic Success and Attitude to Physics to The Pressure Unit. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 275-288.


 • Kızılcık, H. Ş. (2021). Does binding energy bind? Physics Education, 56(3), 033005, 1-3. doi: 10.1088/1361-6552/abe5b7
  Aldığı Atıflar:
  1. Binder, P. M. (2024). The origins of physics words. European Journal of Physics, 45, 025801. https://doi.org/10.1088/1361-6404/ad0f9b
  2. Lopes Coelho, R. (2024). On Joule’s paddle wheel experiment in textbooks. Physics Education, 59(2), 025008 (5pp) https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad2104


 • Kızılcık, H. Ş. (2021). Superman vs Momentum. Physics Education, 56(4), 045006, 1-12. doi: 10.1088/1361-6552/abf46f
  Aldığı Atıflar:
  1. Güven Yildirim, E., Önder, A. N., & Önder, İ. (2022). Examining the Fringe Series in terms of science concepts and topics: A teaching material suggestion. Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS), 2(2), 44-54. doi: 10.5281/zenodo.6657821
  2. Guvenir, E. & Guven-Yildirim, E. (2023). The effect of educational film supported augmented reality applications on academic achievement and motivation for science learning. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 9(2), 119-130. https://doi.org/10.55549/jeseh.1279771


 • Kızılcık, H. Ş. (2021). An analogy on the difference between boiling and evaporation: A strange prison. The Physics Teacher, 59(8), 648-649. https://doi.org/10.1119/10.0006919
  Aldığı Atıflar:
  1. Yanarateş, E. (2022). Content analysis of postgraduate theses related to misconceptions in chemistry education between 2000-2020. International Online Journal of Educational Sciences, 14(2), 341-358.


 • Kızılcık, H. Ş., Aygün, M., Şahin, E., Önder-Çelikkanlı, N., Türk, O., Taşkın, T., & Güneş B. (2021). Possible misconceptions about solid friction. Physical Review Physics Education Research, 17(2), 023107, pp.20. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023107
  Aldığı Atıflar:
  1. Alaci, S., Ciornei, F. C., & Romanu, I. C. (2022). Validation of Nonlinear Dependence of Rolling Friction Moment on the Normal Force for Elastic Materials. Materials, 15, 2518. DOI: 10.3390/ma15072518
  2. Tirelli, G. (2022). Determinação do coeficiente de atrito cinético com o uso de Arduino e do sensor ultrassônico HC-SR04. Licenciatura Em Física, Florianópolis: Universidade Federal De Santa Catarina.
  3. Ürek, H., & Çoramık, M. (2022). A suggestion and evaluation of a STEM activity about friction coefficient for pre-service science teachers. Journal of Computer and Education Research, 10 (19), 202-235. https://doi.org/10.18009/jcer.1063301
  4. Yüzbaşıoğlu, M. K. (2022). "Kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme" ünitesine yönelik bağlam temelli tasarlanan çizgi romanların öğrencilerin temellendirilmiş zihinsel model gelişimine etkisi. [Doktora Tezi], Kastamonu Üniversitesi.
  5. Mufit, F., Asrizal, A., Puspitasari, R., & Annisa, A. (2022). Cognitive Conflict-Based E-Book with Real Experiment Video Analysis Integration to Enhance Conceptual Understanding of Motion Kinematics. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 11(4). doi: 10.15294/jpii.v11i4.39333
  6. Yolviansyah, F. Siregar, J., & Maison (2022). The relationship of critical thinking skills and misconceptions on science learning. Thinking Skills and Creativity Journal, 5(2), 52-61. https://doi.org/10.23887/tscj.v5i2.45465
  7. Seo, H. & Yi, M. (2023). Development of Instructional Modules to Create Aha Moments in Geotechnical Engineering Courses. Journal of Civil Engineering Education, 149(3). https://doi.org/10.1061/JCEECD.EIENG-1816
  8. Santangelo, B. (2023). Measuring more than content: The development and testing of a diagnostic instrument designed to assess student physics mindware and reasoning consistency. [PhD Dissertation], North Dakota State University.
  9. Simic, B., Mešic, V., Dapo, N., Movre Šapic, I., Vidak, A., Alic, A., & Erceg, N. (2023). Simulation-based and video-based approaches to diversifying physics homework. Journal of Baltic Science Education, 22(3), 506-519. http://doi.org/10.33225/jbse/23.22.506
  10. Yasuda, J., Hull, M. M., & Mae, N. (2023). Visualizing depth of student conceptual understanding using subquestions and alluvial diagrams. Physical Review Physics Education Research, 19, 020121. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.19.020121
  11. Saputra, O., Satriawan, M., Hermanto, I. M., Habibbulah, M., Rosmiati, & Lusiyanti, D. (2024). Development of Predict-Observe-Write (POW) learning model to improve student's understanding of concepts on the topic of fluids. International Conference on Mathematics and Physics, Journal of Physics: Conference Series, 2684, 012005. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2684/1/012005
  12. Gjerde, V. & Hagane, S. (2024). Enhancing peer instruction in physics: Understanding cognitive processes and refining rules. Physical Review Physics Education Research, 20(1), 010134, pp.18. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.20.010134
  13. Tenzin, S. (2024). Developing Conceptual Understanding through Diagrams: Year 7 Students' Learning of Balanced and Unbalanced Forces. PhD Dissertation, Curtin University, Australia.


 • Kızılcık, H. Ş. (2022, June). Türkiye’de Eğitim ve Öğretim Konulu Engellilerle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Oral Presentation, IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, Ege Üniversitesi, İzmir-TÜRKİYE.
  Aldığı Atıflar:
  1. İnce, M. & Fırat Durdukoca, Ş. (2022). Türkiye'de özel eğitimle ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. IXth International Eurasian Educational Research Congress, Tam Merin Bildiri Kitabı, 816-826.


 • Kızılcık, H. Ş. (2022). Engelli bireylerle ilgili Türkiye’de tamamlanmış eğitim ve öğretim konulu lisansüstü tezlere bakış. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(3), 973-995. https://doi.org/10.37217/tebd.1135906
  Aldığı Atıflar:
  1. Horzum, T. (2023). Examining Turkish graduate theses on mathematics education for hearing impaired individuals. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 5(2), 501-523.


 • Önder-Çelikkanlı, N. & Kızılcık, H. Ş. (2022). A review of studies about four-tier diagnostic tests in physics education. Journal of Turkish Science Education, 19(4), 1291-1311.
  Aldığı Atıflar:
  1. Nasir, M., Cari, Sunarno, W., & Rahmawati, F. (2023). The development of a two-tier diagnostic test for student understanding of light. Journal of Turkish Science Education, 20(1), 150-172.
  2. Özmen, K. (2023). Health science students’ conceptual understanding of electricity: Misconception or lack of knowledge? Research in Science Education, https://doi.org/10.1007/s11165-023-10136-3
  3. Zulfianto, M. R. & Abduh, M. (2023). How do science content misconceptions occur in primary school teachers with teaching certificates? Mimbar Sekolah Dasar, 10(3), 595-613. DOI: 10.53400/mimbar-sd.v10i3.62887
  4. Amiruddin, M. Z. B., Samsudin, A., Suhandi, A., & Coştu, B. (2024). Bibliometric investigation in misconceptions and conceptual change over three decades of science education. International Journal of Educational Methodology, 10(3), 367-385. https://doi.org/10.12973/ijem.10.3.367
  5. Adi, Y. K., Widodo, A., Sopandi, W., & Muslim (2024). Diagnosing Elementary School Students' Representation of Light Concept Through the Five-tier Diagnostic Test. International Journal of Elementary Education, 8(1), 57-69. https://doi.org/10.23887/ijee.v8i1.68967
  6. Fadlillah, N. & Kusaeri, K. (2024). Optimizing Assessment for Learning in Islamic Education through Authentic and Diagnostic Assessment: A Systematic Literature Review. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 10(2), 654-667. doi:https://doi.org/10.33394/jk.v10i2.11555
  7. Sukarelawan, M. I., Indratno, T. K., Oktova, R., Abdullah, N. S. Y. (2024). Quality of Four-Tier Diagnostic Test on Wave and Vibration Materials: An Empirical Study Using Rasch Modeling. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 20(1), 27-37. DOI: 10.15294/jpfi.v20i1.47493


Toplam Atıf Sayısı: 334

( Web of Science Veritabanından 35 + SCOPUS'tan 20 + Uluslararası Alan Dizinlerinden 42 + Diğer Uluslararası Dizinlerden 38 + TR-Dizin’den 38 + Diğer Ulusal Dergilerden 11 + Uluslararası Kitaplardan 4 + Ulusal Kitaplardan 7 + Uluslararası Bildirilerden 16 + Ulusal Bildirilerden 2 + Yurtdışı Lisansüstü Tezlerden 17 + Yurtiçi Lisansüstü Tezlerden 104 )

  h-indeksi i10-indeksi i20-indeksi g-indeksi
Gerçek: 11 12 5 16
Web of Science: 3 - - -
Scopus: 4 - - -
TR Dizin: 3 - - -
Google Akademik: 10 11 - -
Semantic Scholar: 5 - - -
ResearchGate: 7 - - -
SOBİAD: 6 2 - - 
Özlü Söz:
Adalet mülkün temelidir. - (Hz. Ömer (ra))
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Dış ticarette takipettiğimiz ana prensip, ticari dengemizin aktif karakterini korumaktır. Çünkü, Türkiye ödemeler dengesinin en önemli esasını bu oluşturur...


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü