Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

LİSANSÜSTÜ TEZLER

 1. Kızılcık, H. Ş. (2012). Probleme dayalı öğrenme sürecinde ısı ve sıcaklık kavramlarının gelişimi üzerine bir durum çalışması. [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi. https://doi.org/10.5281/zenodo.7134366
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kavramakta güçlük çektikleri ısı ve sıcaklığa ilişkin temel kavramların ve bu kavramlar arası ilişkilerin Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sürecindeki değişiminin nasıl gerçekleştiğini incelemektir. Bu amaçla; ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları incelenmek üzere seçilmiştir. Isı aktarımı, hal değiştirme ve genleşme olayları da örnek olarak ele alınmıştır.
  Araştırma, lisans eğitimi sırasında Termodinamik dersi almamış Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinden amaçlı olarak seçilmiş 13 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler, nicel ve nitel tekniklerden yararlanarak çözümlenmiştir. Süreç başında ve sonunda çoktan seçmeli kavramsal test uygulanmıştır. Ayrıca süreç de öğrenciler tarafından kendilerine verilen çeşitli formlarla değerlendirilmiştir. Beş hafta boyunca her hafta öğrencilerden altısı ile kavramlar ve olaylar üzerine yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu öğrencilerden biri ile yapılan görüşmeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Analizde üçgenleme yapılmıştır. Verilerin analizinde nicel veriler için betimsel istatistikler, nitel veriler için ise betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak gömülü kuramın teknikleri kullanılmıştır.
  Gömülü kuram yardımıyla katılımcının düşünceleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle öğrencinin öğrenme süreci betimlenmiştir. Araştırma bulguları, ısı kavramının iç enerjiyi de kapsayacak biçimde tanımlandığını göstermiştir. İç enerji kavramının öğrenilmesine ısı kavramı engel olmaktadır. Isı aktarım yollarından ışıma en az bilinendir. Sıcaklık kavramı en iyi algılanan ama tanımlanamayan bir kavramdır. Ayrıca, PD֒nün kavramsal değişime olumlu katkıları olduğu görülmüştür. PD֒nün duyuşsal etkileri olumludur.
  Anahtar Sözcükler: Probleme dayalı öğrenme, öğrenme süreçleri, kavramsal değişim, ısı, sıcaklık, iç enerji.

  Tez No: 310996
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa TAN
  Sayfa Sayısı: 482

  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7134366

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. İnce Aka, E. (2012). Asitler ve bazlar konusunun öğretiminde kullanılan probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  2. Kuzey, B. (2013). ‘Kimyasal kinetik’ konusunun öğretiminde probleme dayalı öğretim (PDÖ) modelinin etkinliğinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  3. Merhametli, R. (2013). Probleme dayalı öğretim modelinin “yüzey gerilimi” konusunun öğretimine uygulanması: Deneysel bir çalışma. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  4. Uyar, G. (2014). 6. sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarına ve matematiğe ilişkin tutumuna etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi.
  5. Elagöz, E. (2014). Probleme dayalı öğretim yaklaşımı ile entalpi kavramının öğretimi. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  6. Dursun, C., Durkan, N. & Erökten, S. (2015). The effect of problem based learning method on the environment awarness of 7th graders (“Human and Environment” Unit Example). International Journal of Education and Research, Vol. 3 No. 5, May 2015, 275-288.
  7. Dursun, C. (2015). Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin çevre tutumlarına ve farkındalıklarına etkisi (7. sınıf "İnsan ve Çevre" ünitesi örneği). [Yüksek Lisans Tezi], Pamukkale Üniversitesi.
  8. Tamkavas, Ç. H., Kıray, S. A., Koçak, A. & Koçak, N. (2016). Studies conducted on misconceptions about heat and temperature in Turkey between 2005-2015: A content analysis. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2016, sayfa 426-446.
  9. Solak, E. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusunda kavramsal anlamalarının incelenmesi ve argümantasyon tabanlı etkinlik önerisi. [Yüksek Lisans Tezi], Balıkesir Üniversitesi.
  10. Karataş, T. (2017). Dokuzuncu sınıf fizik dersinde ısı ve sıcaklık ünitesinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesine yönelik bir durum çalışması. [Yüksek Lisans Tezi], Çukurova Üniversitesi.
  11. Çelik, E. (2017). Cebir öğrenme alanında probleme dayalı işbirlikli öğrenmenin akademik başarıya etkisinin incelenmesi. [Doktora Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  12. Kanar, A. (2017). Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi] Uşak Üniversitesi.
  13. Onur, A. (2018). Problem tabanlı öğrenme yöntemine göre tasarlanan veri tabanı yönetim sistemleri dersine ilişkin öğrenci görüşleri: Uludağ Üniversitesi örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Uludağ Üniversitesi.
  14. Ergin, S.; Oktay, Ö. & Şen, A. İ. (2019). Isı ve sıcaklık ünitesinde bir akran öğrenme uygulaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1197-1208. doi: 10.24106/kefdergi.2915
  15. Akben, N. (2019). Suitability of problem scenarios developed by pre-service teacher candidates to problem-based learning approach. Eurasian Journal of Educational Research, 83, 231-252.
  16. Tamkavas, Ç. H. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık kavramlarına yönelik algıları: Fenomenografik bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi], Necmettin Erbakan Üniversitesi.
  17. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen adaylarıyla etkinlik tasarımıyla bütünleştirilmiş probleme dayalı fen öğrenme uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398
  18. Ertuğrul Akyol, B. (2020). STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi işlemsel, eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. [Doktora Tezi], Erciyes Üniversitesi.


 2. Kızılcık, H. Ş. (2004). Fizik öğretiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinin itme-momentum konusu için karşılaştırılması. [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi. https://doi.org/10.5281/zenodo.7134340
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, aynı hedef ve davranışlara yönelik olarak hazırlanmış, fizik eğitiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinden objektif ölçme türü olarak bilinen, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test ve doğru-yanlış tipi testleri itme ve momentum konusu için karşılaştırmayı, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Aynı hedef ve davranışlara yönelik üç farklı türdeki ölçme araçları, Keçiören Kalaba Lisesi 10 Fen C sınıfında öğrenim gören 32 öğrenciye 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı, II. döneminde uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda;
  İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile çoktan seçmeli test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  İtme ve momentum konusu için uygulanan çoktan seçmeli test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test, çoktan seçmeli test ve doğru-yanlış tipi test ile öğrencilerin okullarında almış oldukları fizik dersi başarı notları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, ölçme ve değerlendirme, itme ve momentum, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test, doğru-yanlış testi.

  Tez No: 144989
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa TAN
  Sayfa Sayısı: 121

  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7134340

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Yeter, K., Sayğı, B., Kandil İngeç, Ş. & Ünlü, P. (2007). Evaluating the concept maps of physics teacher candidates in impulse momentum and comparing the achievement of tests. Oral Presentation, ESERA 2007, Malmö-Sweden.
  2. Kandil İngeç, Ş. (2008). Using concept maps as an assessment tool in physics education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 35, 195-206.
  3. Mert, V. (2008). Enerji konusunda alternatif ölçme araçlarının geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Aydın, H. (2008). Öğrencilerin lise kimya dersleri ile OKS sınavlarındaki başarıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  5. Kandil İngeç, Ş. (2009). Analysing concept maps as an assessment tool in teaching physics and comparison with the achievement tests. International Journal Of Science Education, Vol: 31, Issue: 14, 1897-1915.
  6. Aytar, A. (2016). Disiplinlerarası fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki gelişimlerine etkisi. [Doktora Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  7. Kocakülah, M. S. & Özer, T. (2019). Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin manyetik kuvvet kavramına ilişkin kavramsal anlamalarının değerlendirilmesinde farklı ölçme araçlarının etkililiği. 3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), 313-327.


BİLİMSEL KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Kitap Bölümleri
 1. Kızılcık, H. Ş. (2014). Maddenin ısıl özellikleri. (s.1-29). Ünsal, Y. & İngeç, Ş. K. (Eds.), Genel Fizik III. içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-364-906-9
  - Ayrıntıları Gizle

  Editörler: Yasin Ünsal, Şebnem Kandil İngeç
  Yazarlar: Hasan Şahin Kızılcık, Tuncay Özsevgeç, Yasin Ünsal, Aynur Özcan Tatar, Burak Kağan Temiz, Şebnem Kandil İngeç, Hüseyin Küçüközer, Pervin Ünlü Yavaş
  Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
  ISBN: 978-605-364-906-9
  Baskı Sayısı: 1. Baskı
  Basım Tarihi: 1 Kasım 2014
  Baskı Yeri: Ankara
  Sayfa Sayısı: 312
  Boyutlar: 16 x 24 cm
  Kapak:
  Katalog: Genel Fizik III

  SATIN AL
  Aldığı Atıflar:
  1. Temiz, B. K. & Yavuz, A. (2015). A simple wave driver. Physics Education, 50(5), 560-563.
  2. Kurnaz, M. A. & Kurnaz, A. (2017). Fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adayları için modern fiziğe giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-318-632-8. doi: 10.14527/9786053186328
  3. Ayvacı, H. Ş. (Ed.) (2019). Fizik 3. Ankara: Pegem Akademi Yayınları: ISBN: 978-605-241-829-1. doi: 10.14527/9786052418291


HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Aygün, M. & Kızılcık, H. Ş. (????). The Physics Teacher (Değerlendirme sürecinde - In the review process)

 2. Kızılcık, H. Ş. (????). MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices (Değerlendirme sürecinde - In the review process)

 3. Kızılcık, H. Ş. (2024). Using the POE technique to address misconceptions about image inversion in spherical and cylindrical mirrors. The Physics Teacher (Kabul Edildi - Accepted)

 4. Kızılcık, H. Ş., Aygün, M., Şahin, E., Türk, O., Önder-Çelikkanlı, N., & Damlı, V. (2024). Türkiye’de 2018 fizik dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma: 9. ve 10. sınıflar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Kabul Edildi - Accepted)

 5. Kızılcık, H. Ş. (2024). Pseudoscientific beliefs and media literacy. International Journal of Science Education, https://doi.org/10.1080/09500693.2023.2300379
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: This study aims to investigate the potential correlation between pseudoscientific beliefs and media literacy among pre-service teachers. In this study, a survey method was conducted. The research group consists of 332 pre-service teachers from a state university. Data were collected using two Likert scales, one on media literacy and the other on pseudoscientific beliefs. Data were analysed using descriptive analysis and inferential statistics methods. As a result, although pre-service teachers have high media literacy, their pseudoscientific beliefs are also high. Pseudo-medical beliefs increase significantly as media literacy increases. However, it has no significant correlation with pseudo-physical and pseudo-predictive beliefs. Also, as dependency and confidence in the media increase, all types of pseudoscientific beliefs decrease.
  Keywords: media literacy; pseudo-science; teacher training.

  [Dizinleme/Indexing: Social Sciences Citation Index (SSCI), SCOPUS, ERIC, Australian Education Index, British Education Index, H.W. Wilson Education Full Text, PubMed, Academic Search, Advanced Placement Source, ArticleFirst, Arts and Humanities Search, Book Review Digest Plus, Business Source Corporate, Current Abstracts, Current Contents, Education Abstracts, Educational Research Abstracts online (ERA), Education Index, Education Research Complete, Education Research Index, Education Source, Energy & Power Source, European Reference Index for the Humanities (ERIH), Electronic Collections Online, FRANCIS, Professional Development Collection, ProQuest, Research into Higher Education Abstracts, Russian Academy of Sciences Bibliographies, SAO/NASA Astrophysics Data System Abstract Service, Studies on Women and Gender Abstracts, TOC Premier]
  Language: English
  ISSN: 1464-5289
  WoS: Q1 - SJR: Q1 (2023)

  WOS: 001147156300001
  SCOPUS: 85184688838
  ERIC:
  DOI: https://doi.org/10.1080/09500693.2023.2300379

  PDF

 6. Sezen Cantaş, N. & Kızılcık, H. Ş. (2023). Ortaokul öğrencilerinin elektrik devrelerine yönelik tutumları. Journal of Individual Differences in Education (JIDE), 5(2), 119-133. https://doi.org/10.47156/jide.1386143
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Attitudes of secondary school students towards electric circuits.

  Özet: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin elektrik devreleri konusuna yönelik tutumlarını sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri açısından incelemektir. Kesitsel tarama modelindeki bu araştırma 2022-2023 öğretim yılı ikinci yarıyılında Ankara ili Altındağ ilçesinde bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 271 (143 kız, 128 erkek) öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak alanyazında yer alan beşli Likert tipi bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır ve Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,867’dir. Ölçek; İlgi, Önem, İlgi Bağlantılı Davranış, Başarı-Motivasyon ve Özyeterlilik olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Veri analizinde betimsel istatistiklerle birlikte çıkarımsal analiz olarak sınıf düzeyleri arasındaki farkı analiz etmek için MANOVA ve cinsiyetler arasındaki farkı analiz etmek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin Önem, İlgi ve Başarı Motivasyon faktörlerinde yüksek; diğer faktörlerde ise orta düzeyde tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak cinsiyetler arasında, erkeklerin lehine olmak üzere İlgi, İlgi Bağlantılı Davranış ve Özyeterlilik faktörlerinde anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin tutumlarını artırmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın ileride benzer çalışmalara destek olması temenni edilmektedir.
  Anahtar Sözcükler: fizik eğitimi, elektrik, tutum, sınıf düzeyi, cinsiyet.

  Abstract: The aim of this study is to examine the attitudes of 6th, 7th, and 8th-grade students towards the subject of electrical circuits in terms of grade level and gender variables. This cross-sectional survey model research was conducted with 271 (143 female, 128 male) students studying in a public secondary school in Altındağ district of Ankara province in the second semester of the 2022-2023 academic year. As a data collection tool, a five-point Likert-type measurement tool in the literature was used. The scale consists of 20 items and Cronbach Alpha Reliability Coefficient is 0.867. The scale consists of five factors: Interest, Importance, Interest Related Behavior, Achievement-Motivation and Self-Efficacy. In data analysis, MANOVA was used to analyze the difference between grade levels and Independent Sample T-Test was used to analyze the difference between genders as inferential analysis along with descriptive statistics. The results of the study show that students have high level in Importance, Interest and Achievement Motivation factors and medium level in other factors. No significant difference was found between any grade levels. However, a significant difference was found between genders in the factors of Interest, Interest Related Behavior and Self-Efficacy, in favor of males. In the light of the findings, suggestions were made to improve students' attitudes. It is hoped that the study will support similar studies in the future.
  Keywords: physics education, electricity, attitude, grade level, gender.

  [Dizinleme/Indexing: Index Copernicus, CiteFactor, Asos İndeks, Scientific Indexing Services, OpenAIRE, Paperity, The Open Ukrainian Citation Index (OUCI)]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2667-8691

  DOI: https://doi.org/10.47156/jide.1386143

  PDF

 7. Maden, N. & Kızılcık, H. Ş. (2023). Ortaöğretim fizik dersi 2018 yılı öğretim programına göre hazırlanan 9. sınıf fizik ders kitabında kullanılan modellerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(3), 1807-1831. https://doi.org/10.37217/tebd.1344877
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Examining the models used in the 9th grade physics textbook prepared in accordance with the 2018 secondary education physics curriculum.

  Özet: Bu çalışmanın amacı, dokuzuncu sınıf fizik dersi kitabında kullanılan seçilmiş modeller türlerinin ne sıklıkla kullanıldığını ve bu modellerin bilimsel hata içerip içermediklerini sorgulamaktır. Çalışma doküman analizi ile yapılmıştır. Dokuzuncu sınıf için MEB’in fizik dersi kitabında yer alan matematiksel model, harita/diyagram/tablo ve simülasyonlar incelenmiştir. Kitap içindeki model görselleri ile bir form oluşturularak üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Modellerin hatalı olup olmadığı, hatalı ise hatanın ne olduğunu yazmaları istenmiştir. Ayrıca hata derecelerini belirlemeleri istenmiştir. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, genellikle ünitelerin içerdiği konulara, konu uzunluklarına göre dengeli dağılmıştır. Uzmanların üçünün de doğru olarak nitelendirdiği model oranı %34,98’dir. Modellerin yaklaşık 2/3’ünde hata olmasına karşın bu hataların derecesi farklıdır. Toplamda hata oranı %17,40 olarak bulunmuştur. En çok hata oranının simülasyonlarda (%52,78), en az hata oranının tablolarda (%9,62) olduğu görülmektedir. Modellerde yer alan hatalar Ölçek/Orantı Hataları, Eksik/Hatalı Bilgiler, Yanlış İzlenim Oluşturan Hatalar, Gösterim Hataları, Diğer Hatalar olmak üzere sınıflandırılmıştır. En çok rastlanan hata türü Eksik/Hatalı Bilgiler, en az rastlananı ise Ölçek/Orantı Hataları olmuştur.
  Anahtar Sözcükler: model, fizik, ders kitabı, dokuzuncu sınıf.

  Abstract: The purpose of this study is to question how often the selected types of models used in the ninth-grade physics textbook are used and whether these models contain scientific mistakes The study was conducted with document analysis. Mathematical models, maps/diagrams/tables and simulations in the Physics textbook of MEB for the ninth-grade were examined. A form was created with the model images in the book and three experts were consulted. They were asked to write whether the models have mistake, and if so, what the mistakes are. In addition, they were asked to determine the degree of mistake. The analysis of the data was made with the descriptive analysis. According to the results of the research, it is generally distributed in a balanced way according to the topics included in the units and the length of the topics. The rate of models that all three experts describe as correct is 34.98%. Although there are mistakes in about 2/3 of the models, the degree of mistakes is different. In total, the mistake rate was 17.40%. The highest mistake rate is in the simulations (52.78%), and the least mistake rate is in the tables (9.62%). Mistakes in the models are classified as Scale/Proportion Mistakes, Missing/Incorrect Information, Wrong Impression Mistakes, Display Mistakes, Other Mistakes. The most common mistake type was Missing/Incorrect Information, and the least one was Scale/Proportion Mistakes.
  Keywords: model, physics, textbook, ninth-grade.

  [Dizinleme/Indexing: ULAKBİM TR-Dizin, H.W. Wilson, SOBİAD, Acedemic Keys, ASOS İndex, CiteFactor, DRJI, EBSCOhost, I2OR, Journal Factor, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Türk Eğitim İndeksi (TEİ)]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2459-1912

  TR-Dizin: 1220003
  DOI: https://doi.org/10.37217/tebd.1344877

  PDF

 8. Aygün, M. & Kızılcık, H. Ş. (2023). Open or one-end closed tubes for Beethoven’s Ninth Symphony: Boomwhackers. The Physics Teacher, 61(9), 777–779. https://doi.org/10.1119/5.0074469
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: A symphony can provide a context for teaching about the frequency of sound waves in open or one-end closed tubes. A set of Boomwhackers and smartphone applications are sufficient to do this. As an exploratory approach to understanding the frequency of the sound produced in tubes, we can challenge students to play Beethoven’s Ode to Joy. Right after that, we can use Boomwhackers again to find the speed of sound.

  [Dizinleme/Indexing: Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.), ERIC, SCOPUS, EBSCO, Academic Search Premier, Education Abstracts, INSPEC, DIALNET]
  Language: English
  ISSN: 0031-921X
  WoS: Q4 - SJR: Q2 (2023)

  WOS: 001116941100027
  SCOPUS: 85179384222
  ERIC:
  DOI: https://doi.org/10.1119/5.0074469

  PDF

 9. Kızılcık, H. Ş. & Temiz, B. K. (2023). Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinde lisans programlarındaki değişimin incelenmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 641-676. https://doi.org/10.17152/gefad.1146807
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Examining the change in undergraduate programs in Gazi Faculty of Education Physics Teaching.

  Özet: Bu çalışma, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği lisans programlarındaki değişimi geçmişten günümüze inceleme amaçlanmaktadır. 1994-2021 yılları arasında uygulanan öğretim programları doküman analizi yöntemi ile çeşitli bakımlardan incelenmiştir. Çalışmanın verilerini, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığından elde edilen bilgiler ve ilgili programın arşivleri oluşturmaktadır. İncelemeler iki ana eksende yapılmıştır. Birinci eksen; ilgili programların hangi sıklıkla değiştiğini, bu değişimleri tetikleyen etkenler, bu değişimlerin oluşturduğu genel eğilimler hakkındadır. Çalışmanın ikinci ekseni ise, programlarda okutulan zorunlu ve seçmeli, teorik ve uygulamalı derslerin değişimine, ders tiplerinin haftalık ders saatlerinin değişiminin incelenmesi ile ilgilidir. Çalışmada toplanan veriler, son 27 yıllık süreçte altı farklı program uygulandığını, toplamda beş kez değiştiğini göstermektedir. Tüm değişimler dış etkilerle ve en çok da YÖK’ün ilgili program üzerindeki tasarruflarıyla başlamıştır. Bu süreçte en uzun uygulanan program 1998-2007 arasında uygulanan program olmakla birlikte, en kısa uygulanan program ise 2018-2021 arasında uygulanan programdır. Seçmeli derslerin hem sayısının hem de çeşitliliğinin sürekli arttığı görülmüştür. Ayrıca, 2018-2021 arasındaki program dışında istikrarlı bir değişim olduğu ve bu değişimin eğitim ve alan eğitimi derslerinin programlarda giderek önem kazanması biçiminde olduğu, alan derslerinin fazla değişmediği, genel kültür ve destekleyici derslerin ise zorunludan seçmeliye kaydırıldığı görülmektedir.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, Öğretmen yetiştirme, Lisans programı.

  Abstract: This study aims to examine the change in Gazi Faculty of Education Physics Teaching undergraduate programs from past to present. Curriculums implemented between 1994-2021 were examined in various aspects by document analysis method. The data of the study consists of the information obtained from the Gazi Faculty of Education Dean's Office and the archives of the relevant program. The analyzes were made on two main aspects. First aspect; It is about how often the relevant programs change, the factors that trigger these changes, and the general trends created by these changes. The second aspect of the study is about to the change of compulsory and elective, theoretical and applied courses taught in the programs, the change of course types and weekly course hours. The data collected in the study show that six different programs have been implemented in the last 27 years, changing five times in total. All of the changes started with external influences, most notably with the savings of YÖK on the relevant program. In this process, the longest implemented program is the one implemented between 1998-2007, and the shortest implemented program is the one implemented between 2018-2021. It has been observed that both the number and variety of elective courses are constantly increasing. In addition, it is seen that there is a stable change outside the program between 2018-2021 and this change is in the form of education and field education courses gradually gaining importance in the programs, the field courses have not changed much, and the general culture and supporting courses have been shifted from compulsory to elective.
  Keywords: Physics education, teacher training, undergraduate program.

  [Dizinleme/Indexing: ISI Web of Science (Zoological Record), H.W. Wilson, ULAKBİM TR-Dizin, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi (TEİ)]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1301-9058

  TR-Dizin: 1195473
  DOI: https://doi.org/10.17152/gefad.1146807 ; https://doi.org/10.5281/zenodo.8310153

  PDF

 10. Kızılcık, H. Ş. (2023). A bibliometric analysis of articles on physics education in Turkey between 2010 and 2020. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38(3), 347-366. https://doi.org/10.16986/HUJE.2023.493
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: This study aims to make an overview in terms of the research trends, trendsetter institutions and staff in physics education departments in Turkey. The papers published by academicians in physics education departments indexed in Web of Science (WoS) and Education Resources Information Center (ERIC) databases between 2010 and 2020 were examined. Paper statistics, statistics on preferred journals, statistics on academic staff and their institutions have been analysed. In addition, research trends are determined. As a result, it is concluded that the quantity of the researchers' papers is affected by the important social events in the country, and the quality by the academic promotion criteria. The proficiency of English and the publishing policies of the journals are effective in the preferences of the journal. In addition, gender equality among academics has increased. Institutions that set research trends tend to focus more on misconception and conceptual learning.
  Keywords: bibliometrics; physics education; research trends.

  [Dizinleme/Indexing: Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, H.W. Wilson, ULAKBİM TR-Dizin, EBSCO Education Source Database Coverage List, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), Index Copernicus, SOBİAD, The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers]
  Language: English
  ISSN: 2536-4758
  SJR: Q4 (2023)

  WOS: 001043602100001
  SCOPUS: 85169670270
  DOI: https://doi.org/10.16986/HUJE.2023.493 ; https://doi.org/10.5281/zenodo.8199236

  PDF

 11. Önder-Çelikkanlı, N. & Kızılcık, H. Ş. (2022). A review of studies about four-tier diagnostic tests in physics education. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 19(4), 1291-1311. http://doi.org/10.36681/tused.2022.175
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this research was to conduct a review on studies using four-tier tests used to detect misconceptions in physics education. 58 studies whose main purpose is to develop a four-tier misconception test and 11 studies whose purpose is to determine students' misconceptions by using a four-tier diagnostic test without developing in physics education between 2010 and 2022 years regarding their publication type, the publication year, originality of the test, the number of authors and number of pages were investigated in this research Furthermore, general test information such as number of items, physics topic that examined, number of misconceptions which are measured, misconception criteria, validity, and reliability techniques were also collected. Indonesia is the country where most studies are carried out. Surprisingly, it is found that there is no common agreement about misconception criteria in the studies. Also, it is seen that some important information about test development stages were not specified in many studies.
  Keywords: Four-tier test, misconceptions, physics education.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, SCOPUS, H.W. Wilson, ULAKBİM TR-Dizin, ProQuest, The Asian Education Index, DOAJ, The AERA - SIG Communication of Research, Zeitschriftendatenbank (ZDB), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO Education Research Complete, Education Research Index, Education Research Abstract (ERA)]
  Language: English
  ISSN: 1304-6020
  SJR: Q2 (2022)

  SCOPUS: 85146700999
  ERIC: EJ1377430
  DOI: https://doi.org/10.36681/tused.2022.175 ; https://doi.org/10.5281/zenodo.7496438

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Nasir, M., Cari, Sunarno, W., & Rahmawati, F. (2023). The development of a two-tier diagnostic test for student understanding of light. Journal of Turkish Science Education, 20(1), 150-172.
  2. Özmen, K. (2023). Health science students’ conceptual understanding of electricity: Misconception or lack of knowledge? Research in Science Education, https://doi.org/10.1007/s11165-023-10136-3
  3. Zulfianto, M. R. & Abduh, M. (2023). How do science content misconceptions occur in primary school teachers with teaching certificates? Mimbar Sekolah Dasar, 10(3), 595-613. DOI: 10.53400/mimbar-sd.v10i3.62887
  4. Amiruddin, M. Z. B., Samsudin, A., Suhandi, A., & Coştu, B. (2024). Bibliometric investigation in misconceptions and conceptual change over three decades of science education. International Journal of Educational Methodology, 10(3), 367-385. https://doi.org/10.12973/ijem.10.3.367
  5. Adi, Y. K., Widodo, A., Sopandi, W., & Muslim (2024). Diagnosing Elementary School Students' Representation of Light Concept Through the Five-tier Diagnostic Test. International Journal of Elementary Education, 8(1), 57-69. https://doi.org/10.23887/ijee.v8i1.68967
  6. Fadlillah, N. & Kusaeri, K. (2024). Optimizing Assessment for Learning in Islamic Education through Authentic and Diagnostic Assessment: A Systematic Literature Review. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 10(2), 654-667. doi:https://doi.org/10.33394/jk.v10i2.11555
  7. Sukarelawan, M. I., Indratno, T. K., Oktova, R., Abdullah, N. S. Y. (2024). Quality of Four-Tier Diagnostic Test on Wave and Vibration Materials: An Empirical Study Using Rasch Modeling. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 20(1), 27-37. DOI: 10.15294/jpfi.v20i1.47493


 12. Kızılcık, H. Ş. (2022). Engelli bireylerle ilgili Türkiye’de tamamlanmış eğitim ve öğretim konulu lisansüstü tezlere bakış. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(3), 973-995. https://doi.org/10.37217/tebd.1135906
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Overview of graduate thesis on education and training completed in Turkey related to persons with disabilities.

  Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de engellilere yönelik eğitim ve öğretim konulu lisansüstü tezlerin araştırma konularına ve kurumlara göre eğilimlerini belirlemektir. Bu amaçla, bilim haritalama ve dar odaklanma yöntemini içeren bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Ulusal Tez Merkezi’nde tezin adı kısmında “engelli” anahtar sözcüğü ile yapılan aramada bulunan ve konu filtrelemesi “eğitim ve öğretim” olarak belirlenen lisansüstü tezler incelenmiştir. Tezler; tezin tamamlanma yılı, tezin türü, dili, yazarının cinsiyeti, tezlerin yapıldığı üniversite, anabilim/bilim veya anasanat/sanat dalı, tezlerin odaklandığı engel türü ve çalışma alanı değişkenleri açısından incelenmiştir. Sonuç olarak, ilk tezin 1985 yılında yapıldığı; 2009 ve 2019 yıllarında tamamlanan tez sayısının en yüksek düzeye eriştiği görülmüştür. Tez yazarlarının ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu belirlenmiştir. En çok tezin Gazi Üniversitesi’nde yazıldığı bulunmuştur. Tezlerin yarıya yakınının özel eğitim ve alt bilim dalları dışındaki bilim dallarında yapıldığı ortaya çıkmıştır. Engel türleri içinde en çok zihinsel engellilerle en az ise görme engellilerle ilgili tez yazıldığı saptanmıştır. İşitme engellilerle ilgili en çok tez Anadolu Üniversitesinde, diğer engel türlerinde ise en çok tez Gazi Üniversitesinde yazılmıştır. En çok aile araştırmaları çalışma konusu olarak seçilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: lisansüstü tez, engelli, eğitim ve öğretim, bibliyometrik analiz.

  Abstract: The aim of this study is to determine the trends of postgraduate theses on education and training for the disabled in Turkey according to research topics and institutions. For this purpose, bibliometric analysis including science mapping and narrow focus method was performed. In the National Thesis Center, the postgraduate theses found in the search with the keyword "disabled" in the title part of the thesis and the subject filtering of which were determined as "education and training" were examined. Theses; the year of completion of the thesis, the type and the language of the thesis, the gender of the author, the university where the theses are made, the department or the branch, the type of disability that the theses focus on, and the field of study were examined. As a result, the first thesis was made in 1985; It was observed that the number of theses completed in 2009 and 2019 reached the highest level. It has been determined that the thesis writers are predominantly women. It was found that most theses were written at Gazi University. It has been revealed that almost half of the theses are made in branches other than special education and sub-disciplines. Among the disability types, it was determined that the thesis was written mostly on the mentally handicapped and the least on the visually impaired. The most theses about the hearing impaired were written at Anadolu University, and the most theses about the other disability types were written at Gazi University. Family studies were mostly chosen as the subject of study.
  Keywords: Graduate thesis, disability, education and training, bibliometric analysis.

  [Dizinleme/Indexing: ULAKBİM TR-Dizin, H.W. Wilson, SOBİAD, Acedemic Keys, ASOS İndex, CiteFactor, DRJI, EBSCOhost, I2OR, Journal Factor, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Türk Eğitim İndeksi (TEİ)]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2459-1912

  TR-Dizin: 1149451
  DOI: https://doi.org/10.37217/tebd.1135906 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7495503

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Horzum, T. (2023). Examining Turkish graduate theses on mathematics education for hearing impaired individuals. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 5(2), 501-523.


 13. Kızılcık, H. Ş. (2022). Pseudo-scientific beliefs and knowledge of the nature of science in pre-service teachers. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 8(4), 680-712. https://doi.org/10.46328/ijres.2899
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: This study aimed to determine the levels of pre-service teachers' nature of science (NOS) knowledge, assess their pseudo-scientific beliefs, and examine the relationship between aspects of their NOS knowledge and these beliefs. It also aimed to determine whether NOS knowledge and pseudo-scientific beliefs depended on the discipline and gender. A survey method was conducted in this study. Data were collected from 215 pre-service teachers who are being educated in different fields in a state university. Two different five-point Likert scales were applied. Scale 1, which has three factors, measured pseudo-scientific beliefs, while Scale 2, which has seven factors, measured NOS knowledge. As a result, pre-service teachers' NOS knowledge was found to be inadequate and their pseudo-scientific beliefs were excessive. All factors of Scale 1 were positively correlated with each other, and they were correlated with some components of NOS knowledge. Significant differences were found between disciplines in the analysis of the factors of Scale 2; however, no significant differences were found between genders.
  Keywords: nature of science; pre-service teachers; pseudo-science; pseudo-scientific beliefs; teacher training

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, EBSCO, Index Copernicus, Crossref, Finnish Publication Forum, LearnTechLib]
  Language: English
  ISSN: 2148-9955

  ERIC: EJ1357355
  DOI: https://doi.org/10.46328/ijres.2899 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7278106

  PDF

 14. Kızılcık, H. Ş., Aygün, M., Şahin, E., Önder-Çelikkanlı, N., Türk, O., Taşkın, T., & Güneş B. (2021). Possible misconceptions about solid friction. Physical Review Physics Education Research, 17(2), 023107, pp.20. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023107
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: This study aims to make a thematic classification of possible misconceptions about solid friction by reviewing papers in the literature which including conceptual difficulties about friction; in this way, the study contributes to the literature. The study's scope was limited to the dry friction that occurs with the interaction of two solid objects, as this is included in several curricula. Papers in the literature addressing the conceptual difficulties associated with friction were reviewed. Hence, 42 primary data sources (papers) accessed from various databases were subjected to content analysis. Possible misconceptions about friction were determined because of the studies’ data collection techniques/tools, the educational levels of the sample, and the countries in which they took place. At the end of the study, a list of possible misconceptions about solid friction were classified and listed under four themes: Definition and Existence, Direction, Type and Magnitude, and Effects of Friction. Most of the PMCs are in the Type and Magnitude theme and the least was in the Direction theme. But friction is always opposite to the direction of the motion as a possible misconception was detected in the highest number of papers. Related to this, the possible misconception that friction prevents movement was frequently encountered. It was also found that both the distinction between sliding and rolling friction and kinetic and static friction was often ignored. In addition, some of the possible misconceptions were found to be similar regardless of country, culture, or education system, as in the previous literature. One of the results of the study is that possible misconceptions are not only in the students but also determined in teachers and pre-service teachers. In this respect, the results of the study are also considerable in terms of the direction of teachers in in-service training studies.

  [Dizinleme/Indexing: Social Sciences Citation Index (SSCI), ERIC, SCOPUS, DOAJ, Index Copernicus]
  Language: English
  ISSN: 2469-9896
  WoS: Q3 - SJR: Q1 (2021)

  WOS: 000742147000003
  SCOPUS: 85119953057
  ERIC: EJ1321163
  DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023107 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154359

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Alaci, S., Ciornei, F. C., & Romanu, I. C. (2022). Validation of Nonlinear Dependence of Rolling Friction Moment on the Normal Force for Elastic Materials. Materials, 15, 2518. DOI: 10.3390/ma15072518
  2. Tirelli, G. (2022). Determinação do coeficiente de atrito cinético com o uso de Arduino e do sensor ultrassônico HC-SR04. Licenciatura Em Física, Florianópolis: Universidade Federal De Santa Catarina.
  3. Ürek, H., & Çoramık, M. (2022). A suggestion and evaluation of a STEM activity about friction coefficient for pre-service science teachers. Journal of Computer and Education Research, 10 (19), 202-235. https://doi.org/10.18009/jcer.1063301
  4. Yüzbaşıoğlu, M. K. (2022). "Kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme" ünitesine yönelik bağlam temelli tasarlanan çizgi romanların öğrencilerin temellendirilmiş zihinsel model gelişimine etkisi. [Doktora Tezi], Kastamonu Üniversitesi.
  5. Mufit, F., Asrizal, A., Puspitasari, R., & Annisa, A. (2022). Cognitive Conflict-Based E-Book with Real Experiment Video Analysis Integration to Enhance Conceptual Understanding of Motion Kinematics. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 11(4). doi: 10.15294/jpii.v11i4.39333
  6. Yolviansyah, F. Siregar, J., & Maison (2022). The relationship of critical thinking skills and misconceptions on science learning. Thinking Skills and Creativity Journal, 5(2), 52-61. https://doi.org/10.23887/tscj.v5i2.45465
  7. Seo, H. & Yi, M. (2023). Development of Instructional Modules to Create Aha Moments in Geotechnical Engineering Courses. Journal of Civil Engineering Education, 149(3). https://doi.org/10.1061/JCEECD.EIENG-1816
  8. Santangelo, B. (2023). Measuring more than content: The development and testing of a diagnostic instrument designed to assess student physics mindware and reasoning consistency. [PhD Dissertation], North Dakota State University.
  9. Simic, B., Mešic, V., Dapo, N., Movre Šapic, I., Vidak, A., Alic, A., & Erceg, N. (2023). Simulation-based and video-based approaches to diversifying physics homework. Journal of Baltic Science Education, 22(3), 506-519. http://doi.org/10.33225/jbse/23.22.506
  10. Yasuda, J., Hull, M. M., & Mae, N. (2023). Visualizing depth of student conceptual understanding using subquestions and alluvial diagrams. Physical Review Physics Education Research, 19, 020121. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.19.020121
  11. Saputra, O., Satriawan, M., Hermanto, I. M., Habibbulah, M., Rosmiati, & Lusiyanti, D. (2024). Development of Predict-Observe-Write (POW) learning model to improve student's understanding of concepts on the topic of fluids. International Conference on Mathematics and Physics, Journal of Physics: Conference Series, 2684, 012005. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2684/1/012005
  12. Gjerde, V. & Hagane, S. (2024). Enhancing peer instruction in physics: Understanding cognitive processes and refining rules. Physical Review Physics Education Research, 20(1), 010134, pp.18. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.20.010134
  13. Tenzin, S. (2024). Developing Conceptual Understanding through Diagrams: Year 7 Students' Learning of Balanced and Unbalanced Forces. PhD Dissertation, Curtin University, Australia.


 15. Kızılcık, H. Ş. (2021). An analogy on the difference between boiling and evaporation: A strange prison. The Physics Teacher, 59(8), 648-649. https://doi.org/10.1119/10.0006919
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: Students may have some confusion understanding certain physical concepts and principles because of their abstract nature. Using analogies is one of the useful methods to help them more easily grasp abstract concepts to promote conceptual understanding. Bilaloğlu classified analogies in four groups: (a) simple analogies, (b) storified analogies, (c) gamified analogies, and (d) analogies made with painting. In storified analogies, it is attempted to teach an event, phenomenon, concept, or principle by using an oral or written story.

  [Dizinleme/Indexing: Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.), ERIC, SCOPUS, EBSCO, Academic Search Premier, Education Abstracts, INSPEC, DIALNET]
  Language: English
  ISSN: 0031-921X
  WoS: Q4 - SJR: Q2 (2021)

  WOS: 000739355000018
  SCOPUS: 85118726563
  ERIC: EJ1331094
  DOI: https://doi.org/10.1119/10.0006919

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Yanarateş, E. (2022). Content analysis of postgraduate theses related to misconceptions in chemistry education between 2000-2020. International Online Journal of Educational Sciences, 14(2), 341-358.


 16. Kızılcık, H. Ş. (2021). Superman vs Momentum. Physics Education, 56(4), 045006, 1-12. https://doi.org/10.1088/1361-6552/abf46f
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this study is to consider Superman's acts against impulse-momentum and conservation of momentum principles. Superheroes as fantasy fiction characters attract the attention of not only children and teenagers but also adults. Superheroes can be useful in explaining a phenomenon, as well as overcoming conceptual difficulties that may occur in students. Superman is a superhero who often challenges the impulse-momentum principle and conservation of momentum. Therefore, he may be the best superhero to use when talking about momentum. This context gives educators an opportunity to motivate students.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System, EBSCO, INIS (International Nuclear Information System), CNKI Scholar, Yewno Unearth, INSPIRE - HEP]
  Language: English
  ISSN: 0031-9120
  SJR: Q2 (2021)

  SCOPUS: 85106245773
  ERIC: EJ1306719
  DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6552/abf46f

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Güven Yildirim, E., Önder, A. N., & Önder, İ. (2022). Examining the Fringe Series in terms of science concepts and topics: A teaching material suggestion. Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS), 2(2), 44-54. doi: 10.5281/zenodo.6657821
  2. Guvenir, E. & Guven-Yildirim, E. (2023). The effect of educational film supported augmented reality applications on academic achievement and motivation for science learning. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 9(2), 119-130. https://doi.org/10.55549/jeseh.1279771


 17. Kızılcık, H. Ş. (2021). Does binding energy bind? Physics Education, 56(3), 033005, 1-3. https://doi.org/10.1088/1361-6552/abe5b7
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to draw attention to the language-based misconceptions and confusions about the term binding energy and to make suggestions to educators on this issue.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System, EBSCO, INIS (International Nuclear Information System), CNKI Scholar, Yewno Unearth, INSPIRE - HEP]
  Language: English
  ISSN: 0031-9120
  SJR: Q2 (2021)

  SCOPUS: 85101904926
  DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6552/abe5b7

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Binder, P. M. (2024). The origins of physics words. European Journal of Physics, 45, 025801. https://doi.org/10.1088/1361-6404/ad0f9b
  2. Lopes Coelho, R. (2024). On Joule’s paddle wheel experiment in textbooks. Physics Education, 59(2), 025008 (5pp) https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad2104


 18. Çağan, S., Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2020). Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarındaki değişimin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 168-184. https://doi.org/10.30855/gjes.2020.06.02.001
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Investigating the change of attitudes towards physics courses of students that participate in a TUBITAK science fair.

  Özet: Bu çalışmanın amacı, bir TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarının değişimini incelemektir. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan deneysel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Likert türündeki 28 maddeden oluşan Fizik Dersi Tutum Ölçeği ile TÜBİTAK Bilim Fuarlarına katılan öğrencilerin tutumlarındaki değişim incelenmiştir. Araştırmada ilgi, kaygı, önem ve özyeterlik faktörlerinden oluşan fizik dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili ön hazırlık çalışmaları başlamadan dört ay kadar önce ve fuardan bir hafta sonra, bir fen lisesinde öğrenim gören 33’ü kadın, 59’u erkek, toplam 92 lise öğrencisine uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin genel tutumlarında olumlu yönde bir değişim olmasına karşın, yalnızca kaygı boyutundaki değişim istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Ön test ve son test arasında cinsiyet açısından kadın öğrencilerin lehine “Önem”, sınıf düzeyi açısından ise “İlgi” ve “Önem” faktörlerinde üst sınıfların lehine anlamlı değişim olduğu görülmüştür.
  Anahtar Sözcükler: Bilim fuarı, fizik dersi, tutum.

  Abstract: The aim of this study is to investigate the change in the attitudes of physics courses of the students participating a TÜBİTAK Science Fair. In this study, quantitative research techniques were used. The study was carried as a quasi-experimental model. The research examines the attitudes of the students participating in TÜBİTAK Science Fairs with Attitude Scale for Physics Course consisting of 28 items in Likert type developed by the researchers. Attitude scale for physics courses consisting of interest, anxiety, importance and self-efficacy factors were used. This scale was applied to a total of 92 high school students, 33 female and 59 male students who were studying at a science high school four months before and after the TUBITAK Science Fair. As a result, there is a positive change in general attitudes of students but only the change in the factor of anxiety is statistically significant. Between the pre-test and the post-test, there was a significant change in favor of the female students in terms of “Importance” and in favor of the upper grade students in terms of “Interest” and “Importance”.
  Keywords: Science fair, physics course, attitude.

  [Dizinleme/Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEİ), InfoBase Index]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2149-4932

  DOI: https://doi.org/10.30855/gjes.2020.06.02.001 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154355

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Başar, M., Gürkan, H., Avcı, A., Sökmen Bedel, N., Aktaş, A., Gündüz, M., & Soylu, A. (2021). Özel/minik mucitler 4007 TÜBİTAK bilim şenliği programının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Araştırma ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 6(2), 122-138.
  2. Bostan, L. Öz Yıldız, R., Avcı, A., Eren, Y., Çalışkan, C., Şanlıbayrak, M., Gündüz, M., Sökmen Bedel, N., Gürkan, H., & Urfalıoğlu, M. (2022). İstanbul bilimle şenleniyor projesinin katılımcı memnuniyetinin incelenmesi. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 6(1), 48-59.
  3. Durukan, Ü. G. (2022). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fizik İle İlgili Düşünce, Görüş ve Algılarının İncelenmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 6(2), 212-247. DOI: 10.35346/aod.1181673
  4. Bağçeci, Z. & Korkmaz, Ö. (2022). The Effect of The Enriched Book (E-Book) Supported Instructions on The Students' Academic Success and Attitude to Physics to The Pressure Unit. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 275-288.


 19. Kızılcık, H. Ş. (2019). Fizik öğretmeni adaylarının temel matematiksel işlem yeterliklerinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim Özel Sayısı, 643-658. https://doi.org/10.21733/ibad.615578
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Analysing of the proficiency in basic mathematical operations of physics teacher candidates.

  Özet: Bu çalışma, fizik öğretmeni adaylarının temel matematiksel işlem yapabilme yeterliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından açık uçlu 20 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri; Temel İşlem Bilgisi, Köklü Sayılarda Temel İşlemler, Üslü Sayılarda Temel İşlemler, Logaritmik Sayılarda Temel İşlemler ve Temel Trigonometrik İşlemler olmak üzere temel matematiğin beş farklı konusunda dörder maddeden oluşturulmuştur. Maddeler kolay hesaplanabilir işlemlerden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarından hesap makinesi kullanmadan ölçeğe yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının Temel İşlem Bilgisi bölümünde yeterli ancak diğer bölümlerde yetersiz olduklarını göstermiştir. Yapılan işlem hatalarının yanı sıra, İşlem önceliğini belirleme, bazı temel işlem bilgilerinin yetersizliği ve özellikle üslü sayılarda ve trigonometrik işlemlerde temel işlemlerde sorunlar belirlenmiştir. Ayrıca fizik öğretmeni adaylarının matematiksel işlem yeterliklerinin cinsiyetten bağımsız olduğu, ancak öğrenim yılı, üniversiteye giriş puanı ve güncel not ortalaması ile kısmen anlamlı olarak pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür.
  Anahtar Sözcükler: İşlem bilgisi, matematiksel beceri, fizik öğretmeni yetiştirme.

  Abstract: The aim of this study is to examine the proficiency in the basic mathematical operations of physics teacher candidates. For this purpose, a test consisting of 20 open-ended items was developed by the researcher. Scale items; Basic Operation Information, Basic Operations in Rooted Expressions, Basic Operations in Exponential Expressions, Basic Operations in Logarithmic Expressions and Basic Trigonometric Operations. Items consist of the numbers which are easily computable. Teacher candidates were asked to respond to the test without using a calculator. The study is applied to 98 teacher candidates. In addition, interviews are applied with three of teacher candidates. The results of the research showed that the pre-service teachers were sufficient in the Basic Operation Information section but were insufficient in other sections. In addition to the operation errors, the determination of the process priority, the inadequacy of some the basic process information and the problems in basic operations especially in exponential expressions and trigonometric operations were determined. In addition, it was seen that mathematical process proficiencies of physics teacher candidates were independent from gender but were significantly positive related to academic year, university entrance point and current grade point average.
  Keywords: Operation knowledge, numeracy, physics teacher training.

  [Dizinleme/Indexing: DOAJ, Sobiad, Google Scholar, ASOS Index, DRJI, ResearchBib (Academic Resource Index), Scientific Indexing Service (SIS), I2OR, JournalFactor (JF), COSMOS IF, IdealOnline, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Rootindexing (RT), MIAR, CiteFactor]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2536-4758

  DOI: https://doi.org/10.21733/ibad.615578 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154351

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Aksan Kılıçaslan, E. & Eryılmaz Toksoy, S. (2022). Analysis of conducted post-graduate theses about problem-solving in physics and mathematics education: Turkey sample. International Online Journal of Educational Sciences, 14(4), 1043-1057. https://doi.org/10.15345/iojes.2022.04.010


 20. Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2019). Fizik eğitiminde “öz kütle”, “yoğunluk” ve “bağıl yoğunluk” terimleri üzerine bir değerlendirme. Avrasya Terim Dergisi, 7(2), 14-20. https://doi.org/10.31451/ejatd.640555
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: An evaluation on terms of density and relative density in physics education.

  Özet: Bu çalışmanın amacı, cumhuriyet tarihimizde “yoğunluk”, “öz kütle” ve “bağıl yoğunluk” ile aynı anlamlarda kullanılan terimlerin kullanım biçimlerinin belirlenmesi ve var olan anlam ayrımlarının nedenlerinin incelenmesidir. Bunu yaparken, 1940’lı yıllardan bu yana yayınlanmış ders kitapları ve diğer belgeler, doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu kavramları ifade etmekte kullanılan terimler üzerinde durulmuştur. Araştırma bulguları, söz konusu kavramları ifade etmek için farklı terimlerin kullanıldığını ve bu terimlerin bazen birbirine karıştırıldığı veya anlamlarında sapmalar olduğunu göstermiştir. Bu karışıklığın bazen çevirilerdeki farklılıktan, bazen de kavramsal hatalardan kaynaklandığı görülmüştür. Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için önerilerde bulunulmuştur.
  Anahtar Sözcükler: Öz kütle, yoğunluk, bağıl yoğunluk, özgül ağırlık, terim.

  Abstract: The aim of this study is to determine the use of terms used in same meaning density, mass density and relative density in history of Turkish Republic and to examine the reasons of existing meaning distinctions. Textbooks and other documents published since the 1940s have been examined by document analysis. The terms used to express these concepts are examined. The research findings show that different terms are used to express these concepts and these terms are sometimes confused or changed in their meaning. It was seen that this confusion sometimes stemmed from the differences in translations and sometimes from conceptual errors. Suggestions have been made for the elimination of this confusion.
  Keywords: Density, mass density, relative density, specific gravity, term.

  [Dizinleme/Indexing: ULAKBİM TR-Dizin, Rootindexing, Google Scholar, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2147-7507

  TR-Dizin: 363575
  DOI: https://doi.org/10.31451/ejatd.640555 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154338

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Yüksel, İ. (Ed.) (2019). Uzamsal Becerilerin Gelişimine Yönelik Geometrik-Mekanik Oyunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-037-048-5. DOI: 10.14527/9786050370485
  2. Yılmazlar, M. & Öztuna Kaplan, A. (Eds) (2023). Fizik 1. Ankara: Nobel.
  3. Zeytin, M. (2023). Pas payı yüksekliğinin kirişli betonarme döşeme hesaplarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.


 21. Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2019). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik laboratuvarı malzemelerini tanıma düzeyleri. İlköğretim-Online, 18(1), 190-206. http://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527198
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Recognition levels of physics laboratory tools for ninth class students.

  Özet: Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin tanıması beklenen 28 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin %50’sinden fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı 17, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 18’dir. Öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise yalnızca 3’tür. Malzemelerden 17’i öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, malzemelerin 25’i ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin işlevini bilme ile ortaokulda laboratuvar olanağı olması arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur.
  Anahtar Sözcükler: Laboratuvar malzemeleri, fizik laboratuvarı, deney, ortaokul.

  Abstract: The purpose of this study is to determine how well the students who started the course knew the laboratory tools in the physics laboratory during their previous school life. The research was conducted by screening method. In the study, 28 pieces of laboratory tool which are used in the physics laboratories and expected to be known by the students were selected. The laboratory tools were shown to the students and they were asked to examine them. Students are asked to write a form with the fields where they can write the name and the function of them as open ended. In the form, they were also asked whether they had previously seen the laboratory tools and whether they had made any experiments using this tool before. The number of students who came from Turkey's several provinces and began a high school in Ankara to the 9th grade is 109. Students were asked to write to the form whether exists a physics laboratory in their secondary schools. According to the results, most students do not recognize the laboratory tools. Among the students, the number of laboratory tools that he/she does not know the name of them is 17, and the function of them is 18. The number of laboratory tools are correctly named by more than 50% of the students is only 7, and only 3 functions of them are known correctly. 17 of the tools were never seen before by more than 50% of the students and they had never experimented with 25 of the tools. There is a significant relationship between students' knowledge of the name and function of a tool and the fact that they had seen and experimented with the tool before. There is a significant difference between knowing the function of the tool and existence of laboratory in secondary school.
  Keywords: Laboratory tools, physics laboratory, experiment, secondary school.

  [Dizinleme/Indexing: SCOPUS, ULAKBİM TR-Dizin, ERIHPlus, IndexCopernicus, UDL-EDGE, DOAJ, AERA, EBSCO]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1305-3515
  SJR: Q3 (2019)

  SCOPUS: 85062548808
  TR-Dizin: 331403
  DOI: http://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527198 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154328

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  2. Gül, Ş. & Özay Köse E. (2019). Biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kullanım bilgilerinin belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(3), 136-150.
  3. Soğukpınar, R. & Gündoğdu, K. (2020). Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 275-294. doi: 10.21733/ibad.733953
  4. Çetin, A. & Cengiz, M. (2021). Laboratuvar uygulamalarının dokular konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 37-45.
  5. Gökmen, A., Gürkan, B., & Katırcıoğlu, H. (2021). Preservice biology teachers’ knowledge and usage level regarding lab equipment and materials. Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(3). DOI: 10.11591/edulearn.v15i3.20018
  6. Yurttaş Kumlu, G. D. (2021). Fen laboratuvarını düzenleme sürecine ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 658-702. DOI: 10.19171/uefad.820218
  7. Bozkurt, M. (2022). Ortaokul fen bilimleri dersinde sanal müze kullanımının öğrencilerin laboratuvar malzemelerini öğrenmeleri üzerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Necmettin Erbakan Üniversitesi.
  8. Bozkurt, M. & Zor, E. (2024). Using virtual museum for secondary school students' learning of laboratory materials, In Caner, M. (Ed) International Research in Education Sciences X, Konya: Eğitim Yayinevi. s.115-139.


 22. Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2018). TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 287-310. http://doi.org/10.5281/zenodo.7133552
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Visitors' opinions for TUBITAK science fairs and the effect of these fairs on students’ attitudes towards physics course.

  Özet: Araştırmanın amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ziyaretçi olarak katılan kişilerin bilim fuarlarına yönelik görüşlerini ve bilim fuarlarının fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Ziyaretçi görüşlerini belirlemek için Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Veriler 2017 yılında Ankara’da yapılan TÜBİTAK bilim fuarını ziyaret eden kişilerden, tarama yöntemiyle toplanmıştır. Ölçekte toplam 10 madde bulunmaktadır. Ölçeğin “Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” ve “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” adında iki adet faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin birinci faktöründen elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,64, ikinci faktöründen elde edilen verilerin ise güvenilirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Ölçek, bilim fuarlarını ziyaret eden toplam 203 kişiye bilim fuarını ziyaretleri sırasında uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin 70’i kadın, 133’ü erkektir ve ağırlıklı olarak 15-20 yaş aralığında yer almaktadırlar. Araştırmanın sonuçları, bilim fuarına gelen ziyaretçilerin bilim fuarlarına yönelik yüksek derecede olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca ziyaretçiler bu tür fuarların öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarına yüksek derecede olumlu katkı yapacağını düşünmektedirler. Bu görüşlerin cinsiyetten ve eğitim düzeyinden bağımsız olduğu yapılan bağımsız örneklem t testi ile belirlenmiştir. Bilim fuarlarının fizik dersine olan tutumun etkisine ilişkin görüşler ile yaş grupları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu yapılan korelasyon analizi ile belirlenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Bilim Fuarı, fizik Dersi, ziyaretçi Görüşleri.
  Keywords: Science fair, physics course, visitors’ opinion.

  [Dizinleme/Indexing: DOAJ, Index Copernicus, CiteFactor, Acarindex, Sobiad, ResearchBib, JournalTOCs, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Arastirmax, idealonline]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2146-7811

  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7133552

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Keskin, D. (2019). Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Fen Dersine Karşı Motivasyonları ve Kaygı Düzeyleri Üzerinde Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
  2. Çelik, A. (2019). Bilim şenliklerinin ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi, motivasyon, fen bilimleri dersi ve bilime yönelik tutumlarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  3. Sağlamyürek, B. (2019). Fen mühendislik ve girişimcilik uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve çevresel tutum düzeylerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
  4. Soysal, E. (2019). Okul dışı öğrenme ortamlarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ilgi, tutum ve motivasyonlarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi, Ankara.
  5. Gülgün, C. (2020). TÜBİTAK 4004 – doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı projelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve paydaş görüşlerinin belirlenmesi. [Doktora Tezi], Kastamonu Üniversitesi.
  6. Kural, N. & Nakiboğlu, C. (2020). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programlarına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 5(1), 71-94. doi: 10.37995/jotcsc.697564
  7. Çetinkaya, E. & Ayartepe, S. (2020). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları hakkında öğretmen görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2), 159-198.
  8. Erdal, C. (2020). TÜBİTAK bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Kırıkkale Üniversitesi.
  9. Koç, A., Çalık, Ş., Şenel Zor, T., Aslan, O., & Zor, E. (2020). Tübitak proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 7(2), 466-490.
  10. Bayram, D. (2021). Özel okullarda yürütülen ab eğitim projelerinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
  11. Karakoç Topal, Ö. (2022). Ortaokul öğrencilerinin gözünden bir Tübitak 4004 Projesi: Bilimleri Birleştir, Doğayı Güzelleştir! Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 638-666.
  12. Yılmaz İnce, E., Kabul, A. & Diler, İ. (2022). The effect of science festival on participants' attitudes towards science. Journal of STEAM Education Journal of Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art Education, 5(1), 88-99.
  13. Keskin, D. & Özel, M. (2022). 4006 kodlu Tübitak bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (3), 870-886. DOI: 10.17240/aibuefd.2022..-560153
  14. Baldemir, B., Nayıroğlu, B. & Tutak, T. (2022). Tübitak 4006 bilim fuarında yer alan matematik projelerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 1325-1340. http://dx.doi.org/10.18506/anemon. 1169387
  15. Usta, A. (2023). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ve okul dışı öğrenmeyi düzenleme düzeylerinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.


 23. Ünsal, Y., Kızılcık, H. Ş., Yarımkaya, D. (2018). Fizik eğitimi kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi: Türkiye örneği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 6(2), 173-196. http://doi.org/10.5281/zenodo.7133546
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: The analysis of papers presented in physics education congress: Sample of Turkey.

  Özet: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 2013, 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenen Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin (UFEK) içerik analizini yapmaktır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri kaynağını, Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin bildiri kitapçıkları oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bildiri kitapçıklarında yer alan sözlü ve poster bildiri özetleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalıştay özetleri kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında; yazarların büyük çoğunluğunun yükseköğretim kurumlarından olması, iki yazarlı çalışmaların fazlalığı, üniversite ve Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumlar arasındaki iş birliğine dayanan çalışmaların sayısında artış eğilimi görülmesi dikkati çekmektedir. Bunun yanında, sunulan çalışmaların çoğunlukla nitel özellikte olduğu, lisans öğrencileriyle gerçekleştirildiği, çalışmaların en çok Elektrik, Dinamik ve Elektromanyetizma konularından seçildiği ortaya konmuştur. Bu sayede, Türkiye’de Fizik Eğitimi ile uğraşan araştırmacıların, 2013’ten bu yana izledikleri araştırma eğilimleri belirlenmiştir. Ayrıca, yeni araştırmalara rehberlik edecek bir yol haritası çizilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fizik, fizik eğitimi, fizik eğitimi kongresi, betimsel analiz, bildiri.

  Abstract: The purpose of this study is to make the analysis of the National Congress of Physics Education (UFEK) organized in Turkey in the years of 2013, 2015 and 2017.Survey method was used in the study. The data source of the research is the paper booklets of the National Congress of Physics Education. For this purpose, the abstracts of the oral and poster presentations in the paper booklets were analyzed. According to research findings; it is noteworthy that the majority of the authors are from higher education institutions, the intensity of two written studies, and the number of studies based on cooperation between the universities and the institutions affiliated to the Ministry of National Education (MEB). In addition, it has been shown that the studies presented are mostly qualitative and that the studies conducted by undergraduate students are mostly selected from the fields of Electricity, Dynamics and Electromagnetism. In this way, pursued research trends since 2013 of the researchers studying on Physics Education in Turkey are identified and a road map was drawn to guide new studies.
  Keywords: Physics, physics education, physics education congress, descriptive analysis, paper.

  [Dizinleme/Indexing: DRJI, ASOS Indeks, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax, SOBİAD]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2148-2160

  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7133546

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Bahçeci, V. & Yılmaz, Ö. D. (2020). Ulusal deniz turizmi sempozyumlarında sunulan bildirilerin bibliyometrik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, ULK 2019 - UDTS 2020 Özel Sayısı, 85-102. DOI: 10.18613/deudfd.803409
  2. Töman, U. & Gökburun, Ö. (2022). What Was and Is Algebraic Thinking Skills at Different Education Levels? World Journal of Education, 12(4), 8-20. doi:10.5430/wje.v12n4p8
  3. Töman, U. & Yildirim, T. G. (2022). The Effect of Gaining the Unit of Systems in our Body by using Virtual Reality Technology on Student Success. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 17(3), 1-10. doi: 10.26634/jsch.17.3.18622


 24. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2018). A qualitative research of the conceptual learning process of the heat concept. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 19(1), Article 14, pp.37. http://doi.org/10.5281/zenodo.7133539
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this study is to examine the process of conceptual change in which the heat concept has gone through in time and provide an analytical assessment. To this end, problem-based learning groups were formed with 13 sophomore university students. One of these students was selected and interviewed. The interviews were examined using the content analysis method, which is one of the qualitative analysis' methods. Grounded theory techniques were used to interpret the data. According to the results, the student had difficulties in distinguishing between heat and thermal energy. The student explained what heat is as "a type of energy stored in a matter" and how heat comes out as "a result of frictions which occur while particles of a matter collide with each other". It is seen that the opinions of the student are affected by common misconceptions such as "heat loss" or "the energy lost during friction turns into heat". The opinions of the student are disconnected pieces of information and her opinions change constantly throughout the process. At the end of the process, the student managed to differentiate the heat concept and thermal energy concept. In addition, she corrected her conception of heat in line with scientific theories.
  Keywords: Heat, qualitative analysis, misconception, conceptual learning, problem-based learning.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, SCOPUS, Directory of Open Access Journals, Academic Journals Database, Open Directory Project, Ulrichs International Periodical Directory, Google Directory]
  Language: English
  ISSN: 1609-4913
  SJR: Q3 (2018)

  SCOPUS: 85054659534
  ERIC: EJ1192350
  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7133539

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 25. Gülçiçek, Ç., Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates' wave concepts. Physics Education, 53(5), 055018, 1-12. https://doi.org/10.1088/1361-6552/aacd80
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this research is to determine the effects of different laboratory approaches on students' understanding of wave concepts. For this purpose, three experiments and experiment instructions have been designed for each of the three approaches (verification, hypothesis testing, and the 5E laboratory approach). Quantitative aspects of the research are based on a grouped semi-empirical model. A random sampling has been done to develop the basic concepts of a waves test (BCWT), a multiple-choice test that was used in the quantitative part of the research. However, participants (physics teacher candidates) of the main study have been selected using purposeful sampling for the purposes of the qualitative research. At the same time, students have been specially chosen from students who have not taken the theoretical course titled 'Vibrations and Waves' and laboratory lecture titled 'Vibrations and Waves Laboratory'. BCWT pre-test and post-test results, as well as interviews with students and the experiment reports of the students, were used as data resources. Despite the time and effort spent, the laboratory approaches that we utilized did not provide convincing results.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System]
  Language: English
  ISSN: 0031-9120
  SJR: Q3 (2018)

  SCOPUS: 85051496304
  ERIC: EJ1187797
  DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6552/aacd80

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Santosa, I. E. & Ritasari, N. S. (2019). Tanggapan siswa terhadap eksperimen terbimbing pada pembelajaran materi elastisitas. Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0, 274-278.
  2. Monteiro Correia, M. S. & Mendes Baptista, M. L. (2021). The Effects of a STEM Approach on Preservice Elementary Teachers’ Subject Matter Knowledge about Sound. Acta Scientiae (Canoas), 23(6), 179-208. doi: 10.17648/acta.scientiae.6246
  3. Siu, L. Y. & Leung, H. T. A. (2022). Hands-on activity using the amplitude and frequency of electromagnetic waves to demonstrate the principle of information transfer. Physics Education, 57(6), 065019 (10pp). https://doi.org/10.1088/1361-6552/ac8dd8
  4. Çalış, S., & Ergül, N. R. (2022). Case study on science teacher candidates' understanding of the wave concept. Education Quarterly Reviews, 5, Special Issue 2, 361-372. https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.04.629
  5. Joswick, C., Hulings, M. (2023). A Systematic Review of BSCS 5E Instructional Model Evidence. International Journal of Science and Mathematics Education, https://doi.org/10.1007/s10763-023-10357-y


 26. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2018). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 35-73. https://doi.org/10.5281/zenodo.7133536
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Investigating the causes of students’ having difficulties in the introductory quantum physics topics.

  Özet: Bu araştırmanın amacı lise ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ana bilim dallarında okuyan üniversite öğrencilerinin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin görülme sıklığını belirlemektir. Bu amaçla, önceden nitel olarak alınan öğrenci görüşleri Likert bir ölçek geliştirmek için kullanılmıştır. Ölçek, açımlayıcı faktör analizi sonucunda beş faktörlü yapı göstermiştir. Veriler, faktörlere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Örneklem olarak, beş farklı üniversitede öğrenim gören 411 Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi ve beş farklı lisede öğrenim gören 291 lise öğrencisi olmak üzere toplam 702 kişi seçilmiştir. Sonuçlara göre, bazı maddeler dışındaki tüm maddeler için zorluk, orta düzeydedir. Öğrenciler, derslerin; animasyon, simülasyon ve deneyler üzerinden anlatılmasını olumlu karşılamaktadır. Öğrencilerin derse düzenli girmesi ve konuyu önemsemesi bakımından genel bir sorun yoktur. Kuantum konularının günlük yaşamda karşılaşılan durumlar içermemesi fikri, en çok görülen güçlüklerden biridir. Kadınların kuantum konularına yönelik ilgisinin erkeklerden daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca anlatım yöntemleri ile ilgili üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine göre daha olumlu yaklaşmışlardır.
  Anahtar Sözcükler: Kuantum fiziği, Likert ölçek, zorlanma nedenleri.

  Abstract: The purpose of this research is to determine the frequency of the causes of difficulties in the introductory quantum physics of high school and university students in science education departments. For this purpose, qualitative data of student opinions collected in another study was used to develop a Likert scale. The scale has a five-factor structure according to the result of exploratory factor analysis. The data were analyzed and interpreted taking into consideration factors. As a sample, 702 people were selected, including 411 students of Science Education Department at five different universities and 291 high school students in five different high schools. According to the results, the difficulty levels of most of the items are medium. Students have positive opinions using animation, simulation, and experiments in courses. There is no general problem in the regular attendance of the students to the course and to attach importance to the subjects. The idea of "there are no everyday life examples about the subjects of quantum" is one of the most common difficulties. Females are more interested in quantum physics than males. In addition, the university students are more positive than the high school students about different teaching methods.
  Keywords: Quantum physics, Likert scale, causes of difficulties.

  [Dizinleme/Indexing: ISI Web of Science (Zoological Record), H.W. Wilson, ULAKBİM TR-Dizin, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi (TEİ)]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1301-9058

  TR-Dizin: 301487
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7133536

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Bezen, S., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). What Does Black-body Radiation Mean for Pre-Service Physics Teachers? Journal of Turkish Science Education, 18(4), 691-706. doi: 10.36681/tused.2021.98
  2. Ensari, Ö. & Bayrak, C. (2023). Kuantum fiziği kavramsal anlama testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 520-541. https://dx.doi.org/ 10.17240/aibuefd.2023..1177413
  3. Genç, S., Yaşar, C., Türker, H., Dargut Güler, T. (2023). Developing a program for teaching quantum programming to high school students in Turkey. Journal of Advancements in Education, 1(1), 68-95.
  4. Ensari, Ö. (2023). Ortaöğretim öğrencilerinin kuantum fiziğine giriş konularında kavramsal anlama güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesi. [Doktora Tezi], Hacettepe Üniversitesi.
  5. Karataş, N. (2023). Öğretmen adaylarının kuantum fiziği bilgi seviyelerinin oyunlaştırma tekniğiyle belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.


 27. Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). A simple Lissajous curves experimental setup. Physics Education, 53(3), 033003, 1-3. http://doi.org/10.1088/1361-6552/aaab9e
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to develop an experimental setup to produce Lissajous curves. The setup was made using a smartphone, a powered speaker (computer speaker), a balloon, a laser pointer and a piece of mirror. Lissajous curves are formed as follows: a piece of mirror is attached to a balloon. The balloon is vibrated with the sound signal provided by the speaker that is connected to a smartphone. The laser beam is reflected off the mirror and the reflection is shaped as a Lissajous curve. Because of the intersection of two frequencies (frequency of the sound signal and natural vibration frequency of the balloon), these curves are formed. They can be used to measure the ratio of frequencies.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System]
  Language: English
  ISSN: 0031-9120
  SJR: Q3 (2018)

  SCOPUS: 85045621508
  DOI: http://doi.org/10.1088/1361-6552/aaab9e

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Radu, A., Grigore, I., Miron, C., & Barna, V. (2023). Excel spreadsheets for the study of Lissajous figures. Romanian Reports in Physics, 75, 911, pp.16. https://doi.org/10.59277/RomRepPhys.2023.75.911


 28. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Önder Çelikkanlı, N. (2017). Türkiye’deki fizik öğretmenliği programlarındaki bağımsız fizik laboratuvar derslerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-101. https://doi.org/10.5281/zenodo.7133533
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Comparison of independent physics laboratory courses in undergraduate physics education curriculums in Turkey.

  Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki fizik eğitimi ana bilim dalı öğretim programlarında yer alan bağımsız fizik laboratuvarı ders sayılarını, bu derslerde yapılmakta olan deney sayılarını ve deneylerin fizik konularına göre dağılımlarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın ulaşılabilir evrenini, İnternet ortamında AKTS Bilgi Paketi bulunan ilgili ana bilim dallarına ait öğretim programları oluşturmaktadır. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Dokümanlardan elde edilen veriler, betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, üniversitelerin bağımsız fizik laboratuvar derslerinin sayılarının ve içeriklerinin farklı olduğunu, değişik konulara ağırlık verildiğini ve bazı konuların ihmal edildiğini göstermiştir. Bazı derslerde, söz konusu bağımsız fizik laboratuvar dersinin adının ve içeriğinin uyumsuz olduğu da belirlenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, laboratuvar dersleri, öğretim programı, deney.

  Abstract: The aim of this study is to compare the number of independent physics laboratory (BFL) courses in the curriculums of physics education programs in Turkey, the number of physics experiments carried out in these courses, and the distribution of these experiments according to the topics of physics. The available population of the study consists of the curriculums of relevant programs that have ECTS information packages on the web. In this study, the document analysis method was used. The data obtained from the documents were investigated through descriptive analysis. The results of the study indicate that the number of the BFL courses and the contents of these courses vary from university to university, that the courses focus on different topics, and that some topics are neglected. The results of the study also show that the titles of the courses and the contents of them are not compatible with one another in some BFL courses.
  Keywords: Physics education, laboratory courses, curriculum, experiment.

  [Dizinleme/Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEİ), SOBİAD, Journal Factor, Academic Keys, Arastirmax, Sindex, DRJI]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2458-9624


  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7133533

  PDF

 29. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Investigating the reasons of difficulty understanding of students in special relativity topics. Cukurova University Faculty of Education Journal, 46(2), 399-426. http://doi.org/10.14812/cuefd.297883
  - Ayrıntıları Gizle

  Türkçe Başlık: Öğrencilerin özel görelilik konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması.

  Abstract: Special relativity has been started to be taught in high schools in addition to universities. Moreover, it attracts the attention of scientifically literate individuals. The purpose of this study is to determine high school and university students’ levels of difficulty understanding of special relativity. Furthermore, if it made a difference according to gender or educational level was also searched. In our previous study, which formed a basis for this research, the students’ opinions about difficulty understanding were determined by the interviews. The opinions obtained from the previous research were compiled and a Likert test with 5 option was prepared. This scale was applied to 691 student (446 science teacher candidates and 245 high school students). When the data obtained from the scale with 23 items applied was analyzed, it consisted of three factors. These factors are the perception of the topic, mathematical difficulties and the teaching methods difficulties. According to the general results, the students think that this topic is easy as much as they think it is difficult. High school students remarked that they had more difficulties than the university students and women remarked that they had more difficulties than men from some points of view.
  Keywords: Special relativity, Likert test, difficulty understanding.

  Özet: Özel görelilik, son yıllarda üniversite seviyesine ek olarak lisede de öğretilmeye başlanan bir konudur. Ayrıca fen okur-yazarı bireyler tarafından da ilgi görmektedir. Bu araştırmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin özel görelilik konusunda daha önceden belirlenmiş olan zorlanma nedenlerine katılma derecelerini belirlemektir. Ayrıca zorlanma nedenlerine katılımın eğitim düzeyi ve cinsiyete göre farklılık oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmaya temel oluşturan önceki çalışmada, öğrenciler ile görüşmeler yoluyla, özel görelilikte zorlanma sebepleri hakkında görüşleri belirlenmişti. Önceki araştırmadan elde edilen görüşler derlenerek 5 dereceli Likert bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçek, özel görelilik konularını içeren ders almış olan 446 fen bilgisi öğretmen adayına ve 245 lise öğrencisine olmak üzere, toplam 691 kişiye uygulanmıştır. Uygulanan 23 maddelik ölçeğin verileri analiz edildiğinde üç faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bunlar, konuya yönelik algı, matematiksel nedenlerden kaynaklanan zorluklar ve öğretim yönteminden kaynaklanan zorluklardır. Araştırmanın genel sonuçlarına göre, öğrenciler bu konuyu zor olduğu kadar kolay olduğunu da düşünmektedir. Ölçek maddelerinin faktörlere göre ayrıntılı incelenmesi zorluklara katılım hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermektedir. Her bir maddede yer alan ifadenin zor veya kolay olarak öğrenciler tarafından nitelendirilmesi; cinsiyete, öğrenim düzeyine bağlı olabileceği gibi, bunlardan bağımsız olarak da değişebilmektedir. Lise öğrencileri, üniversite öğrencilerine göre, kadınlar ise erkeklere göre bazı açılardan daha çok zorlandıklarını belirtmişlerdir.
  Anahtar Sözcükler: Özel görelilik, Likert ölçek, anlama zorlukları.

  [Dizinleme/Indexing: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR-Dizin, EBSCO, ASOS Index]
  Dil/Language: Türkçe/English
  ISSN: 1302-9967

  WOS: 000417446300004
  TR-Dizin: 279381
  DOI: http://doi.org/10.14812/cuefd.297883 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154287

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389
  2. Kartal, T. (2019). Fizik 3. Karamustafaoğlu, O. & Yılmazlar, M. (Eds.) içinde "Fizik-3 konuları kapsamında karşılaşılan kavram yanılgıları". Ankara: Nobel Yayınları.
  3. Eren, E. (2019). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilişsel ve bazı duyuşsal öğrenim çıktılarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). Aprendizaje de la Teoría de la Relatividad Restringida de Einstein: Estado de la Cuestión. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 17(1), 1103. doi: 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2020.v17.i1.1103
  5. Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  6. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  7. Özdemir, E. & Kocakülah, M. S. (2021). Üstbiliş destekli tartışma tabanlı öğrenme yaklaşımının fizik eğitiminde kavramsal değişim ve üstbiliş üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 15(1), 144-185. doi: 10.17522/balikesirnef.902038
  8. Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. [Master's Thesis], Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.
  9. Kuzzu, M. İ. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının özel görelilikle ilgili kavramsal öğrenmelerinin kit ile tespiti. [Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.
  10. Souza, M. G., Serrano, A., & Dos Anjos, J. R. (2022, October). Representações mentais de relatividade especial: uma análise sob a ótica da teoria da codificação dual. VIII Congresso Nacional de Educação (CONEDU), 13-15 October, Maceió, Brasil.
  11. Alstein, P., Krijtenburg-Lewerissa, K. & van Joolingen, W.R. (2023). Designing and evaluating relativity lab: A simulation environment for special relativity education at the secondary level. Journal of Science Education and Technology. https://doi.org/10.1007/s10956-023-10059-8


 30. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2017). Probleme dayalı öğrenme sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3(1), 1-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.7133531
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: The assessment of problem based learning process by teacher candidates.

  Özet: Bu araştırmanın amacı, ısı ve sıcaklık ünitesiyle ilgili olarak öğretmen adaylarıyla uygulanan bir Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sürecinin kendileri tarafından nasıl değerlendirildiğini incelemektir. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, amaçlı örneklem yöntemiyle gönüllü olarak seçilen üniversite ikinci sınıf öğrencisi 13 fizik öğretmen adayına PDÖ senaryosu verilmiş ve senaryoyu Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soru ile değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra senaryo etrafında 5 hafta boyunca PDÖ oturumları yapılmıştır. Süreç boyunca öğretmen adayları ile görüşmeler yapılmıştır. Süreç sonunda öğretmen adaylarından Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soruyla sürecin değerlendirilmesi istenmiştir. Nicel maddeler, açık uçlu sorular ve görüşmeler betimsel analiz yoluyla nitel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; öğretmen adaylarında; PDÖ etkinliğinin kendilerinin özgüven, motivasyon, çalışma ve iletişim becerilerinde artış olduğunu göstermektedir. Öğretmen adayları başka ünitelerde de PDÖ yaklaşımının kullanılmasında istekli olmuşlardır. Ayrıca, senaryo ve PDÖ süreciyle ilgili görüşler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak tutuma etkisinde PDÖ sürecinin unsurları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
  Anahtar Sözcükler: Probleme dayalı öğrenme, öğretmen yetiştirme, tutum.

  Abstract: This study’s aim is to examine how teacher candidates evaluate a Problem Based Learning (PBL) process on “heat and temperature”. It’s study which used mixed method. To this end, 13 physics teacher candidates who were sophomore were chosen on a volunteer basis by purposive sampling method. They were asked to evaluate a PBL scenario by a Likert survey and open-ended questions. Then, PBL sessions were performed for 5 weeks. Interviews were made during the process. At the end of the process they were asked to evaluate the process by the same method. Data was evaluated qualitatively via descriptive analysis. As a result, PBL activity has caused an improvement in self-confidence, motivation, performance and communication skills of them. They were disposed to use PBL approach in other units. Moreover, there was no significant correlation between the interviews made about scenario and PBL process and among the PBL process elements under its effect on attitude.
  Keywords: Problem based learning, teacher training, attitude.

  [Dizinleme/Indexing: Türk Eğitim İndeksi (TEİ), InfoBase Index]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2149-4932

  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7133531

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Çakır, O.; Baysal, Z. N. & İnan Yıldız, F. (2019). Drama Temelli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1044-1066. doi: 10.30831/akukeg.441204
  2. Can, İ. & İnel Ekici, D. (2019). Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin probleme dayalı fen etkinliklerine İlişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-21.
  3. Deniz Özgök, A. (2019). 60-75 aylık çocukların STEM etkinliklerinde problem çözme ve bilişsel düşünme becerilerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
  4. Kaya, S. (2021). Mitoz ve Mayoz Hücre Bölünmeleri Konusunun Öğretiminde ASSURE Öğretim Tasarımı Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Kırıkkale Üniversitesi.
  5. Türkoğuz, S. & Çiyancı, A. (2021). Öğretmen adaylarının “TÜBİTAK Bilim Genç” videolarına ve senaryolara yönelik deney tasarımlarının yenilikçi fen kriterleriyle değerlendirilmesi: Bir korelasyonel inceleme. International Journal of Active Learning (IJAL), 6(2), 154-182. DOI: ijal.1003308


 31. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Pre-service physics teachers’ opinions about the difficulties in understanding introductory quantum physics topics. Journal of Education and Training Studies, 5(1), 101-109. http://doi.org/10.11114/jets.v5i1.2012
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to identify the opinions of pre-service physics teachers about the difficulties in introductory quantum physics topics. In this study conducted with twenty-five pre-service physics teachers, the case study method was used. The participants were interviewed about introductory quantum physics topics. The interviews were coded using content analysis and were divided into different categories. In this way, we tried to reveal the opinions of pre-service physics teachers about the difficulties of these topics. In conclusion, it can be said that the participants had the most difficulty in transition from classical physics to quantum physics. This is especially evident in quantum physics topics that require a different understanding such as black body radiation, wave-particle structure of light and the uncertainty principle. It was also found that the participants had no difficulties in terms of mathematical calculations, and that approaches based on visualizing the topic were received positively.
  Keywords: Introduction to quantum physics, teacher training, learner‘s opinions, difficulty in understanding.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, BASE, CNKI Scholar, Crossref, Google Scholar, IE Library, JournalTOCs, LearnTechLib, LOCKSS, MIAR, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, Publons, ScienceGate, SHERPA/RoMEO, Ulrich's Serials, VOCED Plus, Australia, Worldcat]
  Language: English
  ISSN: 2324-805X

  ERIC: EJ1124644
  DOI: http://doi.org/10.11114/jets.v5i1.2012 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154282

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kunnath, B. J. (2017). The effect of Computer Simulations on Grade 12 Learners' understanding of concepts in the Photoelectric Effect. [Master's thesis], Pretoria, South Africa: University of South Africa.
  2. Çoban, A. (2018). Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Yönteminin Kuantum Fiziği “Klasik Fiziğin Yetersizlikleri” Konusunun Öğretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.
  3. Beltran, Y. J. C. (2020). Cambios didácticos en un profesor universitario de física apoyados en la integración de estudios epistemológicos e históricos de la física cuántica y de la ciencia como sistema cultural. [Ph.D. Disstertation], Bogotá: Universidad Distrital.
  4. Markus, L., Sungkim, S., & Bin Ishak, M. Z. (2021). Issues and challenges in teaching secondary school quantum physics with integrated STEM education in Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(5), 190-202. DOI: 10.47405/mjssh.v6i5.774
  5. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  6. Migue, M. A. R. (2021). Metaphorical views of physics teachers in teaching physics: a qualitative phenomenological study. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 9(3), 52-63.
  7. Migue, M. A. R. (2021). Choosing physics as a specialization in graduate studies: views and factors affecting it. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 5(12), 656-663.
  8. Migue, M. A. R. (2022). Metaphorical views of physics teachers in teaching physics: a qualitative phenomenological study. Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU), 4(2), 33-39. http://dx.doi.org/10.33846/aijmu40202
  9. Migue, M. A. R. (2022). Choosing physics as a specialization in graduate studies: views and factors affecting it. Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU), 4(3), 54-60.
  10. Markus, L. & Ishak, M. Z. (2022). Development of the secondary school quantum physics-stem (SSQP-Stem) instructional module for physics teachers: A Fuzzy Delphi Method (FDM) approach. International Research Journal of Education and Sciences (IRJES), 6(2), 16-29.
  11. Ensari, Ö. & Bayrak, C. (2023). Kuantum fiziği kavramsal anlama testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 520-541. https://dx.doi.org/ 10.17240/aibuefd.2023..1177413
  12. Nyirahabimana, P., Minani, E., Nduwingoma, M. & Kemeza, I. (2023). Assessing the impact of multimedia application on student conceptual understanding in quantum physics at the Rwanda College of Education. Education and Information Technologies, https://doi.org/10.1007/s10639-023-11970-8
  13. Haron, S. & Halim, L. (2023). Teaching Quantum Physics at Secondary Schools: A Systematic Literature Review. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 12(3), 1976-1995. DOI:10.6007/IJARPED/v12-i3/19308
  14. Ensari, Ö. (2023). Ortaöğretim öğrencilerinin kuantum fiziğine giriş konularında kavramsal anlama güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesi. [Doktora Tezi], Hacettepe Üniversitesi.
  15. Karataş, N. (2023). Öğretmen adaylarının kuantum fiziği bilgi seviyelerinin oyunlaştırma tekniğiyle belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  16. Bugarso, J. M. S., Arcenas, G. L., Galigao, J. M., & Camarao, M. K. G. (2024). Difficulty of Science Pre-Service Teachers in their Major Courses (Physics, Biology, Chemistry, Earth Science). Indonesian Journal of Multidisciplinary Research, 4(1), 145-154.


 32. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin öğrenci düşünceleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 15-30. https://doi.org/10.5281/zenodo.7133529
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Student opinions about dynamics of motion on friction inclined plane.

  Özet: Bu araştırma lise ikinci sınıf öğrencilerinin sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla veri toplamak için iki bölümden oluşan açık uçlu Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareket Testi (SEDHT) geliştirilmiştir. Birinci bölümde, sürtünmeli eğik düzlem ve üzerinde bulunan bir cisminden oluşan sistemde yapılan bazı değişikliklerin cismin hareketini nasıl etkileyebileceği konusunda görüşleri alınmıştır. İkinci bölümdeyse, sistemin serbest cisim diyagramını çizmeleri istenilmiş, cismin hareketine hangi kuvvetlerin neden olduğu veya engel olduğu sorulmuştur. Araştırma, Ankara merkezde iki liseden toplam 108 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin büyük çoğunluğunun, sürtünmeli eğik düzlemin üzerindeki bir cismin; konumu ve kütlesi gibi olaya etkisi olmayan değişkenlerin, cismin hareketine bir etkisi olduğunu düşündükleri; öğrencilerin çizdiği serbest cisim diyagramlarının büyük çoğunluğunda, hareketin temelinde yatan kuvvetlerin hiç gösterilmediği veya hatalı gösterildiği, ortamda var olmayan kuvvetlerin varmış gibi çizilerek sisteme dışarıdan kuvvetler eklendiği, çizimlerde gösterilen kuvvetlerden, harekete neden olan veya engel olan kuvvetleri olması gerekenden farklı düşündükleri belirlenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Sürtünmeli eğik düzlemde hareket, kavram yanilgilari, fizik eğitimi.

  Abstract: This study was carried out to determine the opinions of second-grade high school students about dynamics of motion on a friction inclined plane. For this study, an open-ended Friction Inclined Plane Motion Test (SEDHT), consisting of two sections, was developed as the data collection tool. In the first section, students’ opinions about how some changes made on the system of a body on a friction inclined plane can affect the motion of the body are taken. In the second section, the students are asked to draw a free-body diagram of the system and expected to state the forces that cause the motion of the body or inhibit it. A total of 108 students, studying in two high schools in Ankara, participated in the study. According to the study results, most of the students think that the location and the mass of a body on a friction inclined plane affect the motion of the body. In addition, the results indicated that in most of the free-body diagrams drawn by the students, the forces causing the motion were not shown at all or were shown incorrectly, and some forces that never exist were added to the system. Finally, the study found out that the students had misconceptions about the forces causing or inhibiting the motion shown in the diagrams.
  Keywords: Motion on a friction inclined plane, misconceptions, physics education.

  [Dizinleme/Indexing: SOBİAD, Journal Factor, Academic Keys, Arastirmax, Sindex, DRJI]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 2458-9624

  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7133529

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Emir, M. İ. (2019). Ortaokul öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: “Fiziksel olaylar” örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Trabzon Üniversitesi.
  2. Durkaya, F. (2021). Matematik Öğretmen Adaylarının Serbest Cisim Diyagramı Gösterimine İlişkin Performans Değerlendirmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(1), 60-80.
  3. Gürleroğlu, L., Öğünmez, C. E., Uyanık, S., Yıldız, K., Güven, İ. (2024). The Impact of Reconstructing Historical Scientific Experiments with Secondary School Students on Their Academic Success and Word Association Levels. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 17(2), 1055-1083. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.1335492


 33. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Pre-Service physics teachers' difficulties in understanding special relativity topics. European Journal of Physics Education, 7(1), 13-24. http://doi.org/10.20308/ejpe.35814
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to identify the reasons why pre-service physics teachers have difficulties related to special relativity topics. In this study conducted with 25 pre-service physics teachers, the case study method, which is a qualitative research method, was used. Interviews were held with the participants about their reasons for difficulties in understanding special relativity topics. We used content analysis with the interview data and created eight categories. By doing so, we tried to identify the causes of difficulties experienced by the participants. As a result, it can be said that students are biased against relativity subjects and consider them to be difficult. Although the students found the subject interesting, problems such as mathematical difficulties, problems related to determining the reference system and transition from classical physics to relativistic physics made the learning process difficult for them. Additionally, we identified positive and negative opinions about the teaching method.
  Keywords: Special relativity, pre-service physics teachers, difficulty understanding.

  [Dizinleme/Indexing: ERIC, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, DOAJ, NewJour, AERA Directory of Open Access Scholarly Journals in Education, Ulrich's Serials, WCSU Library, Google Scholar, Biblioteca GCC-IBT UNAM Library, ASOS Index, Cabell's Directory, The libraries of Paris Ouest Nanterre La Défense, the EZB, DRJI, Beardslee Library Catalog, JournalTOCs, University of Saskatchewan, Indiana University Library DRJI, Universal Impact Factor]
  Language: English
  ISSN: 1309-7202

  ERIC: EJ1174499
  DOI: http://doi.org/10.20308/ejpe.35814 ; http://doi.org/10.5281/zenodo.7154275

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kaur, T., Blair, D., Burman, R., Stannard, W., Treagust, D., Venville, G., Zadnik, M., Mathews, W. & Perks, D. (2017). Evaluation of 14 to 15 Year Old Students' Understanding and Attitude towards Learning Einsteinian Physics. arXiv preprint arXiv:1712.02063 - https://arxiv.org/abs/1712.02063
  2. Kaur, T. (2018). Einstenian Physics: Challenging the Paradigm for Teachin Highscool Science. [PhD Dissertation]. Australia: The University of Western Australia School of Physics.
  3. Yasser Sayed Hassan, Walid Nabil Hussein, Y J Y Magdy (2019). The Scientific Difficulties Encountered by Secondary School Physics Teachers and Their Relationship to the Students' Cognitive Conflict and Abstract Thinking. Journal of the Faculty of Education - Ain Shams University, 43(4), 1235-1309. doi: 10.21608/jfees.2019.79153
  4. Boz, A. (2019). Lise öğretmenlerinin fizik dersinin öğretiminde zorluk olarak tanımladıkları durumlar ve öğrencilerin fizik dersine karşı tutumları. [Yüksek Lisans Tezi], Trabzon Üniversitesi.
  5. Dua, Y. S., Blair, D. G., Kaur, T. & Choudhary, R. K. (2020). Can Einstein’s theory of general relativity be taught to Indonesian high school students? Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 9(1), 50-58. doi: 10.15294/jpii.v9i1.22468
  6. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  7. Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  8. Lim, J. H., Jung, D. W., Kim, U., Cho, S. & Lee, J. (2020). Relativistic Analogue Hidden in Projectile Motion. Journal of the Korean Physical Society, 77, 624–629. DOI: 10.3938/jkps.77.624
  9. Prado, X., Domínguez, J. M., Area, I., Edelstein, J., Mira, J., & Paredes, Á. (2020). Learning and teaching Einstein's Theory of Special Relativity: state of the art. arXiv:2012.15149 [physics.ed-ph]. https://arxiv.org/abs/2012.15149v1
  10. Miani, L. (2021). Highlighting Interdisciplinarity between Physics and Mathematics in Historical Papers on Special Relativity: Design of Blended Activities for Pre-Service Teacher Education. [Master's thesis], Bologna, Italy: University of Bologna.
  11. Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. [Master's thesis], Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.
  12. Souza, M. G. & Andrade Neto, A. S. (2021, September). Using different mediations to foster the development of relativistic zone in conceptual profile of reference frame. 14th ESERA Conference, 30 August-3 September, Braga, Portugal.
  13. Souza, M. G., Serrano, A., & Dos Anjos, J. R. (2022, October). Representações mentais de relatividade especial: uma análise sob a ótica da teoria da codificação dual. VIII Congresso Nacional de Educação (CONEDU), 13-15 October, Maceió, Brasil.
  14. Heine, E. (2022). Wissenscha?liche Kontroversen im Physikunterricht: Explorationsstudie zum Umgang von Physiklehrkrä?en und Physiklehramtsstudierenden mit einer wissenscha?lichen Kontroverse am Beispiel der Masse in der Speziellen Relativitätstheorie. Logos Verlag Berlin. https://doi.org/10.30819/5478
  15. Cashata, Z. A., Seyoum, D. G., & Gashaw, F. E. (2023). The effect of using blended jigsaw-4 problemsolving instruction on preservice physics teachers’ problem solving skill. Anatolian Journal of Education, 8(2), 35-52. https://doi.org/10.29333/aje.2023.823a
  16. Souza, M. G., Won, M., Treagust, D., & Serrano, A. (2024). Visualising relativity: assessing high school students’ understanding of complex physics concepts through AI-generated images. Physics Education, 59(2), 025018 (11pp) https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad1e71


 34. Kızılcık, H. Ş., Önder-Çelikkanlı, N. & Güneş, B. (2015). Fizik öğretmen adaylarının düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanılgılarının zaman içinde değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 9(1), 205-223. http://doi.org/10.17522/nefefmed.41287
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Change of physics teacher candidates’ misconceptions on regular circular motion by time.

  Özet: Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanılgılarının zaman içerisindeki olası değişimlerini ve bu değişimlerin nedenlerini incelemektir‡. Bu amaçla, düzgün çembersel hareket konusunda Kızılcık & Güneş (2011) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram yanılgısı testinden yararlanılmıştır. Bu test, 10 farklı kavram yanılgısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu ölçme aracı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okumakta olan ve fizik öğretmenliğinde eğitimini sürdüren öğrencilere uygulanmıştı. Bu çalışma kapsamında, kavram yanılgılarındaki olası değişimleri belirlemek amacıyla, bu ölçme aracı; 2011-2012 eğitim öğretim yılında üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıftayken daha önce uygulama yapılan aynı öğrencilere tekrar uygulanmıştır. İki yıl arayla aynı öğrencilerden alınan test verileri karşılaştırılmıştır. Araştırmada, ele alınan 10 kavram yanılgısına tüm öğrenciler dikkate alınarak genel sonuçlara bakıldığında; altısının frekansında azalma görülürken, ikisinde artış gözlenmiş, ikisinde ise değişim gözlenmemiştir. Sınıf bazında bakıldığında ise birinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen öğrencilerin dört, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrencilerin bir ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin ise beş kavram yanılgısında betimsel olarak artış görülmüştür. Buna karşın bazı kavram yanılgılarının da zamanla azaldığı, bazılarınınsa değişmediği görülmüştür. Bu değişimlerin olası nedenleri öğrencilerden bazılarıyla yapılan görüşmelerle araştırılmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Düzgün çembersel hareket, düzgün dairesel hareket, kavram yanılgısı, üç aşamalı test, öğretmen yetiştirme, fizik eğitimi.

  Abstract: The aim of this study is to investigate the answers for if there is a change of physics teacher candidates’ misconceptions on uniform circular motion in time and possible reasons of this change. In order to determine students’ misconceptions, the three-tier “Uniform Circular Motion Misconception Test” (UCMMT) developed by Kizilcik & Gunes (2011) was used. UCMMT test includes seven questions diagnosing ten different misconceptions. The test was firstly administered to the first, second and third grade physics education students in 2009-2010 academic year. In this study, to investigate any possible changes in misconceptions, in 2011-2012, it was re-delivered to the same students who enrolled to their third, fourth and fifth year. Results showed that there is an increase in number(s) of misconceptions for students who passed to the third-year from the first. Similar results were observed for students passed to the fifth-year from the third. Furthermore, while there is an increase in numbers of two, a decrease in numbers of six misconceptions, there is no change in two ones. In addition, some misconceptions didn’t appear after the time. What’s more, there was no change for some misconceptions. Possible causes of changes in misconceptions were investigated by conducted interviews.
  Keywords: Regular circular motion, misconception, three-tire test, teacher training, physics education.

  [Dizinleme/Indexing: ULAKBİM TR-Dizin, H.W. Wilson, IndexCopernicus, EBSCO, AERA Special Interest Group, Asian Education Index, ASOS, Educational Network for Australia (Edna), Genamics JournalSeek]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1307-6086

  TR-Dizin: 196218
  DOI: http://doi.org/10.17522/nefefmed.41287 ; http://doi.org/10.12973/10.5281/zenodo.7154267

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  2. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  3. Muega–Geronimo, V. (2016). Probing the Graduate Students’ Conceptual understanding in Mechanics. Research Journal of Educational Sciences, 4(8), 1-9.
  4. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  5. Hasyim, W., Suwono, H. & Susilo, H. (2018). Three-tier Test to Identify Students’ Misconception of Human Reproduction System. Jurnal Pendidikan Sains, 6(2), 48–54.
  6. Karapıçak, S. (2018). 10. sınıf öğrencilerinin analitik geometride hata ve kavram yanılgılarının analizi. [Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi.
  7. Alneyadi, S. S. (2019). Assessing Student Misconceptions of the Electrical Potential of Spherical Conductors. International Journal for Research in Education, 43(2), 233-252.
  8. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  9. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. [Doktora Tezi], Marmara Üniversitesi.
  10. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  11. Maison, Hidayat, M., Kurniawan, D. A., Yolviansyah, F., Sandra, R. O., & Iqbal, M. (2022). How critical thinking skills influence misconception in electric field. International Journal of Educational Methodology, 8(2), 377-390. DOI: 10.12973/ijem.8.2.377
  12. Yolviansyah, F. (2022). Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hubungannya Dengan Miskonsepsi Pada Materi Gaya dan Medan. [Undergraduate Thesis], Jambi, Indonesia: FKIP Universitas
  13. Sandra, R. O. (2022). Pengembangan Instrumen Miskonsepsi Berformat Five-Tier pada Topik Tekanan Menggunakan Dreamweaver Berbasis FKIP. [Undergraduate Thesis], Jambi, Indonesia: FKIP Universitas
  14. Wahyuni, S. (2022). Pengembangan instrumen five-tier diagnostic test untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tentang energi dan hukum kekekalan energi. [Thesis], Jambi, Indonesia: Universitas Jambi.
  15. Yüzbaşıoğlu, M. K. & Kurnaz, M. A. (2022). Ortaokul öğrencilerinin kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesine yönelik alternatif fikirlerinin incelenmesi: Skor analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 61, 01-22.
  16. Oktavia, W. D. (2022). Pengembangan instrumen berformat five-tier untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tentang gaya sentripetal dan sentrifugal. [Thesis], Jambi, Indonesia: Universitas Jambi.
  17. Maison, Hidayat, Kurniawan, D. A., Yolviansyah, F., Sandra, R. O., & Iqbal, M. (2022). Students' misconceptions: Viewed from students' perceptions on magnetic field learning. Jurnal Pendidikan Indonesia, 11(3), 492-500. doi: 10.23887/jpiundiksha.v11i3.43752
  18. Canlas, I. P. (2023). The use of case analysis in teaching circular motion. International Journal of Science Arts and Commerce, 8(1), 1-7.
  19. Martawijaya, M. A., Rahmadhanningsih, S., Swandi, A., Hasyim, M., & Sujiono, E. H. (2023). The Effect of Applying the Ethno-STEM-Project-based Learning Model on Students' Higher-order Thinking Skill and Misconception of Physics Topics Related to Lake Tempe, Indonesia. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 12(1). https://doi.org/10.15294/jpii.v12i1.38703
  20. Pricilia, W. (2023) Hubungan miskonsepsi siswa sma negeri 8 muaro jambi pada topik elastisitas & hukum hooke dan keterampilan berpikir kritis. Thesis, Universitas Jambi.
  21. Algı İgneci, S. (2023). Öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi için üç aşamalı test geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Siirt Üniversitesi.


 35. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014). Physics in movies: Awareness levels of teacher candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 681-690. http://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1228a
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to draw attention to the informal education aspect of the movies shown and to determine the awareness levels about physics in movies of a small group composed of university students. That is an evaluation had been made among the films dealing explicitly with the basic content of physics, except for science fiction movies, and two films that attracted great attention in the process notation were chosen. In this study, the sample group was composed of six students who continue physics education at university and have high academic success levels. At the beginning of the sessions, the group had been informed about the aim and process of the study. The movies, which were watched by researchers and scientifically mistaken scenes had been determined beforehand, were then watched in two different sessions together with the student group. In each session, students were made to discuss the scenes dealing with physics and whether they were consistent or contrary to physics rules. The scenes in question were stopped upon the demands of students, the time interval of the scene was noted, and the discussions were recorded by a voice recorder. The researchers did not intervene in the discussions directly, but only canalised students to make the discussions deeper when needed. Through this study, it was realised that the awareness level about physics in movies of the students was quite high. This study is highly important in stressing the informal education mission of the movies and students' critical questioning of the scientific correctness in the films. This result points out that while writing a scenario, scriptwriters should take a serious academic consultancy service.
  Keywords: Physics education, informal education, awareness, pre-service teachers, movie.

  [Dizinleme/Indexing: Social Sciences Citation Index (SSCI), ERIC, SCOPUS, EdNA Online Database, Index Copernicus, ROAD, Education Research Index, Google Scholar, Higher Education Teaching and Learning Journals, Higher Education Research Data Collection, JournalSeek, MathDi, PsycINFO, TOC Premier Database, Ulrich's Periodicals Directory, ZDB]
  Language: English
  ISSN: 1305-8215
  WoS: Q2 - SJR: Q2 (2014)

  WOS: 000352005600016
  SCOPUS: 84922972335
  ERIC: EJ1050375
  DOI: http://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1228a ; http://doi.org/10.12973/10.5281/zenodo.7154263

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Aygün, M. & Durukan, Ü. G. (2015, Eylül). Fizik Öğretmenlerinin Öğretimde Kullanabilecekleri Film ve Film-Konu İlişkisi Tercihleri. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  2. McBride, K. K. (2016). Linking Science Fiction and Physics Courses. The Physics Teacher, 54, 280-284. doi: 10.1119/1.4947155
  3. Vu, P. (2020). The impact of interpersonal relations between teachers and principals on organizational change and cynicism in public elementary schools through the lens of the leader-member exchange theory. [Ph.D. dissertation], Nampa, ID, USA: Northwest Nazarene University.
  4. Nesbitt, N. E. (2021). The Use of Films in a High School Leadership Class: A Qualitative Study. [PhD Dissertation], Phoenix, Arizona, USA: Grand Canyon University.
  5. Güven Yildirim, E., Önder, A. N., & Önder, İ. (2022). Examining the Fringe Series in terms of science concepts and topics: A teaching material suggestion. Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS), 2(2), 44-54. doi: 10.5281/zenodo.6657821
  6. Guvenir, E. & Guven-Yildirim, E. (2023). The effect of educational film supported augmented reality applications on academic achievement and motivation for science learning. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 9(2), 119-130. https://doi.org/10.55549/jeseh.1279771


 36. Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen adaylarının bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihlerinin kavramsal algılamayla ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278. https://doi.org/10.5281/zenodo.7133517
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: The relationship between preferences among some synonym physics terms and conceptual perceiving of pre-service teachers.

  Özet: Bu çalışmada, fizik öğretmeni adaylarının, alternatifi olan bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihleri ve bu tercihin kavramsal algılamayla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada örneklem grubu olarak Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf ve artık yıl öğretmen adaylarından oluşan gruplar yer almıştır. Araştırmada üç farklı uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının kendilerine farklı zamanlarda verilen ve birbirinin alternatifi olan yerli ve yabancı kökenli terimleri nasıl algıladıklarını ortaya koymayı amaçlayan ilk iki uygulamada elde edilen bu sonuçların, bu terim çiftlerinden hangilerini kullanmayı tercih ettiklerini belirlemeyi amaçlayan üçüncü uygulamayla uyumlu olup olmadığı korelâsyon analiziyle yoklanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının terim tercihlerinin genelde, o terimi üst düzeyde tanımlama ya da doğru bir eş anlamla karşılama becerisinden bağımsız olduğu ve tercihlerinin Türkçe kökenli sözcükler yönünde olduğu ortaya konulmuştur. Ek olarak, Türkçe kökenli sözcükler için yabancı kökenlilere göre daha üst düzey yanıtlar alınmaktadır.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, fizik öğretmen adayları, kavramsal algılama, eş anlamlı fizik terimleri, tercih.

  Abstract: In this study, the preferences of pre-service physics teachers among some synonymous physics terms that have alternatives and the relationship of this preference to conceptual perception were studied. The groups consisted of the third, fourth, fifth grade and leap year pre-service teachers of the Physics Education Programme took part as the sample group in the study. Three different types of applications were performed in the study. Whether these results that were obtained in the first two applications were compatible with the third application that aims to determine which one of these term pairs are preferred to be used by pre-service teachers was examined with the correlation analysis. As a result, on the other hand, is that the term preferences of pre-service teachers are generally independent from the skill of describing that term at a higher level or conceiving it with an accurate synonym. Another important result of the study is that Turkish-origin words are dominant in the preferences of pre-service teachers. In addition, answers that are higher level can be taken for Turkish-origin words than foreign-origin ones.
  Keywords: Physics education, physics pre-service teachers, conceptual perception, synonym physics terms, preference.

  [Dizinleme/Indexing: Social Sciences Citation Index (SSCI), ULAKBİM TR-Dizin, H.W. Wilson, EBSCO, Index Copernicus, NewJour: The New Journal and Newsletters, The Asian Education Index, Ulrich’s Periodicals Directory]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1300-5340
  WoS: Q4 - SJR: Q4 (2013)

  WOS: 000331662700020
  TR-Dizin: 233745
  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7133517

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kıryak, Z. & Çepni, S. (2015). Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan Fizik Dilinin 7. Sınıf Öğrencileri Tarafından Algılanma Biçimleri. Milli Eğitim, Sayı 207, 145-168.
  2. Özay Köse, E. &. Gül, Ş. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2016, 1-10. doi: 10.19160/e-ijer.71682
  3. Ültay, N. (2019). Pre-service teachers’ understanding and usage of scientific and daily life language. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 8(1), 1-16.
  4. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  5. Kıryak, Z., Candaş, B., Çalık, M. & Zeybek, Ö. (2020). Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Zihinsel İmajlarının Belirlenmesi: Bir Sınıflar Arası Karşılaştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education), 50, 468-490. doi: 10.9779/pauefd.536358
  6. Çoramık, M. & Özdemir, E. (2021). İlkokul öğrencilerinin kuvvet kavramına ilişkin algılarının çizim yardımı ile belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(42). DOI: 10.26466/opus.937992


 37. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011). İtme ve momentum konusunda çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 185-198. http://doi.org/10.5281/zenodo.7133501
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Developing a multiple-choice item test about impulse and momentum.

  Özet: Bu çalışma, itme ve momentum konusuyla ilgili olarak temel kazanımları tespit ederek, bu kazanımlara yönelik olarak çoktan seçmeli bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu ölçme aracından yararlanarak, öğrencilerin itme ve momentum konusunda, temel kazanımları edinme düzeyleri belirlenmiştir. İlgili ölçme aracı, Ankara ilindeki 143 genel lise 2. sınıf öğrencisinin katılımıyla elde edilmiştir. Ölçme aracı, 21 test maddesinden oluşan bir çoktan seçmli test olarak geliştirilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin momentumun ve korunumunun kavramsal olarak anlamayı hedefleyen temel kazanımları edinme düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fizik Eğitimi, ölçme ve değerlendirme, itme ve momentum, çoktan seçmeli test.

  Abstract: This study is aimed to develop a multiple-choice items measurement instrument by considering basic objectives about impulse and momentum, which are determined by the researcher. Using this measurement instrument, students’ acquisition level of basic objectives about impulse and momentum was determined. This measurement instrument was developed with implication that was carried out with the attendance of 143 2nd grade high school students. The measurement instrument was developed as multiple choice test that’s consist of 21 test items. As a result, it was determined that students’ acquisition level of basic objectives which are aimed to achieve conceptual understanding about impulse and momentum is insufficient to get target basic objectives.
  Keywords: Physics education, measurement and assessment, impulse and momentum, multiple-choice item test.

  [Dizinleme/Indexing: ULAKBİM TR-Dizin, EBSCO, SOBİAD, Arastirmax]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1300-8811

  TR-Dizin: 118062
  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7133501

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergül, N. R. (2013). Momentum Concept in the Process of Knowledge Construction. Educational Sciences: Theory & Practice. Vol.13 No.3, Summer 2013, 1897-1901. doi: 10.12738/estp.2013.3.1146
  2. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). [Yüksek Lisans Tezi], Erciyes Üniversitesi.
  3. Demir, N. & Akarsu, B. (2014). Modern Fizik Konuları ile İlgili Kavram Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, Volume 4, Issue 2, 39-51.
  4. Demir, N, Güven, E. & Bektaş, O. (2014, Eylül). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Sözlü Bildiri, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  5. Kayak, S. (2014). Tablet bilgisayar için geliştirilen etkileşimli e-kitabın öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  6. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. [Doktora Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  7. Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
  8. Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2016, sayfa 209-237.
  9. Büyükdede, M., Tanel, R. (2018). İtme-momentum konularına yönelik FeTeMM etkinliklerinin akademik başarı üzerine etkisi. Turkish Studies - Educational Sciences, Volume 13/27, Fall 2018, p. 327-340. doi: 10.7827/TurkishStudies.14283
  10. Özgan Sucu, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Başarıları ile İngilizce Dersine Yönelik Tutumları, Bilişüstü Farkındalık ve Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. [Doktora Tezi], İnönü Üniversitesi.
  11. Büyükdede, M. (2018). İş-Enerji ve İtme-Momentum Konularına Yönelik FeTeMM Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Kavramsal Anlama Düzeyi Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.
  12. Güneş Yazar, O. & Nakiboğlu, C. (2019). 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 13, Sayı 1, 76-104.
  13. Timur, S., Doğan, F., Çetin İmer, N., Timur, B. & Işık, R. (2019). Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
  14. Özcan, H., Boz, C. & Özkaya, A. (2020). 7. sınıf öğrencilerinin hücre konusuyla ilgili anlayışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 203-233.
  15. Zor, B. N. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları, tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.
  16. Sevim, S., Uysal, İ., & Demirci, E. (2021). Fen bilimleri dersi 5. sınıf “Işığın Yayılması” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Caucasian Journal of Science, 8(2), 224-246. doi: 10.48138/cjo.644364
  17. Dalyan, O., Dalyan, H., Ünal, E., & Pişkin, M. (2022). Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde klasik ve alternatif ölçme-değerlendirme sistemlerinin karşılaştırılması. Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 1, Özel Sayı, 114-129.
  18. Kurbanoğlu, N. İ. & Olcaytürk, M. (2023). Investigation of the exam question types attitude scale for secondary school students: Development, validity, and reliability. Sakarya University Journal of Education, 13(2), 191-206. https://doi.org/10.19126/suje.1187470
  19. Topay, N., & Yılmaz, M. (2023). Biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlerine yönelik tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri başarı testi geliştirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 214-240. https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2023.09.02.005
  20. Olcaytürk, M. (2023). Sınav soru türleri tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi ve öğrencilerin sınav soru türlerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.


 38. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011). Düzgün dairesel hareket konusunda üç aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41, 278-292. http://doi.org/10.5281/zenodo.7133495
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: Developing three-tire misconception test about regular circular motion.

  Özet: Bu araştırma, öğrencilerin düzgün dairesel hareket konusunda kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve sahip oldukları kavram yanılgılarının ne derecede olduğunu tespit etmek için bir test geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen test, yedi maddeden ve üç-aşamalı olarak hazırlanmıştır. Testin ikinci aşaması, birinci maddede verilen cevabın nedeninin istendiği çoktan seçmeli ve muhtemel kavram yanılgılarını da içeren niteliktedir. Bu aşamada, seçenekler önceden 10 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat sonucunda belirlenmiştir ve açık uçlu bir seçenek de bırakılmıştır. Testin KR–20 güvenilirlik katsayısı 68 öğrencinin katıldığı bir pilot uygulama ile hesaplanarak 0.68 olarak bulunmuştur. Test, 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi’nde, çeşitli anabilim dallarında öğrenim gören toplam 286 öğretmen adayına uygulanmıştır. Sonuç olarak, önceden tahmin edilen kavram yanılgılarının öğrencilerde çeşitli oranlarda var olduğu görülmüştür. Öğrencilerde en fazla dairesel hareket esnasında hız ve kuvvet konularında kavram yanılgıları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin, dairesel hareket ile merkezcil kuvvet arasında neden-sonuç ilişkisi kurmakta yanıldıkları görülmüştür.
  Anahtar Sözcükler: Düzgün dairesel hareket, kavram yanılgısı, üç aşamalı test, fizik eğitimi.

  Abstract: This study aimed to develop a test which determined whether students have misconceptions about regular circular motion. The developed test has seven three-tiered items. The second phase of the test items is multiple-choice requiring the reason of the answer and it includes some possible misconceptions. In this phase, the choices determined as a result of the semi-structured interview with 10 students and there has been also remained an open ended choice. The reliability coefficient found as 0.68 by a pilot implication which 68 students attended. The test applied to 286 teacher candidates who are training in certain departments of Gazi Education Faculty in 2005-2006 academic years. As a result, it found that the students have misconceptions in certain levels which were estimated before. The students have misconceptions mostly about velocity and force at regular circular motion. Additionally, the students make out causal connection between circular motion and centripetal force.
  Keywords: Regular circular motion, misconception, three-tire test, physics education.

  [Dizinleme/Indexing: Social Sciences Citation Index (SSCI), SCOPUS, H.W. Wilson, ULAKBİM TR-Dizin, The Asian Education Index]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1300-5340
  WoS: Q4 - SJR: Q3 (2011)

  WOS: 000298904800024
  SCOPUS: 84857438874
  TR-Dizin: 125283
  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7133495

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Erduran Avcı, D., Kara, İ. & Karaca, D. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), 27-39.
  2. Kaltakçı, D. (2012). Development and Application Of A Four-Tier Test To Assess Pre-Service Physics Teachers' Misconceptions About Geometrical Optics. [PhD Disseration], Middle East Technical University.
  3. Özbayrak, Ö. & Kartal, M. (2012). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi "Bileşikler" Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Kavramsal Anlama Testi ile Tayini. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 144-156.
  4. Viridi, S., Suhandono, S. & Halid, J. (2013). Merancang Media Pembelajaran dan Alat Praktikum Fisika dengan Alat dan Bahan Rumah Tangga Sehari-hari. Capacity Building for Teacher: Creative Science Teachers, Dili, Timor Leste, 1113 August 2013.
  5. Bulunuz, N., Bulunuz, M. & Peker, H. (2014). Effects of Formative Assessment Probes Integrated in Extracurricular Hands-on ScienCe: Middle School Students’ Understanding. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 243-258.
  6. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). [Yüksek Lisans Tezi], Erciyes Üniversitesi.
  7. Öztuna Kaplan, A., Yılmazlar, M. & Çorapçıgil, A. (2014). Fizik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Odaklı Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. Turkish Studies, Volume 9/5, Spring 2014, p. 627-642.
  8. Yılmaz, H. (2014). Bilgisayar İç Donanım Birimleri ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Video ve 3B Animasyonların Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  9. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  10. Çevik Cerak, D. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma ile İlgili Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. International Journal of Language Academy, Volume 3/3 Autumn, 149-166.
  11. Kaltakçı Gürel, D., Eryılmaz, A. & McDermott, L. C. (2015). A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students' Misconceptions in Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 989-1008.
  12. Suswati, L., Yuliati, L. & Mufti, N. (2015). Pengaruh Integrative Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Fisika Siswa. Jurnal Pendidikan Sains, Vol. 3 No. 2, Juni 2015, Hal 49–57.
  13. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  14. Milenković, D. D., Hrin, T. N., Segedinac, M. D. & Horvat S. (2016). Development of a Three-Tier Test as a Valid Diagnostic Tool for Identification of Misconceptions Related to Carbohydrates. Journal of Chemical Education. doi:10.1021/acs.jchemed.6b00261
  15. Taşlıdere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students’ misconceptions about the photoelectric effect. Research in Science & Technological Education, January 2016, 1-23.
  16. Taşlıdere, E. (2016). Lise Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgıları: Öğrenciler Bildikleri ve Bilmediklerinin Farkındalar mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86. doi: 10.7822/omuefd.35.1.7
  17. Çakıroğlu, Ü. & Yılmaz, H. (2017). Using Videos and 3D Animations for Conceptual Learning in Basic Computer Units. Contemporary Educational Technology, 8(4), 390-405.
  18. Ecevit, T. & Özdemir Şimşek, P. (2017). Öğretmenlerin Fen Kavram Öğretimleri, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 129-150, 2017. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.47449
  19. Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A. & McDermott, L. C. (2017). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers’ misconceptions about geometrical optics. Research in Science & Technological Education, Volume 35, Issue 2, 238-260.
  20. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  21. Görecek Baybars, M. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin iş konusundaki alternatif kavramlarının ve kökenlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1474-1493.
  22. Suprapto N., Abidah A., Dwiningsih K., Jauhariyah M. N. R. & Saputra A. (2018). Minimizing misconception of ionization energy through three-tier diagnostic test. Periodico Tche Quimica, 15(30), pp. 387-396.
  23. Altıntaş, G. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlari ve kavram yanılgılarına etkisi: Küresel ısınma konusu. [Doktora Tezi], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
  24. Çalışkan, K. N. (2018). 5. Sınıf ortaokul öğrencilerinin hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili kavram yanılgılarında anne-babanın rolü. [Yüksek Lisans Tezi], Erciyes Üniversitesi.
  25. Çepni, E. & Sağlam Arslan, A. (2019). Fizik öğretmen adaylarının iş güç ve enerji kavramlarını algılama durumlarının analizi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (12-14 Nisan 2019) Tam Metin Kitabı, 522-525.
  26. Önder Çelikkanlı, N. (2019). Elektriklenme konusunda dört aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirme. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  27. Çepni, E. (2019). Fizik öğretmenlerinin iş kavramını algılamaları ve bu kavramın öğretimine ilişkin deneyimlerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Trabzon Üniversitesi.
  28. Özkan, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 7. sınıf sosyal bilgiler dersi tarih kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının tespiti. [Yüksek Lisans Tezi], Adnan Menderes Üniversitesi.
  29. Türk, F. Z. (2020). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kavramsal değişimine ve kalıcılığına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Adıyaman Üniversitesi.
  30. Fenditasari K., Jumadi, Istiyono E., Hendra (2020). Identification of misconceptions on heat and temperature among physics education students using four-tier diagnostic test. Journal of Physics: Conference Series, 1470(1), 012055. doi:10.1088/1742-6596/1470/1/012055
  31. Suprapto, N. & Abidah, A. (2020). Using online three-tier diagnostic test to assess conceptions of ionization energy. Periodico Tche Quimica, 17(36), 196-212.
  32. Karslı Baydere, F. & Yiğit, M. (2020). Hidrokarbonlar Konusuna Yönelik Bir Kavram Tanı Testi Geliştirilmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 8, 366-379.
  33. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  34. Karakaya, F., Yılmaz, M., Çimen, O. & Adıgüzel, M. (2020). Identifying and Correcting Pre-Service Teachers' Misconceptions about the Alternation of Generations. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(4), 1047-1063. doi: 10.30703/cije.654967
  35. Güneş, H. (2020). Farklı kavramsal değişim yaklaşımlarına dayalı öğretim yöntemlerinin bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin elektrik devreleri konusundaki alternatif kavramlarına etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  36. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. [Doktora Tezi], Marmara Üniversitesi.
  37. Widjaja, B. R. (2020). Promoting mathematical thinking in physics: Some theoretical explorations in mechanics and their use in conceptual learning. [PhD Dissertation], Singapore: Nanyang Technological University.
  38. Tünkler, V. (2021). Web 2.0 Araçlarıyla Grafik Materyalleri Deneyimlemek: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 234-260. doi: 10.9779/pauefd.795619
  39. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  40. Yılmaz, Z. A., Şimşek, Ö., & Gürel, Z. (2021). Chapter 12: Investigation Of Pre-Service Science Teachers’ Misconceptions About Light And Geometrical Optics Through A Diagnostic Test (pp.263-284). In New Trends And Scientific Researches In Education (Ed. Veli Batdı), Ankara: Anı Yayıncılık. ISBN: 978-605-170-638-2
  41. Kural, D. (2021). Kimyasal türler arası zayıf etkileşimler konusunda dört aşamalı kavram testi geliştirme. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  42. Onder-Celikkanli, N. & Tan, M. (2022). Determining Turkish high school students’ misconceptions about electric charge imbalance by using a four-tier misconception test. Physics Education, 57(5), 055010, pp.14. doi: 10.1088/1361-6552/ac68c1
  43. Türk, O. & Karadağ, M. (2022). Fen Lisesi 12. Sınıf fizik ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3),417-431. https://doi.org/10.17556/erziefd.1005144
  44. Canlas, I. P. (2023). The use of case analysis in teaching circular motion. International Journal of Science Arts and Commerce, 8(1), 1-7.
  45. Kaltakci-Gurel, D. (2023). Exploring pre-service teachers’ conceptual understanding and confidence in geometrical optics: a focus on gender and prior course achievement. Education Sciences, 13, 452. pp.11. https://doi.org/10.3390/educsci13050452
  46. Karaca, A., Kılıçoğlu, G., & Erbaş S. (2023). Bibliometric analysis of scientific research on misconception conducted in the field of education. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 13(2), 545-563. https://doi.org/10.18039/ajesi.1292388
  47. Kaltakci-Gurel, D. (2023). "Assessment of conceptual understanding in physics" in The International Handbook of Physics Education Research: Teaching Physics, (Eds. by M. F. Taşar and P. R. L. Heron) AIP Publishing, Melville, New York, pp. 19-1–19-20.
  48. Koç, Ö. A. (2023). Senaryo destekli oyun tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve derse yönelik görüşlerine etkisi: vücudumuzdaki sitemler. [Yüksek Lisans Tezi], Giresun Üniversitesi.
  49. Ertam, F. (2023). Uzay araştırmaları konusu kapsamında FeTeMM eğitim yaklaşımına göre geliştirilen rehber materyallerin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve yaratıcılık becerilerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Giresun Üniversitesi.
  50. Kotvytska, K. & Ješková, Z. (2024). Study of circular and rotational motion with the help of experimentation and mathematical modeling enhanced by digital technologies. New approaches in physics education for generation Z, Journal of Physics: Conference Series, 2715 (2024) 012018 doi:10.1088/1742-6596/2715/1/012018
  51. Istiyono, E., Fenditasari, K., Ayub, M. R: S., Saepuzaman, D., & Dwandaru, W. S. B. (2024). An eight-category partial credit model as very appropriate for four-tier diagnostic test scoring in physics learning. AIP Conference Proceedings, 2622(1), 2622, 020013 https://doi.org/10.1063/5.0133862


 39. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2007). Fizik öğretiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinin itme-momentum konusu için karşılaştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 109-122. http://doi.org/10.5281/zenodo.7133488
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: The comparing of the writing measurement formats used at the physics education for the impulse-momentum subject.

  Özet: Bu çalışma, aynı hedef ve davranışlara yönelik olarak hazırlanmış, fizik eğitiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinden objektif ölçme türü olarak bilinen, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test ve doğru-yanlış tipi testleri itme ve momentum konusu için karşılaştırmayı, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Aynı hedef ve davranışlara yönelik üç farklı türdeki ölçme aracı, Keçiören Kalaba Lisesi 10 Fen C sınıfında öğrenim gören 32 öğrenciye 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı, II. döneminde uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile çoktan seçmeli test arasında ve çoktan seçmeli test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Uygulanan kısa cevaplı test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test, çoktan seçmeli test ve doğru-yanlış tipi test ile öğrencilerin okullarında almış oldukları fizik dersi başarı notları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, ölçme ve değerlendirme, itme ve momentum, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test, doğru-yanlış testi.

  Abstract: This project, has been purposed of compare to the multiple-choice item test format, short-answer test format and true-false test format which are developed for measuring the same learning outcome. Those test formats are known objective test formats used for writing test formats at the physics education and purposed of establish correlation among the tests for the impulse and momentum subject. The same learning outcomes and these three different sort of measurement formats which had been applied 32 senior students who attends on the science class 10-C in Keçiören Kalaba High School during the second semester of the 2003-2004 educational year. As a result; between the short answer test format and multiple-choice item test format which are applied for impulse and momentum subject was found significant correlation. Between the short-answer test format and true-false test format which are applied was not found significant correlation. Between the true-false test format and multiple-choice item test format which are applied was not found significant correlation. Among the short-answer test format, multiple-choice item test format, true-false test format which are applied for impulse-momentum subject and the students’ grade marks on physics lesson on their high school was not found significant correlation.
  Keywords: Physics education, measurement and assessment, impulse and momentum, multiple-choice item test format, short-answer test format, true-false test format.

  [Dizinleme/Indexing: ISI Web of Science (Zoological Record), ULAKBİM TR-Dizin, H.W. Wilson, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi (TEİ)]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1301-9058

  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7133488

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. (2008). Use of concept cartoons as an assessment tool in physics education. US-China Education Review, Nov. 2008, Volume 5, No.11, 47-54.
  2. Sarıay, M. (2008). Ortaöğretim fizik dersi itme ve momentum konusu öğretim programını geliştirme üzerine bir çalışma. [Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.
  3. Karaçam, S. (2009). Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavramsal Anlamalarının ve Soru Çözümünde Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Soru Tipleri Dikkate Alınarak İncelenmesi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Sarıay, M. & Kavçar, N. (2009). İtme ve Momentum Ünitesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkililiğinin Araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 9-24.
  5. Akdal, P. (2010). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi prizmalar ve ölçme ünitesinin aktif öğrenme yaklaşımına uygun olarak öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  6. Cömert, R. (2010.) Farklı soru sunum biçimlerinin öğrencilerin fizik başarılarını ölçmede oluşturduğu farklılıklar. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  7. Kanalmaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf matematik dersi ölçme öğrenme alanında analoji yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  8. Yener, D. (2010). Fizik Laboratuvarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. [Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi.
  9. Kurtuldu, M. K. (2011). Piyano Eğitiminde Başarısızlık Nedenleri Anketi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, Aralık 2011, 159-173.
  10. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. E-International Journal of Educational Research, Summer 2012, Vol. 3 Issue 3, 33-49.
  11. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Coulomb Kanunu Konusu İle İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 39-50.
  12. Temel, S., Dinçol Özgür, S & Yılmaz A. (2012). The Effect of Different Types of Test on Preservice Chemistry Teachers’ Achievement Related to “Chemical Bonding”. Problems of Education in the 21st Century, 41, 123-129.
  13. Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6. Sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  14. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. [Doktora Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  15. Çakır, K. (2015). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlara not vermelerini etkileyen faktörler. [Yüksek Lisans Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  16. Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde Geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  17. Turan Oluk, N. & Ekmekci, G. (2017). Alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel değerlendirme tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 172-199.
  18. Cengiz, M. (2017). Fizik dersi ölçme değerlendirme araçlarının öğrencilerin performanslarına uygunluğunun öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.
  19. Şen, A. Z. & Nakiboğlu, C. (2018). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 12, Sayı 2, 698-726.
  20. Ilıcan, Ö. (2019). Işık ve gölge konusundaki öğrenci başarısının farklı ölçme teknikleri ile ölçülmesinin öğrenme stili, okul türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  21. Kaya Eker, S. (2023). İtme ve momentum konusunun öğretiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin kavramsal anlama, motivasyon ve tutumlarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Balıkesir Üniversitesi.
  22. Uğur-Göçmez, A., & Ünal, E. (2024). Speaking skills knowledge levels of elementary school teachers. International e-Journal of Educational Studies, 8(16), 107-119. https://doi.org/10.31458/iejes.1420547


 40. Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. & İngeç, Ş. K. (2007). Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması. Eğitim ve Bilim - Education and Science, 32(146), Ekim/October 2007, 80-88. http://doi.org/10.5281/zenodo.7133446
  - Ayrıntıları Gizle

  English Title: A study of verbal section teacher candidates’ attitute towards science, science education and technology.

  Özet: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi’nde sözel bölüm öğretmen yetiştirme programlarında eğitim görmekte olan Tarih Öğretmenliği ve Büro Yönetimi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden oluşan iki gruptan seçilmiş, 98 öğretmen adayının katılımı ile 2003–2004 güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma ile gelecekte toplumu eğitmekle görevlendirilecek öğretmen adaylarının önemli bir kısmını oluşturan sözel bölüm öğretmen adaylarının, fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının tespit edilmesi, önyargılarının ve bilgi eksikliklerinin olup olmadığının açığa çıkarılması ve fene ne kadar önem verdiklerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, beşli likert tipi 45 maddeden oluşmaktadır. Sonuçlar göstermiştir ki araştırmaya katılanlar, fen bilimlerinin doğasını, önemini, bireye ve topluma kazandırdıklarını yeterince bilmemektedir. Gruplarda teknoloji bilinci oluşmuş olmasına rağmen, fen bilimleriyle bağlantısının kurulamadığı tespit edilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fen bilimleri, fen eğitimi, teknoloji, fene karşı tutum.

  Abstract: This study was conducted with 98 teacher candidates who were receiving education in the Gazi University verbal division teacher educating programs and who were selected from two groups, namely History Teaching and Bureau Management Teaching, in the 2003-2004 fall term. Our aim was to determine the attitudes of the verbal section teacher candidates, who form an important part of teachers that will be assigned to teach in society in the future, towards science, science education and technology, and clarify whether they have prejudices and knowledge deficiencies to present an understanding of how much importance they pay to science. The data collecting instrument used in the study consists of 45 items in the type of quintet Likert. The results showed that the participants of the study don’t have an adequate knowledge about the nature of science, its importance, what it brings in to individuals and society. Even though technology consciousness seems to have developed in groups, it is detected that its relation with science has not been fully understood.
  Keywords: Science, science education, technology, attitude towards science.

  [Dizinleme/Indexing: Social Sciences Citation Index (SSCI), EBSCO Education Source, ULAKBİM TR-Dizin]
  Dil: Türkçe
  ISSN: 1300-1337
  WoS: Q4 - SJR: Q3 (2007)

  WOS: 000258884000007
  TR-Dizin: 72809
  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7133446

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Çavuş, S. (2010). İlköğretim fen bilgisi ve matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  2. Güç, E. (2011). Geleneksel Türk sanatlarından Ebru’nun fen eğitiminde kullanılması (Muğla Üniversitesi örneği). [Yüksek Lisans Tezi], Muğla Üniversitesi.
  3. Çakır, N. Ç. (2012). Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bilimsel tutum ile fen öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Uşak Üniversitesi.
  4. Karaa, F. N. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşleri. [Yüksek Lisans Tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  5. Aliyazıcıoğlu, S. (2012). Bilimin doğası öğretiminde bütüncül bir yaklaşım: farklı branşlardan öğretmenlerin bilimin doğası algıları. [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.
  6. Aydın, F. & Karaa, F. N. (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 10, Sayı 4, 103-118.
  7. Karaa, F. N., Aydın, F., Bahar, M. & Yılmaz, Ş. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 118-139.
  8. Besler, H. (2015). Dijital ve medya etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerinin medya ve bilim okuryazarlıklarına etkisinin belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Pamukkale Üniversitesi.
  9. Türer, B. & Kunt, H. (2015). A Review of Relationship between Prospective Science Teachers' Attitudes towards Science Education and Their Self-Efficacy. Journal of Education and Training Studies, Vol. 3, No. 6, November 2015, 166-178.
  10. Türer, B. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Dumlupınar Üniversitesi.
  11. Çibir, A. & Özden, M. (2017). Elementary School Students' Attitudes Towards Science: Kutahya Sample. Journal of Educational Sciences Research, 7(2), 45-61.
  12. Oğuz Namdar, A., Sarıkaya, M. & Sarıkaya, R. (2017). Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons. Turkish Journal of Teacher Education, Volume 6, Issue 1, 33-46.
  13. Erdem, A. & Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. International Journal of Human Sciences, Volume 15 Issue 1, 509-526.
  14. Türk, C., Yıldırım, B., Bolat, M. & Ocak İskeleli, N. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18) Özel Sayı, 115-121.
  15. Carino-Bolanos, M. & Bueno, D. C. (2019). Teachers’ Outlooks towards Science in a Central Elementary School. Institutional Multidisciplinary Research and Development Journal, Vol. 2, June.
  16. Elverişli, T. N. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  17. Efe Kendüzler, S. & Ünüvar, P. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimsel tutum ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı. 676-691.
  18. Kıran, R. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğasına yönelik inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  19. Işıkdağ, Ü., Cansız, S. & Şahin, K. (2020). Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 662-672. doi: 10.24106/kefdergi. 697099
  20. Süzük, E., Derin, G. & Aydın, E. (2020). Bir matematik öğretmeninin bilimin doğası hakkındaki görüşleri: bir tekli durum çalışması, Turkish Studies - Education, 15(2), 1189-1212. doi: 10.29228/TurkishStudies.39635
  21. Karataş, F. Ö., Cengiz, C. & Çelik, S. (2022). Enriching Pre-service Teacher Education with Keeping Learning Journals. Journal of Science Learning, 5(2), 291-300. DOI: 10.17509/jsl.v5i2.37622
  22. Koçak, M. (2023). Matematiksel formüllerin öğretimine ilişkin zenginleştirilmiş öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. [Doktora Tezi], Atatürk Üniversitesi.


BİLİMSEL SUNUŞTAYLARDA (KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA) SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 1. Aygün, M. & Kızılcık, H. Ş. (2023, September). Bağlam temelli yaklaşımla fizik eğitiminde sürdürülebilir kalkınma. 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2023), 27-30 Eylül, Kars Kafkas Üniversitesi, Kars-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı Birleşmiş Milletlerin Ajanda 2030 için hedeflemiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının fizik derslerine entegre edilmesi için bağlam temelli yaklaşımla hazırlanmış bir ders planı örneği sunmaktır. Bu plan TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destek programı tarafından 1129B372200014 koduyla desteklenen Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi adlı etkinlik için hazırlanmıştır. Ders planı Fizik Dersi Öğretim Programı-2018’in 6, 7, 10, 11 numaralı özel amaçları ile 11.1.10.3., 11.2.4.6., 11.2.4.7. ve 11.2.4.11 numaralı kazanımlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Ajanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 numaralı amaçları hedef almaktadır (MEB, 2018; UN, 2015). William Kamkwamba ve Bryan Mealer’ın yazarları olduğu Rüzgârı Dizginleyen Çocuk kitabındaki yaşam öyküsünü bağlam kabul eder ve 5E modelindedir. Bilimsel eğitim etkinliği kapsamında etkinliğe katılan Fizik Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ders planı ayrıntılı olarak açıklanmış ve öğrencilerin planla ilgili soruları cevaplanmıştır. Ders planının amacına uygunluğunu belirlemek amacıyla gönüllü katılımcılardan dört soru hakkında görüş bildirmeleri için çevrimiçi bir formu doldurmaları istenmiştir. Bu formda katılımcılardan görüşlerini iki ucunda kesinlikle ilgili ve kesinlikle ilgisiz olan beşli dereceleme yoluyla açıklamaları talep edilmiştir. 18 katılımcı görüş bildirmiştir. Katılımcılar hazırlanmış olan ders planını hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla en düşük 4,28 ve en yüksek 4,78 ortalamasında ilgili bulmuştur. Fizik dersinin hedeflenen özel amaçlarıyla en düşük 4,5 ve en yüksek 4,72; hedeflenen kazanımlarıyla ise en düşük 4,61 ve en yüksek 4,78 ortalamasında ilgili bulmuşlardır. Belirlenen durum göz önüne alındığında bu ders planı geleceğin fizik öğretmenlerine göre 11. sınıf fizik derslerinde ilgili kazanımlara ulaşmak için denenebilir. Bu denemeyle planın uygulanabilirliği de ortaya koyulabilir.

  Etkinlik: 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2023), 27-30 Eylül 2023, Kars-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s....

  PDF

 2. Aygün, M. & Kızılcık, H. Ş. (2023, Eylül). Fizik dersi öğretim programının amaçlarıyla ses konusunun ilişki düzeyi. International Education Congress, 20-23 September 2023, Ankara University, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Problem: Fizik dersinde kavram öğretimi en önde gelen konulardan biri olmuştur (Kızılcık, 2023). Ancak Fizik dersinin içeriğinde karşılaştığımız ses konusuyla ilgili literatürde pek çok kavram karmaşası ve olası kavram yanılgısı tanımlanmıştır (Aygün & Hacıoğlu, 2022). Bu durum konunun öğretimini ele almayı önemli kılmaktadır. Öğretimin yol göstericisi öğretim programlarıdır. Öğretmenler, öğretim programlarının tanımlamış olduğu öğrencilere edindirilmesi gereken kazanımları hedefleyerek derslerini planlarlar. Bu nedenle öğretim programının felsefesini yansıtan amaçlarına erişim, ancak öğrencilere kazanımları edindirme yoluyla gerçekleşebilir. Bu birbirine bağlı durum nedeniyle program geliştirme aşamasında kazanımlar programın amaçlarını yansıtacak şekilde planlanmalıdır. Bir öğretim programının içindeki tüm kazanımların öğretim programının felsefesi ve amaçları ile uyum içinde olup olmadığına mutlaka dikkat edilmelidir. Amaçlarla kazanımlar arasındaki ilişki beklentileri karşılamadığında ise programlar güncellenebilir. Hali hazırda öğretim programları toplumsal gelişme için bireylerden beklenenlerdeki değişmelerle bağlantılı olarak çeşitli aralıklarla güncellenmektedir (Bezen, Aykutlu, & Bayrak, 2020). Ancak bu güncellemelerde programların amaçlarında değişiklikler olurken ders içeriğinde işlenen konular önceki programlarla benzerlik gösterebilmektedir. Nitekim Fizik dersi için 2018 yılı öğretim programı amaçları 2013 yılındaki öğretim programında yer alan amaçlara göre daha kapsamlıyken programda yer alan konular aynıdır (Bezen, Aykutlu, & Bayrak, 2020). Oysa amaç ve kazanım ilişkilerinin düzenli olarak değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması öğretim programlarının gelişmesinde sistematik bir yaklaşım izlenmesini sağlayacaktır. Böylelikle öğretim programının tutarlılığı arttırılmış olacaktır. Alanyazında fizik dersi için böyle bir değerlendirmeye daha önce yer verilmediği görülmektedir. Programların amaç kazanım ilişkileri Fizik Dersi Öğretim Programı’nın içeriğindeki bütün kazanımlar içinde yapılabilir. Öte yanda böyle bir çalışmanın ses gibi tek bir konu özelinde yapılması da program geliştiriciler için küçük birimlerde çalışarak tüme ulaşma fırsatı sunacaktır. Böylece daha önce tespit edilmiş öğretme ve öğrenmeyle ilgili sorunların programla ilgili olma durumunu ortaya çıkarmak için bir adım atılmış olabilir. Bu çalışmanın amacı Fizik Dersi Öğretim Programı içinde ses konusuna dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde değinilen kazanımları ile dersin amaçları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
  Yöntem: Bu çalışma doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İncelenen doküman Fizik Dersi Öğretim Programıdır (MEB, 2018). Öğretim programının “Öğretim Programının Temel Felsefesi ve Genel Amaçları” başlığı altında toplamda 13 amacı bulunmaktadır. Öğretim programındaki ses konusuyla ilgili kazanımları belirlemek için öncelikle doğrudan ses konusunun işlendiği kazanımlar tespit edilmiştir. Bu kazanımlar 10. sınıftaki “Dalgalar” ünitesinde “Ses Dalgası” konusundadır. Bu konuda iki kazanım yer almaktadır. Takiben “ses” kelimesinin geçtiği kazanımlar tespit edilmiştir. 11. sınıf kazanımlarında ses kelimesine hiç yer verilmemiştir. 9. sınıfta “Enerji” ünitesinde bir kazanımda; 12. sınıfta ise “Dalga Mekaniği” ünitesinde de bir kazanımda ses kelimesine yer verilmiştir. Öğretim programında ses konusuna değinildiği tespit edilen toplam dört kazanım olduğu belirlenmiştir. Söz konusu ölçütlere uygun olarak iki uzmanın bağımsız olarak yaptığı kodlamalar arası korelasyon katsayıları tespit edilmiştir. Korelasyon katsayısı 0,763 olarak hesaplanmıştır ve bu yüksek bir korelasyonu göstermektedir. Değerlendirme için uzmanların kodlamalarının ortalaması alınmıştır. Ortalama 0-3 arasında bir değerdedir. Ortalama 0-1 aralığında ise düşük, 1-2 aralığında ise orta düzeyde ve 2-3 aralığında ise yüksek olarak ortaya konmuştur.
  Sonuç ve Tartışma: İlişki düzeyinin kazanımlardan 9.4.3.1 için ortalama 1,12; 10.3.4.1 için 1,31; 10.3.4.2 için 1,12 ve 12.3.1.6 için 1,04 olduğu görülmüştür. Buna göre, kazanımların dördü de fizik dersinin genel amaçları ile orta düzeyde ilişkilidir denebilir. Ancak bu ilişkilerin zayıfa yakın olduğu görülmektedir. Fizik dersinin 13 amacı için ortalamalar ise sırasıyla şöyledir: 1,50; 0,88; 0,00; 1,00; 1,50; 2,38; 1,63; 0,88; 1,25; 1,38; 0,63; 1,13; 0,75. Buna göre, 2, 3, 8, 11 ve 13 numaralı amaçlar ile ses konusuna değinilen kazanımlar arasında zayıf ilişkiler vardır. Bu amaçlar; bilim ve bilimsel sorgulamanın doğası, fiziğin uygulamalarının etik ve sosyal etkileri, proje, tasarım ve buluş üretme ile medeniyet tarihimizde bilime yön veren fikir ve buluşlarla ilgilidir. 1, 4, 5, 7, 9, 10 ve 12 numaralı amaçlarla ise orta düzeyde ilişki vardır. Dikkat çeken unsur ise orta düzey ilişkilerin 1, 5 ve 7. amaçlar dışındaki hemen hepsinin zayıfa yakın değerlerde olmasıdır. Sadece 6 numaralı amaçla yüksek düzeyde ilişkili vardır. Bu amaç öğrencilerin Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay veya durumlarla ilişkilendirmesidir. Oysa alan yazında fizik dersi için günlük yaşam ile ilişkisi olmayan ve öğrenilemeyen bir ders nitelemeleriyle karşılaşılabilmektedir (Eke, 2018). 2018 değişikliğiyle beraber öğretim programına yeni eklenen amaçlar olan 7, 9, 10 ve 11’den (Bezen, Aykutlu, & Bayrak, 2020) sadece biriyle zayıf ilişki, diğerleriyle ise orta düzeyde ilişki söz konusudur. Bu amaç proje, tasarım ve buluş üretmeyle ilgilidir. Bilimsel bilginin üretilmesi ve kullanılmasıyla ilgili 4 numaralı amaç ile kazanımlar arasında orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Öğretim programında yapılacak düzenlemelerde ses konusundaki kavramların öğrenilmesiyle ilgili sorunların önüne geçebilmek için bilimsel bilgi üretme ve kullanmayla ilgili amaçlarla kazanımlar arasındaki ilişki düzeyi artırılabilir. Ayrıca yine öğretim programının 13 amacından beşiyle zayıf ilişki tespit edildiği göz önüne alınarak ses konusu kazanımları güncellenebilir. Fizik Dersi Öğretim Programı, kazanımlarının bilişsel yönünün baskın olduğu ifade edilerek tutum ve becerilerin ihmal edildiği konusunda eleştirilmektedir (Dicle Erdamar, 2019). Bu çalışmada da amaçlar arasında doğrudan ifade edilmese de fizik bilimine yönelik tutum geliştirme konulu 1 numaralı amaçla kazanımlar arasında orta düzeyde ilişki bulunmuşken, fiziğin uygulamalarının etik ve toplumsal etkileriyle ilgili 8 numaralı amaç arasında zayıf ilişki tespit edilmiştir. Amaçlarda beceri olarak ise sadece bilimsel süreç becerilerine değinildiği görülmektedir. Bu amaçla kazanımlar arasında orta düzeyde ilişki söz onuşudur.

  Etkinlik: International Education Congress, 20-23 September 2023, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s....

  PDF

 3. Kızılcık, H. Ş., Aygün, M., Şahin, E., Damlı, V., Önder-Çelikkanlı, N., Türk, O. (2023, August). Binding the sustainable development and the curriculum: the effect of a training for pre-service physics teachers. The 15th Conference of European Science Education Research Association (ESERA), 28 August - 1 September, Nevşehir-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: This study aims to examine the effect of sustainable development (SD) training on pre-service physics teachers' binding SD and secondary education physics curriculum. The online training was given to 26 pre-service teachers by 8 trainers for 5 days with the support of TÜBİTAK 2237-A Scientific Activities Support Program. The content of the training consists of SD goals, applications intended for the goals, and how to teach physics with different education methods intended for SD goals. Before and after the training, the participants were asked to select the units they thought were related to SD in the secondary education physics curriculum of Türkiye. The data were analysed both based on grades in the curriculum and the units. As a result, there are notable increases in the number of grades bound and, in the units, bound the exception. In general, it was determined that the participants started to think about SD in a wider context after the training and made more bound.

  Etkinlik: The 15th Conference of European Science Education Research Association (ESERA), 28 August-1 September 2023, Nevşehir-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.98; Bildiri Tam Metin Kitabı, s....

  PDF

 4. Sezen Cantaş, N. & Kızılcık, H. Ş. (2023, June). İlköğretim 6, 7, 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen bilimleri dersinde elektrik konusuna karşı tutumlarının sınıf düzeyine göre belirlenmesi. Oral Presentation, Gazi University International Early Career Researchers Congress III, 19-21 June, Gazi University, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, farklı sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerin (6, 7, 8) elektrik konusuna yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemektir. Araştırma kesitsel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Ankara ili Altındağ ilçesinde bir devlet ortaokulunda 271 ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak alan yazında yer alan beşli Likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır ve İlgi, Önem, İlgi Bağlantılı Davranış, Başarı-Motivasyon ve Özyeterlilik olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Veri analizinde betimsel istatistiklerle birlikte çıkarımsal analiz olarak sınıf düzeyleri arasındaki farkı analiz etmek için MANOVA ve cinsiyetler arasındaki farkı analiz etmek için Bağımsız Örneklem T Testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin İlgi ve Önem faktörlerinde yüksek; diğer faktörlerde ise orta düzeyde tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Hiçbir sınıf düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak cinsiyetler arasında, erkeklerin lehine olmak üzere İlgi ve Başarı-Motivasyon faktörlerinde anlamlı fark bulunmuştur.

  Etkinlik: Gazi University International Early Career Researchers Congress III, 19-21 June 2023, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s....

  PDF

 5. Maden, N. & Kızılcık, H. Ş. (2022, June). 2018 Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programına Uygun 9. Sınıf Fizik Ders Kitabında Kullanılan Model ve Modellemelerin İncelenmesi. Oral Presentation, IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, Ege Üniversitesi, İzmir-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bilim kavramını insanın doğal çevresindeki işleyiş ve düzenlilikleri amaçlı, planlı bir çalışmayla inceleme, araştırma, test etme onları yeni bağlantıları içinde ayırmabütünleştirme süreci ve bu yolla elde edilmiş güvenli bilgiler bütünü olarak tanımlamak mümkündür (Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bu nedenle f en bilimleri eğitimi ve öğretiminin ana amaçları fenin kavramlarını, bilimin doğasını ve bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını öğretmek olarak belirtilmektedir (Hodson, 1993). Fen bilimleri kişinin kendini ve dünyayı tanıması için, yaratıcı düşünmenin ön ünü açmak ve teknoloji konusunda ilerletmek için çok önemlidir. Toplum için ise günümüzde hızla gelişen teknolojiye, fen bilimleri eğitimi sayesinde katkı sağlayabilecek seçkin insanlar yetiştirmek için önemlidir. Ülkemizde eğitim ve öğretim programı bu am aca uygun olarak geliştirilmiştir. Ülkemizde fen eğitimi için kaynaklardan en önemli ve yaygını ders kitaplarıdır. Ders kitabı, bireyler, aileler, toplum ve ulus üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı eğitim ve öğretimin en önemli öğelerinden birisidir (Ata man ve arkadaşları, 2001) Çeşitli etkenlere göre incelenen ve değerlendirilen ders kitaplarının üzerine çok fazla değerlendirme çalışması olması olağandır. Çünkü bilimsel süreçlerin kazandırılması ve bilimsel bilgiyi öğretmek için kullanılan ders kitapları nın kusursuzlaştırılması demek, öğrenen ve öğretmene daha verimli bir öğrenme ortamı sunmak demektir. Fen eğitiminde öğrenenlere bilimsel süreçlerin verilmesi önemli bir noktadır. Fakat yapılan uygulamalar öğrenenlerin bilimsel çalışmaları tekdüze algılanm alarına yol açmaktadır. 2012’ de hazırlanan “A Framework for K12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas” (NRC, 2012) çerçeve program anlayışında ilk olarak bilimsel süreçlerin tekdüzeliğinden kurtulmak vardır. Bunun için bilim sel süreç becerilerini kazandırırken modelleme sürecini kullanmak akılcıdır. Fen bilimleri literatüründe modelleme; mevcut kaynaklardan hareketle bilinmeyen bir hedefi açık ve anlaşılır hale getirmek için yapılan işlemler bütünü olarak tanımlanırken modell eme sonucunda ortaya çıkan ürün ise model olarak nitelendirilmektedir (Harrison,2001; Treagust, 2002). Tarihte bilim adamları çalışmalarını basitleştirerek anlatmak, çalışma sonuçlarını kodlamak için modeller kullanmışlardır. Modellerin fiziksel nesneler, planlar, zihinsel yapılar, matematiksel denklemler ve bilgisayar simülasyonları gibi birçok formu bulunmaktadır (NRC, 1996). Modeller çok farklı yapılarda olsa da onların değeri nasıl çalıştığına ya da çalışabileceğine dair varsayıma dayanmaktadır. (AAAS, 1990, p.168) Sonuç olarak; ders kitaplarındaki bilimsel kavramların öğrenenlere verilirken daha rahat kodlayabilecekleri şekilde çeşitli modellerle yer verilmesi öğrenme sürecini kolaylaştırır. İşte tam bu noktada ders kitaplarındaki model ve modellemeleri n incelenmesi gereklidir. Bu sebeple araştırma problemi ders kitaplarını model ve modelleme açısından inceleme olarak belirlenmiştir. Araştırma Yöntemi Tarama modeli kullanılacak çalışmada doküman incelemesi yöntemi uygulanacaktır. Doküman incelemesi, araş tırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2004). MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.07.2018 gün ve 12720148 sayılı yazısı ile birinci defa basılan 9. Sınıf Fizik ders kitabı incelenecektir. Nitel araştırmada veriler gözlem, görüşme ve dokümanlar yoluyla toplanır (Berg ve Lune, 2015). Bunu veri analizi takip eder. Miles ve Huberman’a (1994) göre nitel veri analizi; verilerin toplanması, verilerin azaltılması, verilerin gösterilmesi, sonuç çıkarma ve doğrulama olarak üç aşamalıdır. Toplanan verileri analiz ederken betimsel ve içerik analizi dışında söylem analizi, doküman an alizi gibi teknikler de kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu çalışma için betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır. Beklenen Sonuç Ders kitaplarının bilimsel bilgi olarak doğru olması ve kavram yanılgılarına izin vermemesi çok önemlidir. Seçilece k ders kitabı bilimsel içerik açısından doğru olmalı ve öğrencilerde yanlış kavrama oluşmasına yol açmamalıdır; çünkü birçok öğrenci (hatta öğretmen) ders kitaplarında sunulan içeriğin kesinlikle doğru olduğuna inanır (Ford, 2002). Fakat geçmişte yapılan ç alışmalar (Aycan ve diğerleri, 2002; Akınoğlu ve diğerleri, 2002; Başlantı, 2000; Çepni ve arkadaşları, 2001; Eyidoğan ve Güneysu, 2002; İşler, 2003; Kanlı ve Yağbasan, 2003; Ünsal ve Güneş, 2002; Ünsal ve Güneş, 2003a; Ünsal ve Güneş, 2003b; Ünsal ve Güne ş, 2004), kullanılan ders kitaplarının bilimsel gerçekleri yanlış anlaşılmaya açık şekilde verdiğini göstermiştir. Bu sebeple yapılan kitap değerlendirme çalışmalarının önemi çok büyüktür. Bu yüzden bu çalışmada 9. Sınıf fizik kitaplarının model ve modelle değerlendirilmesi yapılarak literatüre katkı sağlanacaktır.

  Etkinlik: IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, İzmir-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.635

  PDF

 6. Kızılcık, H. Ş. (2022, June). Türkiye’de Eğitim ve Öğretim Konulu Engellilerle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Oral Presentation, IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, Ege Üniversitesi, İzmir-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Birçok alanda yapılan bibliyometrik analizlerle araştırma eğilimleri ve yayın profilleri ortaya konmuştur. Sistematik derlemeler politika veya uygulama kararları vermek zorunda olanlar için kolayca erişilebilir bir biçimde araştırma bulgularını sentezlemeye yaramaktadır (Yılmaz, 2021). Bunlardan bazıları belirli bir akademik derginin analizini yaparken, bazıları ise belirli bir konudaki yayınların analizini yapmaktadır. Bunun yanı sıra, bazıları konu ve yayın türü açısından sınırlamalar getirmektedir. Bunun amacı, belirli bir konuda belirli bir yayın türündeki çalışmaları analiz ederek o yayın türündeki o konuya ilişkin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmak, lisansüstü tez danışmanlarına ve lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilere yol gösterebilir. Böylece belirli alanda alanyazında yer alan eksikler ve eğilimler açık bir biçimde görülebilir. Türkiye’de 1985’ten itibaren özel eğitim alanı başta olmak üzere birçok alandaki eğitim çalışmaları içinde engellilere yönelik çalışmalar lisansüstü düzeyde kendine yer bulmuştur. Alanyazında; turizm alanında (Aksöz ve Yücel, 2020; Cevizkaya, İlsay ve Avcıkurt, 2014), girişimcilik alanında (Durak, Gürler ve Öztürk, 2021), sosyal hizmetler alanında (Kılıç, 2021) engellilere yönelik olarak yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizleri bulunabilmektedir. Ayrıca özel eğitime yönelik SSCI'de taranan dergilerde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi yapılmıştır (Guner Yıldız, Ayhan Melekoğlu ve Tunç Paftalı, 2016). Özel eğitime yönelik ülkemizde yayınlanan lisansüstü tezlere yönelik en son bibliyometreik analiz çalışması 2014 yılında 72 tezden oluşan bir akpsamda yapılmıştır (Coşkun, Dündar ve Parlak, 2014). Bu yalnızca bir anabilim/bilim dalında yapılmış olan engellilere yönelik eğitim ve öğretim konulu çalışmalar üzerinde sekiz yıl öncesinin alanyazınının analizi biçiminde bir çalışma idi. Ancak aradan geçen süre ve ayrıca diğer anabilim/bilim dallarında yapılan lisansüstü tezler göz önüne alındığında, çalışmanın daha geniş kapsamlı olarak yeniden yapılması gerekli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de engellilere yönelik eğitim ve öğretim konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik incelemesini yapmaktır. Araştırma Yöntemi Araştırma, bibliyometrik bir çalışmadır. Ellegaard ve Wallin (2015), yazılı yayınların nicel analizini sağlamak için bibliyometrik yöntemler kullanıldığını belirtir ve bunun, belirli bir yazarın çalışmaları veya ulusal çalışmaların ya da belirli bir konuya ilişkin çalışmaların bibliyografyaları biçiminde olabileceğini söylerler. Genellikle coğrafi (Lin 2012; Zhuang ve diğerleri. 2013) veya zaman periyotları içindeki gelişme (Huffman ve diğerleri. 2013) dahil olmak üzere kurumsal yönler veya literatür ve yazarlık türleri (White ve McCain 1998) ortaya konabilir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Ulusal Tez Merkezi’nin veri tabanında “engelli” anahtar sözcüğü ile lisansüstü tezler aranmıştır. Bulunan toplam 1334 kayıt içinde “eğitim ve öğretim” konulu olan 463 lisansüstü tez olduğu belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz 2022 yılı henüz tamamlanmadığından yalnızca iki kayıt bulunmaktaydı. Bu nedenle araştırma verileri 2021 yılına dek olan kayıtları kapsayacak biçimde 461 lisansüstü tez ile gerçekleştirilmiştir. Tezlerin bilgileri bilgisayar yardımıyla tablolanmış ve grafikler yardımıyla görselleştirilmiştir. Bu aşamada; tezlerin kabul tarihleri, yüksek lisans veya doktora tezi olma durumlarına göre türleri, yıllara göre tez türlerinin dağılımı, tez yazarlarının cinsiyetlerinin dağılımı, tez türüne göre tez yazarlarının cinsiyet dağılımı ortaya konmuştur. Tezlerin Türkçe dışında yayınlandığı diller ve bunların dağılımı belirlenmiştir. Tezlerin odaklandığı engel türlerine göre sınıflama yapılmıştır. Bu engel türüne göre hem yayın yılı hem de yazarların cinsiyeti bilgileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca tezlerin odaklandığı engel türüne göre tez türü bilgilerinin de istatistiği çıkarılmıştır. Bunun yanında, tezlerin hangi üniversitelerde ve hangi anabilim dallarında yapıldığı, tezlerin hangi bilim dalını öğretimi/eğitimini kapsadığı incelenmiştir. Ek olarak, tezlerin odaklandığı engel türüne ve yayın yılına göre tezlerin yapıldığı üniversite ve anabilim dalı bilgilerinin dağılımı da belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin grafiklerle görselleştirilmesine özen gösterilmiştir. Beklenen/Geçici Sonuçlar Çalışma kapsamında, 374 (%81) yüksek lisans, 86 (%19) doktora tezi bulunmaktadır. İlk yüksek lisans tezi 1985’te, ilk doktora tezi ise 1986’da farklı yazarlar tarafından yapılmıştır. En çok yüksek lisans tezi yazılan yıl 35 tez ile 2009 yılıdır. Ancak 33 yüksek lisans ve 3 doktora tezinin yazıldığı 2019 yılı en çok tezin yazıldığı yıldır. En çok sayıda (12 adet) doktora tezi 2017 yılında yazılmıştır. Diğer yandan 1991 ve 1992 yıllarında hiç tez yazılmamıştır. Toplamda 448 farklı yazar tarafından (Yedisi erkek, altısı kadın 13 yazarın hem yüksek lisans hem de doktora tezi çalışma kapsamındadır) yapılan tezlerin %62’si kadın, 159’u %34’ü erkek yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Yazarın %4’ünün ise cinsiyeti belirlenememiştir. Tezlerin %47’si zihinsel engellilerle ilgili iken, %22’si işitme engellilerle, %14’ü görme engellilerle ilgilidir. Geri kalan %17’lik dilim ise engellilerle ilgili genel konularla, çeşitli ortopedik engellilerle veya çok engellilerle ilgili çalışmalardır. Tezlerin 19’u İngilizce, biri ise Kırgızca yazılmıştır. Geri kalan tezlerin tümü Türkçedir. Analizler sürmektedir.

  Etkinlik: IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, İzmir-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.1002

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. İnce, M. & Fırat Durdukoca, Ş. (2022). Türkiye'de özel eğitimle ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. IXth International Eurasian Educational Research Congress, Tam Merin Bildiri Kitabı, 816-826.


 7. Kızılcık, H. Ş. & Temiz, B. K. (2022, Ocak). Geçmişten Günümüze Fizik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının İncelenmesi: Gazi Eğitim Fakültesi Örneği. Sözlü Bildiri, V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), İstanbul-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, ülkemizdeki fizik öğretmeni yetiştirme programlarının geçmişten günümüze değişim ve gelişimini inceleme amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, öğretmen yetiştirmede ülkemizin en köklü kurumu olan, tarihi kökeni, 29 Kasım 1926 tarihinde ortaokullara ve ilk öğretmen okullarına öğretmen yetiştirmek için öğrenci almaya başlayan; ilk adıyla “Orta Muallim Mektebi”nin “Fen ve Tabiat Bilgileri” bölümüne kadar dayanan Gazi Eğitim Fakültesinin Fizik Öğretmenliği programının son 27 yıllık kesiti seçilmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği programı, 1982 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası gereğince liselerin fizik öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere, “Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı” adını almıştır. Ana bilim dalında uygulanan programlar zaman içinde değişmekle birlikte, YÖK’ün 1998’de eğitim fakültelerini yeniden yapılandırmasının ardından 2007, 2014, 2018 ve 2021 yıllarında yapılan yenileme ve güncelleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmada, programın 1994-2021 yılları arasında uygulanan öğretim programları doküman analizi yöntemi ile çeşitli bakımlardan incelenmiştir. Bu aralığın seçilmesinin ana nedeni, YÖK tarafından öğretmen yetiştirmede yapılanmanın gerçekleştiği 1998 yılından bir önceki ve sonraki programları kapsam dahiline almaktır. İlgili yapılanmadan önceki program, 1994-1998 yılları arasında uygulanan program olduğundan, veri seti 1994’ten günümüze dek değişimi gösterecek biçimde seçilmiştir. Çalışmanın verilerini, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığından elde edilen bilgiler ve ilgili programın arşivleri oluşturmaktadır. Uygulanan her bir programa ait dersler önce zorunlu sonra da seçmeli dersler bazında ayrı ayrı incelenmiş, her bir kategorideki derslerin toplam ders saatleri teorik ve uygulamalı olarak ayrılmış ve tablolanmıştır. Veriler grafiklere dökülerek görselleştirilmiş ve değişim ortaya konmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. İncelemeler iki ana eksende yapılmıştır. Birinci eksen; fizik öğretmeni yetiştirme programlarının hangi sıklıkla değiştiğini, bu değişimleri tetikleyen etkenler, bu değişimlerin oluşturduğu genel eğilimler hakkındadır. Çalışmanın ikinci ekseni ise, programlarda okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin içeriklerine göre ve ders tiplerinin (Alan - Alan Eğitimi - Eğitim - Genel Kültür vb. kategorilerle) sınıflandırılması, ders tiplerinin haftalık ders saatlerinin değişiminin incelenmesi ile ilgilidir. Çalışmada toplanan veriler, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik öğretmeni yetiştirme lisans programında son 27 yıllık süreçte altı farklı program uygulandığını, toplamda beş kez değiştiğini göstermektedir. Bu değişimler, 1998, 2007, 2014, 2018 ve 2021 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu değişimler Yüksek Öğretim Kurumunun öğretmenlik programlarını yeniden yapılandırması ile 1998 yılında programın dört yıldan beş yıla çıkarılması ve mezunlara tezsiz yüksek lisans derecesi verilmesi, 2007 yılında tezsiz yüksek lisans uygulamasının kaldırılması ve beş yıllık lisans programı olarak güncellenmesi, 2014 yılında programın dört yıllık lisans programına dönüştürülmesi, 2018 yılında YÖK’ün öğretmenlik programlarını merkezi bir ortak çerçeveye alma çalışmaları ve 2021 yılında YÖK’ün yetki devri nedenleri ile gerçekleştirilmiştir. Buradan da görülmektedir ki, fizik öğretmenliği lisans programlarındaki tüm değişimler dış etkilerle ve en çok da YÖK’ün ilgili program üzerindeki tasarruflarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte en uzun uygulanan program 1998-2007 arasında uygulanan program olmakla birlikte, en kısa uygulanan program ise 2018-2021 arasında uygulanan programdır. Değişim eğilimlerine bakılacak olursa, seçmeli derslerin oranlarında bir artış görüldüğü söylenebilir. Diğer yandan, ders türleri açısından 2018-2021 arasındaki program dışında istikrarlı bir değişim olduğu ve bu değişimin eğitim ve alan eğitimi derslerinin programlarda giderek önem kazanması biçiminde olduğu görülmektedir. Bu süreçte seçmeli derslerin oranının yanı sıra çeşitliliğinin de arttığı görülmektedir. Gerek alan, gerek alan eğitimi, gerek genel kültür, gerekse eğitim kategorilerinde giderek daha çok seçmeli ders programda yer almıştır.

  Etkinlik: V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), 14-16 Ocak 2022, İstanbul-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.15

  PDF

 8. Kızılcık, H. Ş., Ünlü Yavaş, P. & Çağan, S. (2018, June). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik laboratuvarı malzemelerini tanıma düzeyleri. Oral Presentation, IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku-AZERBAIJAN.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin tanıması beklenen 29 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin yarısından fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı 18, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 19’dur. Öğrencilerin yarısından fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise yalnızca 3’tür. Malzemelerden 18’i öğrencilerin yarısından fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, malzemelerin 26’sı ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin adını ve işlevini bilme ile cinsiyet grupları ve ortaokulda laboratuvar olanağı olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

  Etkinlik: IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 27-30 June 2018, Baku-AZERBAIJAN
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.9

  PDF

 9. Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2018, June). TÜBİTAK bilim fuarlarına ilişkin ziyaretçi görüşleri. Oral Presentation, IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku-AZERBAIJAN.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Araştırmanın amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ziyaretçi olarak katılan kişilerin bilim fuarlarına yönelik görüşlerini ve bilim fuarlarının fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Ziyaretçi görüşlerini belirlemek için iki faktörlü Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Veriler 2017 yılında Ankara’da yapılan TÜBİTAK bilim fuarını ziyaret eden kişilerden, tarama yöntemiyle toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin “Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” ve “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” adında iki adet faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Her bir faktör beşer adet madde ile ölçülmektedir. Toplamda ölçekte 10 madde bulunmaktadır. Ölçekten elde edilen verilerin güvenilirliğini belirlemek için her bir faktör için Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre, ölçeğin “Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” faktöründen elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,64, “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” faktöründen elde edilen verilerin ise güvenilirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Ölçek, bilim fuarlarını ziyaret eden toplam 203 kişiye bilim fuarını ziyaretleri sırasında uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin 70’i kadın, 103’ü erkektir ve ağırlıklı olarak 15-20 yaş aralığında yer almaktadırlar. Araştırmanın sonuçları, bilim fuarına gelen ziyaretçilerin bilim fuarlarına yönelik yüksek derecede olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca ziyaretçiler bu tür fuarların öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarına yüksek derecede olumlu katkı yapacağını düşünmektedirler. Bu görüşlerin cinsiyetten ve eğitim düzeyinden bağımsız olduğu yapılan bağımsız örneklem t testi ile belirlenmiştir. Bilim fuarlarının fizik dersine olan tutumun etkisine ilişkin görüşler ile yaş grupları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu yapılan korelasyon analizi ile belirlenmiştir.

  Etkinlik: IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 27-30 June 2018, Baku-AZERBAIJAN
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.3

  PDF

 10. Kızılcık, H. Ş., Ünsal, Y. & Yarımkaya, D. (2018, April). Türkiye’de düzenlenen 2013, 2015 ve 2017 fizik eğitimi kongrelerinin içerik analizi. Oral Presentation, 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2013 yılından başlayarak, iki yılda bir olmak üzere, 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenen Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin (UFEK) içerik analizini yapmaktır. Bu sayede, Türkiye’deki fizik eğitimi araştırmacılarının 2013’ten bu yana, Fizik Eğitimi kapsamındaki araştırma eğilimleri belirlenmiş ve bu eğilimlerdeki değişimler ortaya konulmuş olacaktır. Yöntem: Araştırma, nitel analiz yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, ilk olarak 2013, 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenen üç Ulusal Fizik Eğitimi Kongresinin kongre web sayfalarında yayınlanmış olan bildiri özet kitapçıklarına ulaşmıştır. Dolayısıyla, ham veri kaynağı olarak kongre düzenleme kurullarınca yayınlanan özet kitapçıkları esas alınmıştır. Özet kitapçıklarında toplamda 263 sözlü/yazılı bildiri özeti yer almaktadır. Düzenlenen üç Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinde sunulan toplam 263 bildirinin özetleri araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Bu aşamadan sonra, araştırmacıların önceden belirlenen ölçütlere göre yaptıkları kodlamaları karşılaştırılacak ve aynı bildiri üzerinde araştırmacıların yapmış oldukları farklı kodlamalar uzlaşmaya varılana dek tartışılarak kodlama işlemi tamamlanacaktır. İnceleme sırasında, ilk olarak çalışmalarla, yazarlarla ve kurumlarıyla ilgili tanımlayıcı istatistikler çıkarılmıştır. Bunun yanında, araştırma kapsamında; bildirilerin araştırma modelleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, veri toplanan araştırma gruplarının sayıları ve düzeyleri, ele alınan fizik konuları ve çalışma alanları belirlenmektedir. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. Söz konusu veriler sınıflanarak incelenecek ve sunulacaktır. Her üç kongre için ayrı ayrı araştırma eğilimleri belirlenecek ve yorumlanacaktır. Tanımlanan bu çalışmaya ilişkin istatistiksel analiz süreci devam etmektedir. Bulgular: Çalışmanın bugüne dek elde edilen verileri ve yapılan analizlerine göre, 2013 yılında 66, 2015 yılında 104, 2017 yılında ise 93 bildiri sunulmuştur. Bu bildirilerin yazar sayıları 2013 yılında ortalama 2,303 iken, 2015 yılında 2,111 ve 2017 yılında ise 2,214 olmuştur. 2013 yılında Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerine 49 farklı kurumdan 126 yazar katılırken, yazar sayısı 2015 yılında 82 farklı kurumdan 172’ye çıkmış, 2017 yılında ise 66 farklı kurumdan 160’a düşmüştür. Düzenlenen üç kongreye ortalama olarak 65,67 farklı kurumdan 152,66 farklı yazar katılmıştır. Her üç kongrede de yazarların büyük çoğunluğu yükseköğretim kurumlarındandır. Ancak 2013’ten 2017’ye gidilirken, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumlar arasındaki işbirliğine dayanan çalışmaların sayısında artış gözlenmektedir. Üç kongrede sunulan toplam 263 bildirinin yalnızca 30 tanesi yükseköğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan araştırmacıların işbirliği ile gerçekleşmiştir. Üç kongrede toplamda, bildirilerdeki yazarların bağlı oldukları kurumlara bakıldığında, sırasıyla en çok katkıda bulunan beş kurum şöyledir: Gazi Üniversitesi (35,17), Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar (32,92), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (17,32), Dokuz Eylül Üniversitesi (16,25) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (12,33). Bu çalışmada ayrıca araştırma modelleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, veri toplanan araştırma gruplarının sayıları ve düzeyleri, ele alınan fizik konuları ve çalışma alanları açısından da yıllara göre eğilimler belirlenecektir. Söz konusu verilerle ilgili, araştırmacıların bağımsız kodlamaları tamamlanmıştır. Ancak farklı kodlamaların uzlaşma yoluyla son biçimini alması işlemi üzerindeki çalışmalar sürmektedir. Kodlar son biçimini aldığında ve istatistiksel analizlerle ilgili tüm süreç tamamlandığında elde edilen bulgular ve varılan sonuçlar sistematik bir şekilde sunulacaktır. Sonuç: Araştırmada şimdiye dek elde edilen sonuçlara göre, 2013’ten 2017’ye kadar üç kez düzenlenen Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinde, Fizik eğitiminin çeşitli katmanlarında (Öğretmen yetiştirme, kavramsal değişim vs.) farklı içeriklerde bildirilerin sunulduğu, bu çeşitliliğin her üç kongrede de birbirine yakın sayılabilecek dağılımlarda görüldüğü söylenebilir. Ek olarak, zaman ilerledikçe, yani 2013’ten 2017’ye doğru gidildikçe, sunulan bildirilerin yazarlarının kurumlarına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artmış olması olumlu bir gelişmedir. Ancak bu tür kurumlar arası işbirliklerinin artma eğiliminde olmasına rağmen, hala beklenen oranda olmaması da olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Verilerin analizleri tam olarak gerçekleştiğinde sonuçlar daha ayrıntılı ve kapsamlı biçimde sunulacaktır.

  Etkinlik: 27th International Conference on Educational Sciences, 18-22 April 2018, Antalya-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.2229-2231

  PDF

 11. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2017, Eylül). Bir durum çalışması: Isı, sıcaklık ve ısıl enerji kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sözlü Bildiri, III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kavramakta güçlük çektikleri ısı ve sıcaklığa ilişkin temel kavramlar olan ısı, sıcaklık ve ısıl enerji başta olmak üzere, konuyla ilgili kavramların arasındaki ilişkilerin zamanla değişiminin incelemektir. Isı aktarımı, hal değiştirme ve genleşme olayları, bu süreçte örnek olarak ele alınmıştır. Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması modelindedir. Lisans eğitimi sırasında Termodinamik dersi almamış Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinden amaçlı olarak seçilmiş bir gönüllü katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Beş hafta boyunca her hafta katılımcı ile yapılan görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıdan elde edilen veriler, nitel tekniklerden içerik analizi yönteminden yararlanarak çözümlenmiştir. Katılımcı ile yapılan görüşmeler doğrudan alıntılar ve uzman görüşleri ile ayrıntılı olarak incelenmiş ve geçerlilik ve güvenilirlik artırılmıştır. Veri analizinde içerik analizi yapılarak gömülü kuramın teknikleri kullanılmıştır. Gömülü kuram yardımıyla katılımcının düşünceleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle katılımcının öğrenme süreci betimlenmiştir. Katılımcının söz konusu kavramlar arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğuna ilişkin kavram haritaları oluşturulmuş ve bu haritaların zaman içindeki değişimi izlenmiştir. Araştırma bulguları, ısı kavramının ısıl enerjiyi de kapsayacak biçimde tanımlandığını göstermiştir. Isıl enerji kavramının öğrenilmesine ısı kavramı engel olmaktadır. Isı aktarım yollarından ışıma, diğer aktarım yöntemleri içinde en az bilinendir. Sıcaklık kavramı, katılımcı tarafından en iyi algılanan ama tanımlanamayan ve ifade edilemeyen bir kavramdır. Katılımcı, önce ısıyı maddelerde saklanan bir enerji biçimi olarak tanımlasa da, zamanla bu düşünceden vazgeçmiş, sıcaklık ve ısıl enerjiye ilişkin görüşleri, ısıya ilişkin düşüncelerinde değişime neden olmuştur. Isıl enerji kavramının neredeyse hiç yerleşmemiş olması, bu kavramla ilgili önyargıların olmaması gibi bir yarar sağlamıştır. Isıl enerji kavramının rolünün ısıya yüklenmiş olması, ısıl enerji kavramının oluşmasına engel oluşturmaktadır. Bu kavramın adını bile duymak, sorgulamayı tetiklemiştir. Derinlemesine ve somut örnekler üzerinden düşünmek, katılımcının kavramsal yapısında çelişkilere neden olmuş, bu çelişkiler de kavramları sorgulaması için zemin oluşturmuştur. Katılımcı ile yapılan görüşmeler sırasında, süreç içinde katılımcının kavramsal yapısındaki değişimlerin yanında, kavramları edinme ve zihnine yerleştirme süreci de incelenmiştir. Katılımcıda gözlemlenen özelliklerden biri, bazı bilgileri ezberleyip söylemesine karşın, aslında o bilgileri özümsememiş olduğudur. Bunlar slogan biçiminde ezberlenmiş görünmektedir. Kimi zaman, “sıcaklığın bir enerji olmadığı” gibi kalıplaşmış bu söylemler işe yaramış ancak çoğu zaman da arkası doğru biçimde doldurulmayan, boşlukta asılı kalan söylemler olarak kalmış görünmektedir. Kimi zaman da katılımcının verdiği yanıtlar sezgisel olmaktan öteye gitmemektedir. Öğrencilerin birçoğunun da katılımcı gibi deneyim ve sezgilerden temelini alan bir hazırbulunuşluğa sahip olduğunu araştırmalar göstermektedir. Ancak katılımcı, süreç boyunca sezgisel yanıtlar ve ezberlenmiş sloganlardan uzaklaşmış ve daha sorgulayıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Kavramsal değişimin gerçekleşmesi sırasında öğrencilerin kendi öğrenmelerine olan sorumluluklarının arttığı, zihinsel riskleri alabildikleri, yazılı ve sözlü problemlerin çözümünde daha kararlı oldukları ve eleştiri yapabildikleri sonuçlarını paylaşan bazı araştırmalar vardır. Katılımcıda gözlemlenen bir diğer özellik de, kavramsal bilgilerinin birbirinden bağımsız oluşudur. Öğrendiği slogan niteliğindeki bilgiler ve düşünce parçaları zihninde birer adacık gibi yerleşmiş görünmektedir. Bu bilgiler arasında bağ kurmakta, bilgiler arası geçiş yapmakta ve bir durum için bildiğini diğer duruma uyarlamakta güçlük çektiği söylenebilir. Bu parçalı bilgilerle öğrencinin konuyu kavraması olanaksızdır. Bunun nedeni, bilgileri kalıplar halinde doğrudan alıp içselleştiremeden, deneyimleri ve yaşamıyla ilişkilendiremeden zihninde saklıyor olması olabilir. Bu durum bilgilerin yapılandırılmasına engeldir.

  Etkinlik: III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 14-16 Eylül 2017, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.31

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 12. Şahin, E., Aygün, M., Önder Çelikkanlı, N., Kızılcık, H. Ş., Taşkın, T., Damlı, V., Türk, O., Önsal, G. & Güneş, B. (2016, September). Misconceptions about frictional force between solid surfaces. Oral Presentation, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: A great deal of models has been developed about frictional force throughout the history of tribology. The Amontons’ Model was mainly considered in Turkish national high school's physics curricula in Turkey, until a new physics curriculum was developed in 2008. There are some misconceptions in physics education literature regarding to this model and the others. These misconceptions may be a handicap for teaching and learning frictional force concept. In this study, using the previously determined misconceptions about frictional force in literature, a thematic list was constituted. Determined misconceptions were analyzed in three stages which are elimination of data, coding and developing categories. At the end of the study, 39 misconceptions are gathered at 5 themes. These themes are direction, existence conditions, type and magnitude, effects, and depended variables of frictional force. The resulting thematic list is thought to be guiding the work they will do in the future for teachers and researchers.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 6-9 September 2016, Bodrum-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.223

  PDF

 13. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2015, Eylül). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Kuantum teorisi atomlar, çekirdekler ve temel parçacıkların genel davranışlarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklar. Ayrıca kuantum teorisi mikroskopik dünya için olduğu kadar makroskopik dünya için de geçerli olması bakımından doğanın en temel yasalarından oluşmaktadır. Bu yasalar birçok kimsenin ilgisini çekmemesine rağmen bilgisayar, laser, nükleer enerji gibi yaşantımızı doğrudan etkileyen olguları açıklar. Bu sebepten yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip kuantum fiziğinin öğretimi oldukça önemlidir. Ancak kuantum fiziğinin anlaşılması zordur ve öğrenciler kavram yanılgılarına sahiptir (Ireson, 1999; Mannila et. al., 2002; Şen, 2002). Kuantum fiziği ile ilgili öğrenci güçlüklerinin araştırıldığı çalışmalarda, öğrencilerin kuantum fiziği ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara ve gözlemlere dayanarak zorluklar doğrudan veya dolaylı olarak belirlenmiştir. Literatürde, öğrencilerin fizikte zorlanmalarının sebeplerinin araştırıldığı çalışmalar olmasına karşın, kuantum fiziği ile ilgili öğrencilerin zorlanma nedenlerinin yine öğrencilere sorulduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırma, kuantum fiziği konularında öğrenci güçlüklerinin sebeplerini belirleme açısından diğer araştırmalardan farklıdır. Araştırmanın amacı öğrencilerin kuantum fiziğine giriş niteliğindeki konularda zorlanmalarının sebeplerini öğrencilerin bakış açısından belirlemektir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama araştırmanın nitel kısmıdır ve kuantum fiziğine giriş konularının öğretiminden sonra 25 fizik öğretmen adayıyla yapılmıştır. Katılımcılar kuantum fiziğinin girişinde yer alan 9 konu ile ilgili zorlanma sebeplerini önceden hazırlanan form üzerine yazdıktan sonra yazdıklarının daha iyi anlaşılması ve daha derinlemesine bilgi edinmek için katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler içerik analizi ile incelenerek kodlanmış ve kodlar 8 kategoride toplanmıştır. İkinci aşama yani araştırmanın nicel kısmı için ilk aşamada elde edilen öğrenci görüşleri düzenlenerek 40 maddeden oluşan beşli Likert türü bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek, özel görelilik konularını içeren ders almış olan 411 fen bilgisi öğretmen adayına ve 291 lise öğrencisine olmak üzere, toplam 702 kişiye uygulanmıştır. Veriler istatistik yazılımları aracılığı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Araştırmanın nitel kısmına göre katılımcıların yaşadığı en büyük sorun, her zamankinden daha fazla zaman ve çaba harcamaları ve daha çok çalışmalarının gerekmesidir. Ancak katılımcılar konuların yeterli çaba ve zaman ayrıldığında kolay anlaşılabilir kavramlardan oluştuğunu da belirtmiştir. Katılımcıların belirttiği bir diğer güçlük matematiksel güçlüktür. Öğretim tekniği ile ilgili bir sorun olmadığı görülmüştür. Görselleştirme, animasyon kullanma, deney yapma ve benzeri yöntemlerin olumlu sonuçlar verdiği ve konuyu anlamayı kolaylaştırdığı katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Kuantum fiziğinin girişi niteliğindeki siyah cisim ışıması, ışığın ikili doğasına giriş niteliğindeki ışığın dalga ve tanecik karakteri ve ölçme sistemindeki değişimi gerektiren belirsizlik ilkesi gibi basamak oluşturan konularda katılımcıların belirgin biçimde zorlandıkları görülmektedir. Burada, klasik anlayıştan sıyrılıp, yeni bir anlayışı benimsemenin neden olduğu zorluklar kendini göstermiş olabilir. İkinci aşamada, uygulanan Likert türü ölçeğin maddelerinin istatistiksel analizlerine bakıldığında, frekans bazında; matematiksel güçlüklerle ilgili olan maddelerde, klasik fizikmodern fizik paradigma değişiminin ortaya çıkardığı güçlükler ile ilgili maddelerde, konun soyut ve kafa karıştırıcı olduğuna ilişkin maddede, günlük yaşamda örneklerinin bulunmaması ile ilgili maddelerde; fazladan çaba, zaman ve emek harcama ile ilgili maddelerde ve konuların zor olduğuna ilişkin önyargı ile ilgili maddede ve not kaygısına ilişkin maddede yüksek güçlük düzeyinde yığılma olduğu görülmüştür. Buna karşın, tüm maddelerin ortalama puanlarına göre, genellikle orta güçlük düzeyinde bir yığılmanın olduğu görülmektedir. Ancak, çoğunlukla öğretim tekniği ile ilgili olduğu görülen maddelerde ve dersi önemseme ve devam durumu ile ilgili maddelerde güçlük düzeyinin düştüğü de belirlenmiştir. Benzer şekilde, lise ve üniversite öğrencileri arasında anlamlı fark olup olmadığına bakıldığında, öğretim teknikleri ve yeni paradigmaya geçiş ile ilgili olarak üniversite öğrencilerinin daha düşük düzeyde zorlanma yaşadıkları görülmüştür. Buna karşın, üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine göre anlamlı olarak matematik becerilerinde ve doğadaki örneklerinin sınırlı olması ile ilgili sorunlarda daha çok zorlanmıştır. Ek olarak; cinsiyete göre kuantum mekaniksel ölçme anlayışına geçişte kadınların erkeklere nazaran anlamlı bir biçimde daha fazla güçlük çektiği belirlenmiştir. Buna karşın, erkeklerin derse düzenli devam etme ve konuyu önemseme konusunda anlamlı düzeyde sıkıntılar yaşadığı görülmüştür. Maddeler arasında korelasyonun genelde yüksek olduğu saptanmıştır.

  Etkinlik: II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.92

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kuloğlu, A. & Akpınar, B. (2020). Kuantum paradigmasının fizik dersi öğretim programına yansımasına dair öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1708-1719. DOI:10.17755/esosder.720044


 14. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin özel görelilik konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Görelilik teorisi fiziğin en temel teorilerinden biridir ve öğrenilmesi-öğretilmesi zor olan konulardan oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin görelilik ile ilgili konuları anlama güçlükleri olduğunu göstermektedir (Ireson, 1996; Scherr et al, 2001; Scherr et al, 2002; Selçuk, 2011). Görelilik ile ilgili öğrenci güçlüklerinin araştırıldığı çalışmalarda, öğrencilerin görelilik ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara dayanarak zorluklar belirlenmiştir. Literatürde, öğrencilerin fizikte zorlanmalarının sebeplerinin araştırıldığı birçok çalışma olmasına karşın, görelilik ile ilgili öğrencilerin zorlanma nedenlerinin yine öğrencilere sorulduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırma, görelilik konularında öğrenci güçlüklerinin sebeplerini belirleme açısından diğer araştırmalardan farklıdır. Araştırmanın amacı öğrencilerin görelilik konularında zorlanmalarının sebeplerini belirlemektir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama araştırmanın nitel kısmıdır ve özel görelilik konularının öğretiminden sonra 25 fizik öğretmen adayıyla yapılmıştır. Katılımcılar özel göreliliğin içinde yer alan altı konu ile ilgili zorlanma sebeplerini önceden hazırlanan form üzerine yazdıktan sonra yazdıklarının daha iyi anlaşılması ve daha derinlemesine bilgi edinmek için katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler içerik analizi ile incelenerek kodlanmış ve kodlar 8 kategoride toplanmıştır. İkinci aşama yani araştırmanın nicel kısmı için ilk aşamada elde edilen öğrenci görüşleri düzenlenerek 30 maddeden oluşan beşli Likert türü bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek, özel görelilik konularını içeren ders almış olan 446 fen bilgisi öğretmen adayına ve 245 lise öğrencisine olmak üzere, toplam 691 kişiye uygulanmıştır. Veriler istatistik yazılımları aracılığı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Birinci aşamanın sonuçlarına göre fizik öğretmen adayları Özel Görelilik konularını başlangıçta ilgi çekici bulmakta fakat Lorentz Dönüşüm denklemleriyle karşılaştıklarında matematiksel güçlükler bu ilgilerinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Referans sistemi belirme ile ilgili sorunlar matematiksel güçlüklerin başında gelmektedir. Katılımcılar bu konuların zor olduğu yönünde önyargıya sahip olduklarını, konuları öğrenmek için fazladan çaba, zaman ve emek harcamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenme güçlüklerinin var olduğu diğer bir nokta, klasik fizik-modern fizik paradigma değişiminin ortaya çıkardığı güçlüklerdir. Katılımcılara göre özel görelilik; günlük yaşamda karşılaşılmayan, gerçek deneyler yapmaya uygun olmayan ve algılara ters düşen soyut bir konudur. İkinci aşamada, uygulanan Likert türü ölçeğin maddelerinin istatistiksel analizlerine bakıldığında, frekans bazında; matematiksel güçlüklerle ilgili olan maddelerde, klasik fizikmodern fizik paradigma değişiminin ortaya çıkardığı güçlükler ile ilgili maddelerde, fazladan çaba, zaman ve emek harcama ile ilgili maddelerde ve konuların zor olduğuna ilişkin önyargı ile ilgili maddede yüksek güçlük düzeyinde yığılma olduğu görülmüştür. Buna karşın, tüm maddelerin ortalama puanlarına göre, genellikle orta güçlük düzeyinde bir yığılmanın olduğu görülmektedir. Ancak, çoğunlukla öğretim tekniği ile ilgili olduğu görülen maddelerde güçlük düzeyinin düştüğü de belirlenmiştir. Benzer şekilde, lise ve üniversite öğrencileri arasında anlamlı fark olup olmadığına bakıldığında, öğretim teknikleri ile ilgili olarak üniversite öğrencilerinin daha düşük düzeyde zorlanma yaşadıkları görülmüştür. Buna karşın, üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerine göre anlamlı olarak konuları daha soyut olarak nitelendirdiği görülmüştür. Ek olarak; cinsiyete göre bazı maddelerde kadınların erkeklere nazaran anlamlı bir biçimde daha fazla güçlük çektiği belirlenmiştir. Maddeler arasında korelasyonun genelde yüksek olduğu saptanmıştır.

  Etkinlik: II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.61

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389


 15. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Mert, V. (2014, Eylül). İnternet’teki bilgilerin neden olabileceği kavram yanılgıları: Vikipedi örneği. Sözlü Bildiri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, eğitimde öğrencilerin, bazen öğretmenlerin ve hatta bazı araştırmacıların bile sık sık bir kaynak olarak başvurdukları İnternet’teki bilgilerin neden olabileceği kavram yanılgılarını belirlemektir. Öğrenciler, kendilerine verilen projeler ve etkinlikleri hazırlarken, ders kitapları ve öğretmenleri dışında en sık kullandıkları kaynaklardan biri İnternet’tir. Bunun nedeni erişim kolaylığı ve materyal zenginliğidir. Ayrıca, öğrenciler tarafından İnternet’te yer alan bilimsel içeriğin en az ders kitapları, öğretmenlerin sahip olduğu bilgiler vb. kadar doğru ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu noktada İnternet’te yer alan bilgilerin öğrencilerin sandığı kadar güvenilir ve bilimsel olup olmadığı önem taşımaktadır. Çünkü güvenilir olduğu düşünülen bu bilgiler, bilimsel kuramlara uygun olmadığı takdirde bir takım kavram yanılgılarına yol açabilir. Kısacası, İnternet’teki bilgilerin kavram yanılgılarına neden olabileceğini düşünmek yanlış olmaz. Bu amaçla, İnternet’te bulunan fizikle ilgili tüm içerik incelenemeyeceği için, kullanıcıları tarafından bilgileri girilen ve sıklıkla öğrenciler tarafından kaynak olarak kullanılan Vikipedi İnternet ansiklopedisinin, Türkçe içeriği ele alınmıştır. Bu içerik içinde ise, 2013’te güncellenen ortaöğretim fizik programının 9. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfta yer alan kuvvet ve hareket başlığı altında toplanabilecek konulara ilişkin kavramlar ve bu kavramların yerine kullanılabilecek “maddeler”, ilgili İnternet ansiklopedisinde taranmıştır. Bununla birlikte, seçilen konu ile ilgili alanyazında yer alan kavram yanılgıları taranarak listelenmiştir. Ortaöğretim fizik programında yer alan ve araştırma kapsamında incelenen kavramların sınıflara göre dağılımı şu şekildedir: 9. sınıfta bulunan kavramlar: Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, kuvvet, sürtünme kuvveti, eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri, iş, enerji, güç, kinetik enerji, potansiyel enerji, mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü, enerji aktarımı, verim, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji. 11. sınıfta bulunan kavramlar: Vektör, enerji, bağıl hareket, ivme, serbest düşme, limit hız, itme, momentum, momentumun korunumu, tork, denge, kütle merkezi, ağırlık merkezi. 12. sınıfta bulunan kavramlar: Çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet, merkezcil ivme, eylemsizlik momenti, açısal momentum, uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası. Tarama sonucunda elde edilen içerik, yazılı birer belgedir. Bu yüzden, bilgilerin neden olabileceği kavram yanılgıları incelenirken nitel tekniklerden doküman analizi kullanılmıştır. Söz konusu analiz yapılırken, bilgilere ilişkin kaynak gösterilip gösterilmediğine de dikkat edilmiştir. Ortaöğretim fizik programında yer alan kavramlar, üç araştırmacı arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Öncelikle ayrı ayrı incelenen içerik, daha sonra üç araştırmacının da katılımıyla yeniden değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, alanyazında bulunan kavram yanılgılarıyla eşleştirilerek ilişkilendirilmiştir. Söz konusu kavram yanılgıları ve içerik, düzeye (9. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf) ve konulara göre sınıflandırılmıştır. Bu işlemler yapılırken, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; erişim yapıldığı tarihte, belirlenen kavramlara ilişkin, ilgili İnternet ansiklopedisinin Türkçe içeriğinde bulunan bilgilerin çok sayıda hatalı bilgiler içerdiği ve birçok kavram yanılgısı ile ilişkilendirilebilecek bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Öğrenciler tarafından Vikipedi’de yer alan bilgileri bilimsel olarak algılanması, öğrencilerin alanyazında yer alan çok sayıda kavram yanılgısına sahip olma olasılığını yükseltir. Bu nedenle öğrencilerin İnternet kaynaklarının bilimselliği konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. İlköğretimde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ortak programı hazırlanan, Medya Okuryazarlığı dersinin “Bilgiye Erişim” konusundaki içeriğinin erişilen bilginin bilimselliğini sorgulatacak biçimde genişletilmesi ve geliştirilmesi düşünülebilir. İlköğretimde yer alan bu dersin, ortaöğretimde geliştirilerek yeniden verilmesi bir çözüm yolu olarak düşünülmelidir.

  Etkinlik: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül 2014, Adana-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.772

  PDF

 16. Kızılcık, H. Ş., Mert, V., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, Eylül). Öğrenci merkezli bir laboratuvar dersinin öğretmen adaylarının optik ve dalgalarla ilgili kavramlarına ve kavram önceliklerine etkisi. Sözlü Bildiri, I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının zihnindeki kavramlara ve kavram önceliklerine öğrenci merkezli bir laboratuvar dersinin etkisini incelemektir. Çalışma, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın son sınıfında öğrenim gören 38 öğretmen adayı (10 erkek, 28 kız) ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ders öncesinde öğretmen adaylarından optik ve dalgalar konuları ile ilgili zihinlerinde canlanan kavramları, Kelime İlişkilendirme Tekniği’nde olduğu gibi, 30 saniye içerisinde listelemeleri istenmiştir. Listeleme işlemi bittikten sonra, yazdıkları her bir kavram için birer cümleden oluşan açıklama yazmaları istenmiştir. Aynı işlem, dönem sonunda da tekrarlanmıştır. Dönem başında ve sonunda toplanan veriler karşılaştırılarak istatistikleri çıkarılmıştır. Listelenen kavramlar nicel olarak incelenmiş, kavramlarla ilgili açıklamalar ise nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, dersin de etkisiyle öğretmen adaylarının zihinlerinde ilk olarak canlanan kavramlarda ve bu kavramların önceliklerinde değişiklikler olduğu saptanmıştır. Ayrıca bazı öğretmen adaylarının kavram olarak nitelendirdikleri sözcük ya da sözcük gruplarının gerçekte kavram olmadığı görülmüştür. Bu durum, öğretmen adaylarının kavram kavramını olması gerektiğinden daha geniş ele aldıklarını göstermektedir.

  Etkinlik: I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 12-14 Eylül 2013, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.10

  PDF

 17. Mert, V., Kızılcık, H. Ş., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, September). Öğrenci merkezli bBir laboratuvar dersinin öğretmen adaylarının elektrik ve manyetizmayla ilgili kavramlarına ve kavram önceliklerine etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının zihnindeki kavramlara ve kavram önceliklerine öğrenci merkezli bir laboratuvar dersinin etkisini incelemektir. Çalışma, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın son sınıfında öğrenim gören 38 öğretmen adayı (10 erkek, 28 kız) ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ders öncesinde öğretmen adaylarından elektrik ve manyetizma konuları ile ilgili zihinlerinde canlanan kavramları, Kelime İlişkilendirme Tekniği’nde olduğu gibi, 30 saniye içerisinde listelemeleri istenmiştir. Listeleme işlemi bittikten sonra, yazdıkları her bir kavram için birer cümleden oluşan açıklama yazmaları istenmiştir. Aynı işlem, dönem sonunda da tekrarlanmıştır. Dönem başında ve sonunda toplanan veriler karşılaştırılarak istatistikleri çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, dersin de etkisiyle öğretmen adaylarının zihinlerinde ilk olarak canlanan kavramlarda ve bu kavramların önceliklerinde değişiklikler olduğu saptanmıştır. Ayrıca bazı öğretmen adaylarının kavram olarak nitelendirdikleri sözcük ya da sözcük gruplarının gerçekte kavram olmadığı görülmüştür. Bu durum, öğretmen adaylarının kavram kavramını olması gerektiğinden daha geniş ele aldıklarını göstermektedir.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.264

  PDF

 18. Damlı, V. & Kızılcık, H. Ş. (2012, October). Being scientific of information on the web about physics concepts: Document analysis of Turkish content in Wikipedia. Oral Presentation, 9th International Conference on Hands on Science, Antalya-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this study was investigating the being scientific of information on the web used by students, teachers and researchers. The most frequently used source by students doing a project or homework expect for textbooks and teachers is internet. The reason for this is accessibility and substantiality of internet. At this point reliability and being scientific of information on the web gain importance. To assess the reliability and being scientific of information on the web Turkish content of Wikipedia was chosen. And also concepts in physics’ curriculum of ninth grade were chosen from Turkish content. Physics concepts in Wikipedia were investigated and their being scientific was discussed. Because of Wikipedia is a kind of document, while being scientific of information was being investigated qualitative document analysis was used. While making document analysis concepts were assessed based on source related to concepts is given or not and also true or not. Hereby Turkish content investigated in Wikipedia contains lots of wrong information. Also most of wrong information in Wikipedia can lead to misconceptions. If students think information in Wikipedia is absolutely scientific, probability of having misconception of students could increase. Therefore raise the awareness of students about being scientific of sources on the web become important.

  Etkinlik: 9th International Conference on Hands on Science, 17-21 October 2012, Antalya-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.230

  PDF

 19. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik eğitimi öğretim elemanlarının mecaz yoluyla “fizik öğretmek” hakkındaki görüşleri. Poster Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, eğitim yaşamına fizik öğretmeni yetiştiren, fizik eğitiminde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının mecazlar yoluyla “fizik öğretmek” hakkındaki görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çevrimiçi olarak yanıtlanabilen bir görüş formu düzenlenmiştir. Söz konusu formda fizik öğretmenin neye benzediği ve nedeni sorulmuştur. Bunun yanında katılımcıların cinsiyet, deneyim, unvan ve eğitim bilgileri gibi bilgiler de istenmiştir. Hazırlanan görüş formu, Türkiye’de fizik eğitiminde görev yapmakta olan ve e-posta adreslerine ulaşılabilen tüm öğretim elemanına gönderilmiştir. Ölçme aracını yanıtlayan öğretim elemanlarının görüşleri, nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yardımı ile sınıflandırılarak incelenmiştir. İncelenen verilerde, öğretim elemanlarının fizik eğitimine genel bakışı, vurguladığı noktalar, eğitim sürecinde öğretmeni, öğrenciyi ve fizik konularını nasıl gördüğü gibi düşünceleri belirlenmiş ve temalara ayrılmıştır. Bu temaların, kişisel özellikler ışığında farklılık içerip içermediği de incelenmiştir.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s....

  PDF

 20. Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik ve fen bilgisi öğretmenliğine gelen öğretmen adaylarının bir deney tasarlama ve analiz etme ile ilgili bazı becerilerinin incelenmesi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, eğitim hayatında fizik konularının eğitimini verecek olan fizik öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği anabilim dallarının birinci sınıflarına yeni gelen öğretmen adaylarının, temel bilimsel süreç becerilerinden olan deney tasarlama, değişkenleri belirleme, hipotez kurma, verileri kaydetme ve grafik çizme becerilerini incelemektir. Bu amaçla ölçme aracı olarak, Temiz (2007) tarafından geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Ölçme Testi’nden[1] seçilen yedi kağıt kalem performans ve sınırlandırılmış açık uçlu türde sorudan yararlanılmıştır. Gazi Eğitim Fakültesi’nin birinci sınıfına kaydını yaptıran toplam 36 öğrenciye uygulanan ölçme aracına verilen yanıtlar, araştımacılar tarafından Temiz’in (2007) geliştirdiği ölçütlere[1] göre nitel teknikler yardımıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının deney tasarlarken bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleme ve nasıl ölçeceğini tasarlamada başarılı, ancak tasarımda hipotezleri test etmeye uygunluk açısından yetersiz oldukları görülmüştür. Ayrıca verileri tablolarken sıralama yapma, tablo ve grafiklere başlık ekleme konusunda zayıf oldukları görülmüştür.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.311

  PDF

 21. Kızılcık, H. Ş., Önder N. & Güneş, B. (2012, Haziran). Fizik öğretmen adaylarının düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının değişimi. Sözlü Bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının yıllar içerisindeki değişimini ve nedenlerini incelemektir. Bu amaçla, araştırmada düzgün dairesel hareket konusunda Kızılcık ve Güneş (2011) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram yanılgısı testinden yararlanılmıştır. Bu kavram yanılgısı testi, düzgün dairesel hareket konusunda 10 farklı kavram yanılgısını ölçmektedir. Söz konusu ölçme aracı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında eğitiminin birinci, ikinci ve üçüncü yılında olan fizik öğretmenliği anabilim dalında eğitimini sürdüren öğrencilere 2009-2010 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır. Daha sonra 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitimlerinin üçüncü, dördünce ve beşinci yıllarında olan aynı öğrencilere yeniden uygulanmıştır. İki yıl arayla aynı öğrenci gruplarından alınan veriler karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına yüzde olarak bakıldığında, birinci sınıftan üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin altı kavram yanılgısında, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa gelen öğrencilerin üç kavram yanılgısında ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa gelen öğrencilerin ise altı kavram yanılgısında artış görülmüştür. Genel olarak altı kavram yanılgısında yüzde olarak artış görülmekteyken, dört yanılgıda ise azalma görülmektedir. Ancak iki yıllık süre zarfında öğrenci sayılarında da değişim olmuştur. Kavram yanılgısına sahip olan öğrencilerin frekansına bakıldığında ise birinci sınıftan üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin dört kavram yanılgısında, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa gelen öğrencilerin bir kavram yanılgısında ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa gelen öğrencilerin beş kavram yanılgısında artış görülmüştür. Bu değişimlerin nedenleri öğrencilerden bazıları ile yapılan görüşmelerle araştırılmıştır.

  Etkinlik: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.294

  PDF

 22. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2011, May). İnformal eğitime bir örnek: Beyaz perdedeki fizik. Oral Presentation, The 3rd International Congress Of Educational Research, Girne-TRNC.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Öğrenme, sadece okul yaşantılarıyla gerçekleşen bir olgu değil, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu yönüyle öğrenme, sadece formal eğitimi değil, aynı zamanda informal eğitimi de kapsamaktadır. İnformal eğitim ortamlarına, yazılı ve görsel medya, radyo ve sinema yoluyla kurulan iletişim kanalları; ulaşım araçlarında, günlük iş yaşamında, komşuluk vb. ilişkilerde sağlanan ortamlar örnek olarak verilebilir. Yapılan bu çalışmanın amacı, beyaz perde olarak bildiğimiz sinemada gösterilen filmlerinin informal eğitim boyutuna dikkat çekmek ve bu boyutun, üniversite öğrencilerinden oluşan küçük grup üzerindeki farkındalık düzeyini tespit etmektir. Bunun için öncelikle, içeriğinde fizikle ilgili temel konuların belirgin olarak yer aldığı bilim-kurgu türü dışındaki filmler arasında bir değerlendirme yapılmış ve gösterimde olduğu süreçte yoğun ilgi gören iki film seçilmiştir. Çalışmada örneklem grubu, fizik eğitimi lisans programında öğrenim görmekte olan farklı akademik başarı düzeylerine sahip gönüllü dokuz öğrenciden oluşmuştur. Araştırmacılar tarafından önceden izlenerek, önemli sahneleri önceden tespit edilen filmler, iki farklı seansta öğrenci grubuyla birlikte izlenmiştir. Seansların başında, çalışmanın amacı ve seyri hakkında grup bilgilendirilmiştir. Her bir seansta, filmlerde yer alan fizikle ilişkili sahnelerin fiziğe uygunluk-aykırılık durumları grup üyeleri arasında tartışılmıştır. Söz konusu sahnelerde grup üyelerinden gelen talep üzerine film durdurulmuş, ilgili sahnenin zaman aralığı not edilmiş ve ses kaydedici kullanılarak tartışmalar kayda alınmıştır. Tartışmanın bitiminde filme kaldığı yerden devam etmek suretiyle her bir seans tamamlanmıştır. Araştırmacılar tartışmalara hiçbir şekilde doğrudan müdahaleci olmamış, sadece gerektiğinde sorgulamaya derinlik kazandıracak yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda grubun farkındalık düzeyinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, sinema filmlerinin eğitici misyonuna vurgu yapması ve izleyici grubun filmdeki bilimsel gerçeklilik düzeyini ciddi derecede sorgulaması bakımından önemlidir. Bu sonuç, senaryo yazımı aşamasında, senaristlerin ciddi bir akademik danışmanlık hizmeti almaları gerektiğine işaret etmektedir.

  Etkinlik: The 3rd International Congress Of Educational Research, 4-7 May 2011, Girne-TRNC
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s....

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Tayşi Tafracı, S. & Aydın, A. (2023). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi ve Bu Ortamlar Hakkındaki Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 925-953. DOI: 10.19171/uefad.1343908
  2. Tayşi Tafracı, S. (2023). Okul dışı öğrenme ortamlarının fen bilimleri dersi 6. sınıf vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı ünitesinin öğretimine etkisinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Kastamonu Üniversitesi.


 23. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011, April). Bir PDÖ sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Oral Presentation, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırmanın amacı, ısı ve sıcaklık ünitesi ile ilgili olarak öğretmen adaylarına uygulanan bir PDÖ sürecinin öğretmen adayları tarafından nasıl değerlendirildiğini incelemektir. Bu amaçla, üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan 13 fizik öğretmeni adayına bir Probleme Dayalı Öğrenme senaryosu verilmiş ve Likert bir anket ile bu senaryoyu değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra aynı senaryo etrafında 5 hafta boyunca PDÖ oturumları yapılmıştır. Problemin çözümünün ardından öğretmen adaylarından Likert bir anket ile PDÖ sürecini değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adayları; PDÖ etkinliğinin kendilerinin özgüven, çalışma becerileri, iletişim becerileri ve motivasyonlarında artış olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları başka ünitelerde de PDÖ yaklaşımının kullanılmasında istekli olmuşlardır. Ayrıca, öğretmen adaylarının senaryo ile ilgili görüşleri ve PDÖ süreci ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

  Etkinlik: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April 2011, Antalya-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.129

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Baran, M. (2013). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim yönteminin termodinamik konusunun öğretimine etkisi. [Doktora Tezi], Atatürk üniversitesi.
  2. Kanar, A. (2017). Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi] Uşak Üniversitesi.
  3. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen Adaylarıyla Etkinlik Tasarımıyla Bütünleştirilmiş Probleme Dayalı Fen Öğrenme Uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398


 24. Şahin, E., Kızılcık, H. Ş., Önder, N., Damlı, V., Mert, V., Çopur, T. & Ünlü, P. (2010, September). Farklı bir laboratuvar yaklaşımının fizik öğretmen adayları üzerindeki etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı farklı işleyişte bir laboratuvar (Fiz354) dersinde gerçekleştirilmiştir. Fiz354 laboratuvar dersinin amacı; fizik öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında bir fizik konusunu işlerken ihtiyaç duyduklarında konuyla ilgili deney oluşturabilmesi ve konuyu bu deney üzerinden izah edebilmesi becerisini geliştirmektir. Bu çalışmanın amacı; Fiz354 laboratuvar dersinin öğretmen adaylarının bilişsel kazanımlarına etkisini araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, mevcut KWL (Knowledge-Want-Learn) tabloları ile ilgili çalışmalar incelenmiş, yeni bir tablo hazırlanarak fizik öğretmenliği programı 3. sınıfta öğrenim gören 30 öğretmen adayının bu tabloyu Fiz354 dersi içerisinde doldurmaları sağlanmıştır. Bu tablo bildiklerim, eksik ve yanlışlarım, yeni öğrendiklerim ve öğrenmem gerekenler olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Öğretmen adayları tabloda yer alan bildiklerim kısmını her dersin başında, diğer kısımları ise her dersin sonunda doldurmuşlardır. Bu tablolardan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilerek raporlaştırılacaktır.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, 14-17 September 2010, İstanbul-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.381

  PDF

 25. Ünsal, Y., Ergin, İ. & Kızılcık, H. Ş. (2009, May). Ortaöğretim fizik ders kitaplarının bilimsel model ve modellemeler bakımından analizi: Türkiye’de okutulan fizik ders kitapları örneği. Poster Presentation, The 1st International Congress Of Educational Research, Çanakkale-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Kavram yanılgılarının sebepleri arasında; ders kitaplarında yer alan analoji veya benzetmelerin bilimsel doğrular gibi algılanması ve kitaplarda kullanılan bilimsel model ve modellemelerde hedef ile kaynak arasındaki ortak yönlerin ve farklılıkların doğru bir şekilde ortaya konmaması gösterilebilir. Tarama modeliyle yapılan bu çalışmada, doküman incelemesi yöntemi uygulanmış, araştırmada; ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıflarda okutulmak üzere T.C Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanmış olan fizik ders kitabı; bilimsel model ve modellemeler bakımından eleştirel bir bakış açısıyla ele alınarak analiz edilmiştir. Sonuçta, kitaplarda kullanılan bilimsel model ve modeller kategorize edilerek genel bir değerlendirme yapılmış, hatalar ortaya konularak, yapıcı çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı söz konusu ders kitaplarını başarılı-başarısız şeklinde yargılamak değil, bilimsel içeriği doğrudan doğruya etkileyen bilimsel model ve modellemelerin öneminin vurgulanmasını sağlamaktır.

  Etkinlik: The 1st International Congress Of Educational Research, 1-3 May 2009, Çanakkale-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.156; Bildiri Kitabı, Cilt 5, s.227-238.

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2011). Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Model ve Modellemeler Hakkındaki Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0441, 6, (3), 2281-2300.
  2. Yüksel, M. (2011). Eğitim ve Öğretim Kazanımları Temelinde 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Sayfa 29-48.
  3. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2012). Farklı Akademik Unvanlara Sahip Fen Öğretmenlerinin Branşlara Göre Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri. Dünya'daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, February 2012, Volume 2 Issue 1 Article 21, 142-159.
  4. Karadağ, M., Dülgeroğlu, İ. & Ünsal, Y. (2013). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 549-568.
  5. Aydemir, E. (2015). 2013 yılı öğretim programına göre hazırlanan ortaöğretim 9. Sınıf fizik ders kitabı hakkındaki öğretmen görüşleri: Konya ili örneği. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  6. Gökmen, Z. E. & Köksal, E. A. (2015). 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi için Soluk Alma Verme Modelinin Geliştirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 91-99.
  7. Yetim, H. (2015). Farklı eğitim düzeylerindeki öğrencilerin ve öğretmen adaylarının modellerle ilgili görüşlerinin karşılaştırılması. [Yüksek Lisans Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  8. Köksal, E. A. & Yıldırım, H. (2016). Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Bilimsel Model Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 13-3, Sayı: 26, 2016-3, s.113-130.
  9. Harman, G. (2016). 5. Sınıf “Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik” Ünitesinde Kullanılan Analojinin Öğrenci Başarısı, Tutum, Zihinsel Modelleme ve Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. [Doktora Tezi], Ondokuz Mayıs Üniversitesi.


 26. Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2008, Ağustos). Fizik öğretmeni adaylarının bazı eş anlamlı fizik kavramlarını algılama düzeyleri ve kullanım tercihleri: Bir durum çalışması. Sözlü Bildiri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Çeşitli kaynaklarda bazı Fizik kavramlarının iki ya da daha fazla alternatifi bulunmaktadır. Bu durumun, öğrencilerin bu kavramları tanımlama ve algılamalarında bir takım sıkıntılara yol açıp açmadığı ve kavram çiftleri arasında hangilerinin öğretmenler ve ders kitabı yazarlarınca tercih edilmesi gerektiği soruları, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu amaçla bu çalışmada, fizik öğretmeni adaylarının, seçilmiş bazı eş anlamlı fizik kavramlarını nasıl tanımladıkları, bu kavramların aynı anlama gelip gelmediğinin farkında olup olmadıkları ve hangilerini tercih etme eğiliminde oldukları araştırılmıştır. Çalışmanın örneklem grubu olarak,2005–2006 öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü, dördüncü, beşinci ve artık yıl (5+) öğrencilerinden oluşan gruplar (NU1= 70; NU2= 85; NU3= 84) yer almıştır. Araştırmada üç farklı uygulama (U1, U2, U3) yapılmıştır. Çalışmanın diğer iki ayağını oluşturan ve başka bir çalışmada ayrıntılı olarak rapor edilen U1 ve U2 uygulamalarının sonuçları paralelinde son uygulamanın sonuçları ve genel değerlendirmeler bu çalışmada rapor edilmiştir. Sonuç olarak, U1 ve U2 uygulamaları sonucunda tüm kavram çiftlerine genel olarak baktığımızda tek bir kavram çifti dışındaki diğer tüm kavram çiftlerinde, yabancı kökenli sözcüklerle ifade edilen kavramların genelde daha düşük düzey beceri gerektiren davranışlarda (tek kelime ile karşılama); Türkçe kökenli sözcüklerle ifade edilen kavramların ise genelde daha üst düzey beceri gerektiren davranışlarda (tanımlama ve izah etme) daha etkili sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların öğrencilerin kavram tercihlerini belirlemeyi amaçlayan U3 ile uyumlu olup olmadığı ise yapılan Pearson Korelâsyon Testi Analizi ile yoklanmıştır. Ortaya çıkan ilginç sonuç ise öğrencilerin kavram tercihlerinin genel olarak, o kavramı üst düzeyde tanımlama ya da doğru bir eş anlamla karşılama becerisinden bağımsız oluşudur. Elde edilen sonuç ve değerlendirmelerin özellikle öğretmenler ve ders kitabı yazarları için faydalı olacağı düşünülmektedir.

  Etkinlik: VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.195

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Aytekin, Ü. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusundaki bilgilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerini günlük hayata uyarlama düzeyleri üzerine bir araştırma. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  2. Özsoy-Güneş, Z., Derelioğlu, Y. & Kırbaşlar, F.G. (2011). İşlemsel fizik ve kimya problemlerinde matematik kullanım ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16 (2011-2), 23-38.
  3. Özsoy-Güneş, Z., Kırbaşlar, F. G., Çağırgan Gülten, D. & Derelioğlu, Y. (2012). Pre-service primary school teacher practice of mathematics in operational physics and chemistry problems and mathematics self-efficacy perception. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) Special Issue: 18-24.
  4. Sözen, M. (2016). 8. Sınıf Ses Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Uygulamaların ve Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Zihinsel Modellerinin Değişimine Etkisi. [Doktora Tezi], Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
  5. Öner, Y. E. (2017). Simülasyon ve Animasyon Destekli 5E Modelinin Öğretmen Adaylarının Fen Başarısı ve Motivasyonlarına Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
  6. Öner, Y. E. & Yaman, S. (2020). The effect of simulation and animation supported 5E model on science achievement and motivation of prospective classroom teachers. Turkish Journal of Primary Education (TUJPED), 2020, 5(2), 183-193.


 27. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2006, Eylül). Sürtünmeli eğik düzlemde harekette serbest cisim diyagramı çizme. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırma öğrencilerin sürtünmeli eğik düzlemde harekette serbest cisim diyagramı çizme, harekete sebep olan ve harekete engel olan kuvvetleri belirleme becerilerini ölçme amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada sürtünmeli eğik düzlem üzerinde bulunan bir cisme etki eden kuvvetlerin öğrenciler tarafından doğru olarak belirlenip belirlenmediği ve bu kuvvetlerin harekete olan etkilerinin nasıl algıladıkları saptanmak istenmiştir. Bu amaçla öğrencilere, üzerinde bir blok bulunan sürtünmeli eğik düzlem çizimi verilmiştir. Birinci aşamada, öğrencilerden bloğa etki eden tüm kuvvetleri şekil üzerinde göstermesi istenilmiştir. İkinci aşamada ise, şekil üzerine çizilen bu kuvvetlerden hareket neden olan ve harekete engel olanlarını belirtmeleri istenilmiştir. Araştırma, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ilinde iki liseden toplam 108 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde yüzeyin tepki kuvveti, ağırlık ve sürtünme kuvvetlerini belirlemede sık tekrarlanan hatalara rastlanılmıştır. Yüzeyin tepki kuvvetinin unutulduğu, olmaması gereken bazı kuvvetlerin fazladan çizildiği, sürtünme kuvvetinin hatalı yönlerde gösterildiği sıklıkla gözlemlenmiştir.

  Etkinlik: VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.428

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. [Doktora Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.


 28. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2006, Eylül). Düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının üç aşamalı test ile tespit edilmesi. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırma, öğrencilerin düzgün dairesel hareket konusunda kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve var olan yanılgıların ne derecede olduğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Düzgün dairesel hareket konusu öğrencilerin kavramakta zorlandıkları ve kavram yanılgılarının oluşmuş olması muhtemel bir konudur. Konunun doğru olarak kavratılması için öğrencilerde sık rastlanan kavram yanılgılarının ve bu yanılgıların miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerde düzgün dairesel hareket konusunda oluşmuş olan kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla, 7 sorudan oluşan 3 aşamalı bir kavram yanılgısı testi geliştirilmiştir. Testi oluşturan her maddede birinci aşama çoktan seçmeli ve kavramsal soru şeklindedir. İkinci aşama, çoktan seçmeli olup, birinci maddede öğrencinin verdiği cevabın nedeni istenmektedir. İkinci aşamada öğrencilerin kendi açıklamalarını yazabilecekleri açık uçlu bir seçenek de bırakılmıştır. İkinci aşama muhtemel kavram yanılgılarını içeren açıklamalar da barındırmaktadır. Üçüncü aşama ise birinci aşamadaki soruya verilen cevaptan emin olup olunmadığı sorulmuştur. Testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 68 öğrencinin katılımı ile hesaplanmış ve 0.68 olarak bulunmuştur. Test 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 286 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerden alınması muhtemel tüm cevap kombinasyonları tespit edilmiş ve buna göre değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır. Alınan cevaplar değerlendirme ölçeğine göre sınıflanmış, frekans ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. Sonuç olarak önceden tahmin edilen kavram yanılgıları görülmüş, sınıflanmış ve öğrencilerin ne oranda bu yanılgılara sahip olduğu belirlenmiştir.

  Etkinlik: VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.424

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması.[Yüksek Lisans Tezi], Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
  2. Demirezen, S. (2010). Elektrik devreleri konusunda 7E modelinin öğrencilerin başarı, bilimsel süreç becerilerinin gelişimi, kavramsal başarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. [Doktora Tezi], Gazi üniversitesi.
  3. Öden Acar, A. (2010). Öğretmen adaylarının elektromanyetik indüksiyon konusunda kavramsal anlamalarının ontolojik yaklaşıma göre tespiti. [Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi.
  4. Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2011). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde ve Giderilmesinde Analojilerin Kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 5, Sayı 2, Aralık 2011, 221-250.
  5. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. [Doktora Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  6. Çekiç Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  7. Göksu, V. (2011). Sorgulayıcı araştırmaya dayalı laboratuar ile doğrulayıcı laboratuar yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarı, kavram yanılgısı ve epistemolojik inançları üzerine etkisi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.
  8. Pehlivan, H. & Köseoglu, P. (2011). The reflections of certain social factors concerning science high school students into their attitudes towards physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 605–608.
  9. Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2011). The reliability and validity study of the attitude scale for physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3338–3341.
  10. Sarı, A. (2014). Kavram haritası ve bilgisayar destekli öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin madde konusundaki kavram yanılgılarına etkisinin ontolojik açıdan incelenmesi. [Doktora Tezi], Marmara Üniversitesi.


DİĞER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 1. Çalıştaylar
 1. Kızılcık, H. Ş., Önder Çelikkanlı, N., Damlı, V. & Damlı, S. (2016, Eylül). Fizikte örnek deney etkinlikleri. Çalıştay, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Çalıştayın amacı: Çalıştayın amacı, fizik eğitimi ana bilim dallarındaki laboratuvar derslerinin çoğunda yer almayan ancak eğitsel açıdan gerekli olduğu düşünülen bazı deneylerin katılımcılar eşliğinde yapılmasıdır. Böylelikle hem MEB'e bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere hem de diğer üniversitelerdeki akademisyenlere farklı bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. Hedef kitle: MEB'e bağlı okullarda görev yapmakta olan fizik ya da fen bilgisi öğretmenleri ve fizik eğitimi ve ya fen bilgisi öğretmenliği ana bilim dallarında görev yapmakta olan akademisyenler. Çalıştayın içeriği: Çalıştay üç farklı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yapılacak deneyler ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. İkinci bölümde 4 farklı deney 4 farklı masada yapılacaktır. Her bir masada deney sorumlusu dışında altı katılımcı yer alacaktır. Bir masadaki altı katılımcı deney bittikten sonra diğer masaya geçerek ve diğer deneyleri de gözlemleyeceklerdir. Böylelikle tüm katılımcıların tüm deneylere katılmaları sağlanacaktır. Üçüncü bölümde katılımcılarla gözlemledikleri deneyler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacaktır. Katılımcı sayısı: 24. Süresi: 60 dakika.

  Etkinlik: XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 28-30 Eylül 2016, Trabzon-TÜRKİYE

  PDF 
Özlü Söz:
İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler. - (Fransız Atasözü)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Yurtta sulh, cihanda sulh.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü