Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerYÜKSEK LİSANS TEZİ (Master Thesis)

Tez No / Thesis number:144989
Tezin Konusu / Topic of Thesis:Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması.
Kurum / Institution:Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı
Yılı / Year:2004
Anahtar Sözcükler:Fizik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, İtme ve Momentum, Çoktan Seçmeli Test, Kısa Cevaplı Test, Doğru-Yanlış Testi.
Keywords:Physics Education, Measurement and Assessment, Impulse and Momentum, Multiple-choice Item Test Format, Short-Answer Test Format, True-False Test Format.
Sayfa Sayısı / Pages:121
Danışman / Thesis Advisor:Prof. Dr. Mustafa TAN

ÖZET

Bu çalışma, aynı hedef ve davranışlara yönelik olarak hazırlanmış, fizik eğitiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinden objektif ölçme türü olarak bilinen, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test ve doğru-yanlış tipi testleri itme ve momentum konusu için karşılaştırmayı, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Aynı hedef ve davranışlara yönelik üç farklı türdeki ölçme araçları, Keçiören Kalaba Lisesi 10 Fen C sınıfında öğrenim gören 32 öğrenciye 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı, II. döneminde uygulanmıştır.

Araştırmanın sonucunda;

  1. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile çoktan seçmeli test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  2. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  3. İtme ve momentum konusu için uygulanan çoktan seçmeli test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  4. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test, çoktan seçmeli test ve doğru-yanlış tipi test ile öğrencilerin okullarında almış oldukları fizik dersi başarı notları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

ABSTRACT

This study, has been purposed of compare to the multiple-choice item test format, short-answer test format and true-false test format which are developed for the same learning outcomes, and are known objective test formats used for writing test formats at the physics education and purposed of establish correlation among the tests for the impulse and momentum subject. The same learning outcomes and these three different sort of measurement formats which had been applied 32 senior students who attends on the science class 10-C in Keçiören Kalaba High School during the second semester of the 2003-2004 educational year.

As a result;

  1. Between the short-answer test format and multiple-choice item test format which are applied for impulse and momentum subject was found significant correlation.
  2. Between the short-answer test format and true-false test format which are applied for impulse and momentum subject was not found significant correlation.
  3. Between the true-false test format and multiple-choice item test format which are applied for impulse and momentum subject was not found significant correlation.
  4. Among the short-answer test format, multiple-choice item test format, true-false test format which are applied for impulse-momentum subject and the students’ grade marks on physics lesson on their high school was not found significant correlation.


Tam Metin (PDF)
 
Özlü Söz:
Dün geçti gitti. Dün gibi, dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek. - (Mevlana Celaleddin Rumi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Genel gelir ve masrafların toplamları üzerinde üç aşağı beş yukarı değişiklik yapmakda bu meseleyi halletmeye yeterli görülmüyor. Bu görünüşle bütçe mizhareketsizlik ve sıkışıklık manzarası arzediyor. Nihayet bir çok devlet işlerimiz de bu sıkışıklık içinde tıkanmış gibidir. Ertelenmesi mümkün olmayan bu işlere canlılık kazandırmak lazımdır. Siyasi olarak kurtulmuş bir halkın, yaşayış ve geleceğe gidiş hareketinde,ümitlerini beslemek ve kendi kudretine güven hislerini kuvvetlendirmek için, onacanlı bir akımın içinde yaşadığı hissini vermek lazımdır. Bunu yapamazsak parti birliği, hükümet kuvveti, sabretme öğütleri ve nihayet vaad ( ümit ) verici telkinlerle daha birkaç yıl, mesela bir meclis devresi, kazanmak mümkün olabilir. Fakat sağlık, sosyal yardım, millieğitim ve işletme ve nihayet ekonomik faaliyet gibi maddi gelişme ve fiili sonuçlar getiren ve zamanla herşeyin olacağı kanaatini kuvvetlendiren uygulamaya bu günden fazla hissedilir bir canlılık vermek zorunluluğu karşısında olduğumuzu görüyorum. İleriyi karanlık gören kötümser zihniyetin bir gün memlekete yayılma tehlikesini ancak bu şekilde önleyebiliriz.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü